Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2014
Kaatsmuseum
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
> 02 03 04 05 06 07 08
> 09 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31          Agenda deze week:

Zaterdag, maart 07
10:00 - 14:00 Zaalkaatsen FBAZoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

It keatsen hat ferlet fan in sterke lieder

It keatsen hat ferlet fan in sterke liederIt hie nochal wat fuotten yn ierde mar lang om let dochs it ferhaal oer ien fan de grutste keatsers dy’t Fryslān ea hān hat, de Weidumer Durk Talsma. It petear fūn yn de hjerst al plak mar omdat de man dy’t it ferhaal optekene hie ūnferwacht śt de tiid rekke kaam it allegearre wat op de lange baan.(Foto: Sjoerd Andringa).

As se wat witte wolle oer it hjoeddeiske keatsen dan moatte se wźze by mannen dy’t der altyd binne en ek doel oer it spultsje ha. Se moatte harren ear te lśsterjen lizze by bygelyks Gerrit Okkinga, Johan Okkinga en Jehannes Brandsma, dy mannen binne der altyd. Mar goed se binne by my west, no dan hast in petear fan pak’m beet fiif minuten en dan bliuwt der net mear as in heale minśt fan oer. Yn dy tiid moatte jo je ferhaal dan hannen en fuotten jaan. No, dat kin dus net want dźr is de materie fierstente muoilik foar.


Lees verder: It keatsen hat ferlet fan in sterke lieder

 

Sin of ūnsin
Gepost op: Vrijdag 06 maart @ 04:47:13 (68 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma
‘Ik tink en ik bin der wol wis fan dat de thśsbliuwers hjoed it gelyk oan harren kant ha sei in bestjoerder justerjūn doe’t hy mei my oprūn nei de śtgong fan Tulip Inn yn Frjentsjer. Dizze freon hikke en tein yn keatslān sloech miskien wol de spiker op ‘e kop. Wat ha wy hjir noch te sykjen as alles al knipt en skeert is. Neat dochs. Freon Durk Talsma sei it al: de ferienings binne sa njonkenlytsen net mear as it seurtje by it boadskip.

 

Keatsbūn moat mear diedkrźft toane
Gepost op: Vrijdag 06 maart @ 03:24:29 (62 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2015


It keatsbūn KNKB moat mear diedkrźft toane. Dat sei René Lammers fan it NOC*NSF tongersdei op it ledeberie fan it keatsbūn.

 

Emmen succesvol bij de 55+
Gepost op: Donderdag 05 maart @ 15:26:56 (66 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Ook nu weer een grote deelname bij de 55+. Maar liefst 112 deelnemers waren naar Franeker getogen.

De winnaars vlnr: Tjerk Jorritsma, Reinder Koops en Lieuwe Meijer

 

It keatsen hat ferlet fan in sterke lieder
Gepost op: Woensdag 25 februari @ 09:38:59 (842 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It hie nochal wat fuotten yn ierde mar lang om let dochs it ferhaal oer ien fan de grutste keatsers dy’t Fryslān ea hān hat, de Weidumer Durk Talsma. It petear fūn yn de hjerst al plak mar omdat de man dy’t it ferhaal optekene hie ūnferwacht śt de tiid rekke kaam it allegearre wat op de lange baan. (Foto: Sjoerd Andringa).

Kening op 'e PC fan 1970. Flnr: Klaas van Wieren, Durk Talsma (kening) en Gerrit Okkinga

 

Lijst indoorkaatsen telt 45 parturen
Gepost op: Vrijdag 20 februari @ 10:39:52 (988 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Lotingen 2015
In de Friesland Hal in Leeuwarden is zondag de grote indoor kaatswedstrijd.


 

Volle bak bij 55+
Gepost op: Donderdag 19 februari @ 17:45:45 (239 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Met 108 kaatsers, verdeeld over drie klassen, begonnen wij op woensdag 18 februari 2015 aan alweer de vierde partij dit jaar.

De prijswinnaars vlnr: Piet de Groot, Auke Althof en Roel Zijlstra

 

Terugblikken met kaatsfotograaf Henk Bootsma
Gepost op: Vrijdag 13 februari @ 09:48:23 (1033 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2015


Henk Bootsma uit Wommels heeft het afgelopen seizoen weer vele kaatswedstrijden bezocht.

Taeke Triemstra: Sa’t de leafhawwer it graach sjocht

 

Veel animo bij de 55+
Gepost op: Donderdag 05 februari @ 16:03:04 (950 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Met maar liefst 112 kaatsers op de lijst was de 3de 55+ partij van ‘it winterskoft’ in de Trije weer druk bezet.

De winnaars vlnr: Tjerk Jorritsma, Lieuwe Meyer en Henk Noordbruis

 

Indoorstraatkaatsen 2015
Gepost op: Donderdag 22 januari @ 17:35:35 (738 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2015
Op zondag 22 februari a.s. zal voor de 2de keer het indoorstraatkaatsen plaatsvinden.


 

Hutspot partij 55+ in de Trije
Gepost op: Donderdag 22 januari @ 17:32:44 (420 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Maar liefst 114 kaatsers waren afgekomen op de hutspot partij in sporthal de Trije in Franeker.

De winnaars van de diverse klassen in de kransen. Vlnr: Piet Keizer, Jan Feenstra, Pieter Bouma en Henk de Vries

 

Ruim honderd man bij 55+
Gepost op: Donderdag 08 januari @ 15:32:16 (483 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Er waren weer 102 kaatsers naar de Trije in Franeker gekomen voor de eerste partij in 2015.

De winnaars vlnr: Age van der Goot, Bouke Jousma en Nanne Tichelaar (Foto: Wim Jousma).

 

Een goede jaarwisseling en het allerbeste voor 2015
Gepost op: Zondag 21 december @ 06:43:45 (538 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


De medewerkers van kaatsen.nl en kaatsnieuws.nl wensen iedereen een fijne jaarwisseling en het allerbeste voor 2015. (Foto: Henk Bootsma).

 

Keatsen en feest by de 55+
Gepost op: Vrijdag 19 december @ 16:41:31 (656 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Op 17 desimber 2014 wie de grutte dei om it 20-jierrig bestean fan it 55+ keatsen te fieren.

De priiswinners mei de krāns flnr: Bouke Jousma, Piet de Groot, Jan de Ridder en Wiebe van Dijk

 

114 keatsers yn’t spier by de 55+
Gepost op: Donderdag 11 december @ 17:25:13 (438 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Op 10 desimber wienen wer mear keatsers nei Frjentsjer kommen as de forige kear want der stienen no 114 man op de list.

De priiswinners mei de krāns flnr: Jan Veenstra, Roel Zijlstra en Klaas Meekma

 

HET CIRCUS KNKB
Gepost op: Zondag 07 december @ 08:02:26 (1410 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
De voorstelling begint. Spreekstalmeester Saakstra verhaalt van de grote tijden van het circus. Daarbij spreekt hij o.a. van wereldkampioenschappen en doet dat met zoveel overtuigingskracht dat slechts een enkeling in het publiek denkt: ‘Gaat hij nog iets zeggen over de mate van succes van de hoofdact, waar immers zoveel kritiek op is?’ Maar het blijft bij het memoreren van wat in zijn ogen successen mogen worden genoemd. Nou ja, los van die ene opmerking dan, waaruit blijkt dat het publiek zelf de schuldige is van de ellende die de hoofdact kenmerkt: men is er indertijd unaniem mee akkoord gegaan.

 

In hazze fongen yn ‘e koplampen
Gepost op: Zaterdag 06 december @ 16:03:11 (2044 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


‘Ik fyn dit net netsjes, nee dit is net netsjes Teun.’ It binne de wurden fan foarsitter Sipke Saakstra op de ein fan de AV fan ōfrūne tongersdei. Dśdlik wie te sjen dat de foarman fan de KNKB oan de ein fan syn regear kommen is. It altyd en faak mispleatste glimke hie plakmakke foar in brimstich antlit. Hy wist donderse goed dat śs Biltse freon him yn ‘e hoeke setten hie. Dat wie nij foar śs ōfskienimmende maat dy’t it paad al jierren kwyt is mar dat sels spitich genōch net noch altyd net yn ‘e gaten hat. De opmerking fan De Jong wie goed foar sān tellen. It nusje fan de goed 31 ferienings dy ’t de gong nei Frjentsjer makke hienen seagen de Rypster yn ‘e touwen hingjen. Soe hy noch ien kear opstean of waard no al de handoek goaid. Hy moast mei it wetter foar de dokter mar hy gūlde allinne al by de gedachte. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Undersyk nei plak būnsburo KNKB
Gepost op: Donderdag 04 december @ 20:56:06 (629 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


Der komt in ūndersyk nei it plak wźr't yn de takomst it būnsburo fan it keatsbūn KNKB komme moat. Dat siet altyd yn Frjentsjer, mar ferhuze in oantal jierren ferlyn nei it Hearrenfean. It keatsbūn fūn dźr plak by it fuotbalbūn.

 

Folle bak by de 55+
Gepost op: Vrijdag 28 november @ 11:28:27 (424 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


As der yn Frjentsjer 108 man op de list steane dan meie jo wol sprekke fan in folle bak want dan kinne alle keatsers yn twa kear troch de earste omloop.

De priiswinners mei de krāns flnr: Jolly Dooper, Piet Stellingwerf, Wim Jousma en Jan Hoekstra.

 

WY SILLE!
Gepost op: Vrijdag 21 november @ 19:00:14 (1256 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
‘Raad van mandaad’! Mooie spellingsvondst van Gerrit Kloosterman in de LC van 21 november jl. Net als iedereen zat ook hij te wachten op daden van KNKB-vooraanmannen en -vrouwen. Lammert Leeuwen, Jan Willem van Beem, ze slaagden er ternauwernood in hun woede nog wat te verbergen tijdens de AV van gisteravond: wat een verzameling machteloosheid daar in Franeker, achter en voor de bestuurstafel. ‘Let mar op’, zei mijn buurman, ‘wy krije drekt noch in flamjend betooch fan PC-foarsitter Johannes Westra, want dy is ek kūgelsk.’ Maar Westra bleek zich te kunnen beheersen.

 

Keatsbūn yn it offinsyf
Gepost op: Vrijdag 21 november @ 10:03:11 (929 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


Foarsitter Sipke Saakstra sette tongersdeitejūn by it begjin fan de Algemiene ledegearkomste fan it keatsbūn KNKB yn Frjentsjer stevich de toan.

 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum

   Nieuwsarchief
14 november
Goed dat de media der binne

13 november
Sipke Wiersma 87 jier: Mar wol de krāns by de 55+

KNKB VOLOP IN BEWEGING

06 november
Gosse Blom (1946-2014): een zachtmoedig mens

03 november
OPGEBLAZEN

Gerrit Tempel sloeg altijd met de blote hand uit

30 oktober
Wer in skepnet fol by de 55+

16 oktober
Is dit de toekomst van het kaatsen?

Winterskoft foar de 55+

15 oktober
'Takomst keatsen stiet faai'

11 oktober
Alde wyn yn nije sekken

09 oktober
ONDERGRONDS

04 oktober
KV Het Noorden: Alles of neat

25 september
Reinige dei by de 55+ op Sonnenborgh

24 september
Kweapraat (87)

Daniėl Iseger: 17de in klassement aller tijden

Leonie van der Graaf best geplaatste van huidige generatie

Daniė Iseger winnaar jaarklassment

Leonie van der Graaf prolongeert titel bij de dames

21 september
Jan Dirk de Groot laatste koning 2014


Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2015
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20