Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home    Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2015
Kaatsmuseum
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
> 02 03 04 05 06 07 08
> 09 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31          Agenda deze week:

Woensdag, april 01
Evenement start om 10:00 Zaalkaatsen heren 55+
Donderdag, april 02
Evenement start om 19:30 Algemene Vergadering KNKBZoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

It keatsen hat ferlet fan in sterke lieder

It keatsen hat ferlet fan in sterke liederIt hie nochal wat fuotten yn ierde mar lang om let dochs it ferhaal oer ien fan de grutste keatsers dyt Frysln ea hn hat, de Weidumer Durk Talsma. It petear fn yn de hjerst al plak mar omdat de man dyt it ferhaal optekene hie nferwacht t de tiid rekke kaam it allegearre wat op de lange baan.(Foto: Sjoerd Andringa).

As se wat witte wolle oer it hjoeddeiske keatsen dan moatte se wze by mannen dyt der altyd binne en ek doel oer it spultsje ha. Se moatte harren ear te lsterjen lizze by bygelyks Gerrit Okkinga, Johan Okkinga en Jehannes Brandsma, dy mannen binne der altyd. Mar goed se binne by my west, no dan hast in petear fan pakm beet fiif minuten en dan bliuwt der net mear as in heale mint fan oer. Yn dy tiid moatte jo je ferhaal dan hannen en fuotten jaan. No, dat kin dus net want dr is de materie fierstente muoilik foar.


Lees verder: It keatsen hat ferlet fan in sterke lieder

 

Kuipstoeltjes bij de PC
Gepost op: Maandag 23 maart @ 17:23:03 (311 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2015
De Koninklijke Permanente Commissie kreeg de afgelopen jaren geregeld vragen waarom er net als bij de Freulepartij nog geen kuipstoeltjes zijn bij de jaarlijkse PC kaatswedstrijd in Franeker.

 

Veel prijswinnaars bij de 55+
Gepost op: Donderdag 19 maart @ 16:35:13 (212 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Met 108 deelnemers ook nu weer een grote deelname bij de 55+.

De winnaars met de krans vlnr: Piet Keizer, Rein Seerden, Lammert Miedema en Jan Veenstra

 

Sin of nsin
Gepost op: Vrijdag 06 maart @ 04:47:13 (671 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma
Ik tink en ik bin der wol wis fan dat de thsbliuwers hjoed it gelyk oan harren kant ha, sei in bestjoerder justerjn doet hy mei my oprn nei de tgong fan Tulip Inn yn Frjentsjer. Dizze freon, hikke en tein yn keatsln, sloech miskien wol de spiker op e kop. Wat ha wy hjir noch te sykjen as alles al knipt en skeard is. Neat dochs. Freon Durk Talsma sei it al: de ferienings binne sa njonkenlytsen net mear as it suurtsje by it boadskip.

 

Keatsbn moat mear diedkrft toane
Gepost op: Vrijdag 06 maart @ 03:24:29 (502 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2015


It keatsbn KNKB moat mear diedkrft toane. Dat sei Ren Lammers fan it NOC*NSF tongersdei op it ledeberie fan it keatsbn.

 

Emmen succesvol bij de 55+
Gepost op: Donderdag 05 maart @ 15:26:56 (255 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Ook nu weer een grote deelname bij de 55+. Maar liefst 112 deelnemers waren naar Franeker getogen.

De winnaars vlnr: Tjerk Jorritsma, Reinder Koops en Lieuwe Meijer

 

It keatsen hat ferlet fan in sterke lieder
Gepost op: Woensdag 25 februari @ 09:38:59 (1119 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It hie nochal wat fuotten yn ierde mar lang om let dochs it ferhaal oer ien fan de grutste keatsers dyt Frysln ea hn hat, de Weidumer Durk Talsma. It petear fn yn de hjerst al plak mar omdat de man dyt it ferhaal optekene hie nferwacht t de tiid rekke kaam it allegearre wat op de lange baan. (Foto: Sjoerd Andringa).

Kening op 'e PC fan 1970. Flnr: Klaas van Wieren, Durk Talsma (kening) en Gerrit Okkinga

 

Lijst indoorkaatsen telt 45 parturen
Gepost op: Vrijdag 20 februari @ 10:39:52 (1180 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Lotingen 2015
In de Friesland Hal in Leeuwarden is zondag de grote indoor kaatswedstrijd.


 

Volle bak bij 55+
Gepost op: Donderdag 19 februari @ 17:45:45 (338 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Met 108 kaatsers, verdeeld over drie klassen, begonnen wij op woensdag 18 februari 2015 aan alweer de vierde partij dit jaar.

De prijswinnaars vlnr: Piet de Groot, Auke Althof en Roel Zijlstra

 

Terugblikken met kaatsfotograaf Henk Bootsma
Gepost op: Vrijdag 13 februari @ 09:48:23 (1265 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2015


Henk Bootsma uit Wommels heeft het afgelopen seizoen weer vele kaatswedstrijden bezocht.

Taeke Triemstra: Sat de leafhawwer it graach sjocht

 

Veel animo bij de 55+
Gepost op: Donderdag 05 februari @ 16:03:04 (1058 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Met maar liefst 112 kaatsers op de lijst was de 3de 55+ partij van it winterskoft in de Trije weer druk bezet.

De winnaars vlnr: Tjerk Jorritsma, Lieuwe Meyer en Henk Noordbruis

 

Indoorstraatkaatsen 2015
Gepost op: Donderdag 22 januari @ 17:35:35 (837 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2015
Op zondag 22 februari a.s. zal voor de 2de keer het indoorstraatkaatsen plaatsvinden.


 

Hutspot partij 55+ in de Trije
Gepost op: Donderdag 22 januari @ 17:32:44 (519 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Maar liefst 114 kaatsers waren afgekomen op de hutspot partij in sporthal de Trije in Franeker.

De winnaars van de diverse klassen in de kransen. Vlnr: Piet Keizer, Jan Feenstra, Pieter Bouma en Henk de Vries

 

Ruim honderd man bij 55+
Gepost op: Donderdag 08 januari @ 15:32:16 (593 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Er waren weer 102 kaatsers naar de Trije in Franeker gekomen voor de eerste partij in 2015.

De winnaars vlnr: Age van der Goot, Bouke Jousma en Nanne Tichelaar (Foto: Wim Jousma).

 

Een goede jaarwisseling en het allerbeste voor 2015
Gepost op: Zondag 21 december @ 06:43:45 (639 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


De medewerkers van kaatsen.nl en kaatsnieuws.nl wensen iedereen een fijne jaarwisseling en het allerbeste voor 2015. (Foto: Henk Bootsma).

 

Keatsen en feest by de 55+
Gepost op: Vrijdag 19 december @ 16:41:31 (748 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Op 17 desimber 2014 wie de grutte dei om it 20-jierrig bestean fan it 55+ keatsen te fieren.

De priiswinners mei de krns flnr: Bouke Jousma, Piet de Groot, Jan de Ridder en Wiebe van Dijk

 

114 keatsers ynt spier by de 55+
Gepost op: Donderdag 11 december @ 17:25:13 (531 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Op 10 desimber wienen wer mear keatsers nei Frjentsjer kommen as de forige kear want der stienen no 114 man op de list.

De priiswinners mei de krns flnr: Jan Veenstra, Roel Zijlstra en Klaas Meekma

 

HET CIRCUS KNKB
Gepost op: Zondag 07 december @ 08:02:26 (1531 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
De voorstelling begint. Spreekstalmeester Saakstra verhaalt van de grote tijden van het circus. Daarbij spreekt hij o.a. van wereldkampioenschappen en doet dat met zoveel overtuigingskracht dat slechts een enkeling in het publiek denkt: Gaat hij nog iets zeggen over de mate van succes van de hoofdact, waar immers zoveel kritiek op is? Maar het blijft bij het memoreren van wat in zijn ogen successen mogen worden genoemd. Nou ja, los van die ene opmerking dan, waaruit blijkt dat het publiek zelf de schuldige is van de ellende die de hoofdact kenmerkt: men is er indertijd unaniem mee akkoord gegaan.

 

In hazze fongen yn e koplampen
Gepost op: Zaterdag 06 december @ 16:03:11 (2133 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Ik fyn dit net netsjes, nee dit is net netsjes Teun. It binne de wurden fan foarsitter Sipke Saakstra op de ein fan de AV fan frne tongersdei. Ddlik wie te sjen dat de foarman fan de KNKB oan de ein fan syn regear kommen is. It altyd en faak mispleatste glimke hie plakmakke foar in brimstich antlit. Hy wist donderse goed dat s Biltse freon him yn e hoeke setten hie. Dat wie nij foar s fskienimmende maat dyt it paad al jierren kwyt is mar dat sels spitich gench net noch altyd net yn e gaten hat. De opmerking fan De Jong wie goed foar sn tellen. It nusje fan de goed 31 ferienings dy t de gong nei Frjentsjer makke hienen seagen de Rypster yn e touwen hingjen. Soe hy noch ien kear opstean of waard no al de handoek goaid. Hy moast mei it wetter foar de dokter mar hy glde allinne al by de gedachte. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Undersyk nei plak bnsburo KNKB
Gepost op: Donderdag 04 december @ 20:56:06 (721 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


Der komt in ndersyk nei it plak wr't yn de takomst it bnsburo fan it keatsbn KNKB komme moat. Dat siet altyd yn Frjentsjer, mar ferhuze in oantal jierren ferlyn nei it Hearrenfean. It keatsbn fn dr plak by it fuotbalbn.

 

Folle bak by de 55+
Gepost op: Vrijdag 28 november @ 11:28:27 (509 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


As der yn Frjentsjer 108 man op de list steane dan meie jo wol sprekke fan in folle bak want dan kinne alle keatsers yn twa kear troch de earste omloop.

De priiswinners mei de krns flnr: Jolly Dooper, Piet Stellingwerf, Wim Jousma en Jan Hoekstra.

 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum

   Nieuwsarchief
21 november
WY SILLE!

Keatsbn yn it offinsyf

14 november
Goed dat de media der binne

13 november
Sipke Wiersma 87 jier: Mar wol de krns by de 55+

KNKB VOLOP IN BEWEGING

06 november
Gosse Blom (1946-2014): een zachtmoedig mens

03 november
OPGEBLAZEN

Gerrit Tempel sloeg altijd met de blote hand uit

30 oktober
Wer in skepnet fol by de 55+

16 oktober
Is dit de toekomst van het kaatsen?

Winterskoft foar de 55+

15 oktober
'Takomst keatsen stiet faai'

11 oktober
Alde wyn yn nije sekken

09 oktober
ONDERGRONDS

04 oktober
KV Het Noorden: Alles of neat

25 september
Reinige dei by de 55+ op Sonnenborgh

24 september
Kweapraat (87)

Danil Iseger: 17de in klassement aller tijden

Leonie van der Graaf best geplaatste van huidige generatie

Dani Iseger winnaar jaarklassment


Copyright Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2015
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20