Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home    Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2015
Kaatsmuseum
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
> 01 02 03 04 05 06 07
> 08 09 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29            Agenda deze week:

Woensdag, februari 17
Evenement start om 10:00 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Fan alle tiden

Fan alle tidenEartiids wie alles better. Der waard better keatst, der wienen folle mear taskgers, der wie minder reboelje en gean sa mar troch. Wa sil it sizze. Ik sels kom no san lytse fyftich jier by it keatsen en ha de wrld oan partijen foarby kommen sjoen. Ik kom t de tiid dat Hotze Schuil en Johan Jansen noch hiel aardich meikomme koenen en de generaasje Gerrit Okkinga, Durk Talsma, Johan Halbesma, Tamme Velstra oan it opkommen wie. Drfoar moat ik it dwaan mei de petearen dyt ik hn ha mei tal fan ld-keatsers dyt de mof al yn de wylgen hongen hienen en dyt ik spitigernch noait keatsen sjoen ha. (Foto: Rjocht en sljoch).

Pieter Helfrich waard berne op 11 april 1895 te Mullum. Hy wenne yn Winaem en Harns. Hy stoar op 30 maart 1980. Foar keatsferiening "Eendracht" fan Harns wn hy fjouwer kear de bnspartij te witten yn 1928, 1930, 1931 en 1932. Hy wn twa kear de PC yn 1929 en 1931. Boppedat waard hy yn 1931 kening fan de partij. Pieter Helfrich keatste fan 1918 oant te mei 1938. Yn it klassemint alle tiden stiet hy op in 45ste plak mei 379 punten.

It wie ek de tiid dat der noch wolris wat barde op en rnom de krite. As je de ferhalen lze dan wie Jehannes Brandsma net mear as in lytse Pietje Bel. Dy syn tspattingen stean drby yn gjin ferhlding ta wat der yn de tiid fan Taede-en-dy barde. Je meie it net fergelykje mar toch. Nim Taede Zijlstra sels. Nei alle gedachten is der nea wer san keatser west as hy. Sykte, skorsingen. Wat hat dy man in rits oan wedstriden misrn en dochs safolle winne. It wie in fenomeen wrt je no pas efter komme. In guodlik man dyt mei it temperamint fan Klaas Kuiken net sa faak tsjin de lampe rn wie. Dr komme je pas efter as jo je ferdjipje yn wat hy net allegearre foar de kiezzen krigen hat. Net ien keatser ha safolle skorsings oan de kont hn as hy.


Lees verder: Fan alle tiden

 

Fan alle tiden
Gepost op: Donderdag 04 februari @ 19:59:25 (1058 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Eartiids wie alles better. Der waard better keatst, der wienen folle mear taskgers, der wie minder reboelje en gean sa mar troch. Wa sil it sizze. Ik sels kom no san lytse fyftich jier by it keatsen en ha de wrld oan partijen foarby kommen sjoen. Ik kom t de tiid dat Hotze Schuil en Johan Jansen noch hiel aardich meikomme koenen en de generaasje Gerrit Okkinga, Durk Talsma, Johan Halbesma, Tamme Velstra oan it opkommen wie. Drfoar moat ik it dwaan mei de petearen dyt ik hn ha mei tal fan ld-keatsers dyt de mof al yn de wylgen hongen hienen en dyt ik spitigernch noait keatsen sjoen ha.

Pieter Helfrich (midden) yn geselskip fan syn Harnzer maten Hans Knol (rjochts) en Klaas de Jager (lofst).

 

Volop actie bij 55+
Gepost op: Donderdag 04 februari @ 08:10:08 (213 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2016


Met 105 kaatsers was het weer volle bak in de Trije te Franeker. De mannen moesten flink achter de vodden gezeten worden om iedereen op tijd klaar te laten zijn.

De winnaars vlnr: Gooitzen Roorda, Jaap Zondervan, Jurjen Tiesnitch en Eddy van der Lei

 

Ids Hellinga wurdt opfolger fan Johannes Westra by de PC
Gepost op: Vrijdag 22 januari @ 17:01:28 (586 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2016


Ids Hellinga fan Frjentsjer wurdt yn 'e takomst de nije foarsitter fan de Koninklijke Permanente Commissie oftewol de PC.

 

Gerrit Langerak: bijna vergeten PC-winnaar
Gepost op: Vrijdag 22 januari @ 08:52:58 (1190 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Rynk Bosma


De ongekende heroek van die laatste drie opslagballen richting perk op de PC in 1965 maakte van de pas 18-jarige Hein Zijlstra een held. Hij haalde de voorpagina van de krant het Vrije Volk en bij een nadere beschouwing van die PC wil in verband met het koningschap ook nog wel eens de naam Martinus Santema vallen. Zelden zal iemand beginnen over de toen ook nog maar 19-jarige Gerrit Langerak die in het achterperk stond en de tweede opslag verzorgde. (Foto: Sjoerd Andringa).

PC-1965. Vlnr: Martinus Santema, Hein Zijlstra en Gerrit Langerak

 

Spannend kaatsen bij 55+
Gepost op: Donderdag 21 januari @ 18:42:09 (262 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2016


Op woensdag 20 januari 2016 gingen 102 kaatsers weer los in de Trije. Er werden weer veel spannende partijen gekaatst. Maar liefst 10 keer een 5-5 stand en 17 keer 5-4.

De eerste prijswinnaars vlnr: Gerrie Otter, Tjerk Jorritsma en Joop Wortman

 

Kaatstalent Johannes Adema kreeg groots requiem op PC
Gepost op: Woensdag 13 januari @ 15:13:47 (1056 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Rynk Bosma


Het korte leven van Johannes Adema liep anders dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. Dromen van glorie op de PC, het werd een requiem, dromen van koningschappen, het werd een naar hem vernoemde koningsbeker. Al dat eerbetoon had hij graag ingeruild voor een langer leven.

Als kaatsen heel het leven zou zijn, dan zou je kunnen zeggen dat de Duitse bezetter het perspectief op kaatsglorie van de jeugdige Johannes Adema uit Makkum danig heeft verpest.

De pipen op de want is in priis dy't Johannes wn hat en no hinget by de man dy't nei him neamd is.

 

Code rood bij de 55+ partij
Gepost op: Donderdag 07 januari @ 13:52:47 (406 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2016
In verband met de ijzel in het noorden van het land had de commissie een slag om de arm gehouden en pas op het laatste moment besloten om het kaatsen toch door te laten.

 

Sytze Giezen stelt genealogisch boek samen over alle PC-winnaars
Gepost op: Zondag 27 december @ 14:55:44 (1416 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Rynk Bosma


Ik puzzel met namen zo omschrijft de geboren en getogen Leeuwarder Sytze Giezen zijn geliefde vrijetijdsbesteding. Die genealogische hobby heeft geresulteerd in een lijvig boekwerk van ruim 700 bladzijden waarin de stambomen van alle 205 PC-winnaars: Voorouders van de PC-winnaars 1854-2014.

Sjouke Helfrich

 

Een goede jaarwisseling en het allerbeste voor 2016
Gepost op: Zaterdag 26 december @ 19:20:57 (267 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2015


De medewerkers van kaatsen.nl en kaatsnieuws.nl wensen iedereen een fijne jaarwisseling en het allerbeste voor 2016. (Foto: Henk Bootsma).

 

Kerst kaatspartij 55 plussers
Gepost op: Donderdag 17 december @ 11:28:31 (447 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Op woensdag 16 december 2015 werd de traditionele kerst kaatspartij verkaatst door 108 aanwezige 55+ kaatsers.

De winnaars vlnr: Auke Althof, Kees Sikkema (tevens dagwinnaar) en Henk Bootsma

 

Thomas en Lolkje Bouma: keatsen heart by s libben
Gepost op: Donderdag 17 december @ 06:30:25 (1636 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Se binne der altyd. Moai waar of gjin moai waar. Rein, kjeld, dat makket net t. Moarre, Penjum, Dokkum of Sint Anne, Thomas Bouma en syn Lolkje misse noait in partij. Hja hearre by de fste ynboedel fan it keatsen en misse noait in slach. As ik de eagen ticht doch, dan sjoch ik beiden op it keatsfjild. Rom yn t foar rinne hja nei it fjild mei de onafscheidelijke tnstoel foar Lolkje yn e hn. (Foto's: Henk Bootsma).

Emoasje, emoasje nei de winst op de PC fan 2008
Vlnr: Douwe Groenendijk en Thomas en Lolkje

 

Jokelyn Tienstra 1970-2015
Gepost op: Donderdag 10 december @ 14:14:33 (1241 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Rynk Bosma


Kaatsster en handbalster Jokelyn Tienstra kreeg dit jaar nog de oeuvreprijs op het Sport Gala 2015 uitgereikt. Dinsdag overleed zij op 45-jarige leeftijd. Een leven in dienst van de sport, maar bovenal de sport in dienst van het leven.

 

Kaats-en handbalicoon Jokelyn Tienstra overleden
Gepost op: Dinsdag 08 december @ 14:59:21 (1705 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De Friese en Nederlandse sportwereld heeft een icoon verloren. Vandaag werd bekend dat Jokelyn Tienstra na een lang ziekbed op 45-jarige leeftijd in haar woonplaats Xanten is overleden aan de gevolgen van een hersentumor.

 

Johan van der Meulen: 2016 wurdt myn lste jier yn de haadklasse
Gepost op: Zondag 06 december @ 17:56:40 (2236 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


As it jier 2015 nei de ein rint skik ik oan by Johan van der Meulen, hikke en tein yn Broeksterwld, en snt 2013 te wenjen set yn Bitgummole. Us wldsjer mei him snt dit jier mei freondinne Mariska eigner neame fan in moai optrekje oan de Van Aismawei 24 yn Bitgummole. Der moat noch wol it ien en oar ferspikere wurde mar it mei no al mear as it lijen besjen. Oan alles is te merken dat hja der wiis mei binne. Wy binne noch net klear mar dat komt noch wol. Je moatte fansels wol wat om hannen hlde is it net. (Foto's: Henk Bootsma).

Johan (midden) yn de krnse yn Huzum.

 

Nut en nocht yn swier waar
Gepost op: Vrijdag 04 december @ 17:37:15 (644 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2015


Keatsferiening Nut en Nocht fan Damwld sit yn swier waar. De 88-jierige feriening sit te springen om kader. It is sa njonkenlytsen sa slim dat it fuortbestean fan de feriening op 'e tocht komt.

 

Jan Houwer als Bertus Veldman strijden om de eer
Gepost op: Woensdag 02 december @ 21:00:59 (455 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Het was woensdag weer een drukte van belang bij het kaatsen van de 55+.

De winnaars vlnr: Henk Bloemsma, Johannes Oudendag en Albert Dijkstra

 

Gedroomde plek bondsbureau naast Sjkeln
Gepost op: Donderdag 26 november @ 15:32:35 (1590 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Rynk Bosma


Sport is beeld denk je onwillekeurig als je de trappen bestijgt naar het nieuwe bondsbureau terwijl de fotos aan de buitenkant een soort glorie uitstralen. Op woensdag 25 november werd het nieuwe onderkomen in gebruik genomen en even leek de ruimte te klein voor alle aanwezigen. (Foto: Rynk Bosma).

 

KV Trynwlden staat stil bij afscheid van voorzitter Jolly Dooper
Gepost op: Zondag 22 november @ 09:21:00 (573 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2015


Jolly Dooper, die ruim 14 jaar voorzitter was van kaatsvereniging Trynwlden uit Gytsjerk, is afgelopen donderdag nog even in het kaatszonnetje gezet.

 

KNKB draait klok terug op AV
Gepost op: Vrijdag 20 november @ 18:04:51 (1823 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Rynk Bosma


Op de goed bezochte algemene najaarsvergadering van de KNKB in hotel Van der Valk op donderdagavond 19 november laveerde het HB van de KNKB tussen toekomst en verleden door. Er werden een aantal stappen in voorwaartse, modernere richting gedaan en er werd terug gekomen op het wedstrijdstramien zoals dat in bestuursjargon heet. (Foto: Henk Bootsma).

Jan-Dirk de Groot: scheef opslaan in 2016 taboe! 

Volle bak bij 55+
Gepost op: Donderdag 19 november @ 09:40:33 (419 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Afgelopen woensdag gingen 108 kaatsers weer los in Sporthal de Trije in Franeker.

De prijswinnaars vlnr: Henk Bootsma, Jan Veenstra en Frans Postmus

 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum

   Nieuwsarchief
05 november
Is it kwartsje dan dochs fallen?

Volle bak bij 55+

29 oktober
Werom sjen: keatsseizoen 2015

17 oktober
Zaalkaatsen 55+ ligt er uit

06 oktober
In memoriam Jan van der Meij 1945-2015

05 oktober
Ald-foarsitter Jan van der Meij fan de PC ferstoarn

30 september
Johannes Brandsma: trainen onderdelen die je niet beheerst

23 september
55+ sluit seizoen af op Sonnenborgh

Taeke Triemstra: 600 punten grens volgende doel

Sjoukje Visser best geplaatste van huidige generatie

Taeke Triemstra winnaar jaarklassment

Manon Scheepstra pakt titel bij de dames

22 september
Kweapraat (111)

Troch de lens fan fotograaf fan Henk Bootsma

20 september
JanDirk de Groot prolongeert koningstitel

Partuur Marije Hiemstra wint in Leeuwarden

16 september
Lijst heren hoofdklasse Leeuwarden

Lijst dames hoofdklasse Leeuwarden

Troch de lens fan fotograaf fan Henk Bootsma

15 september
Bondsbureau KNKB komt terug naar Franeker


Copyright Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2016
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20