Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2014
Kaatsmuseum
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>           01 02
> 03 04 05 06 07 08 09
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Free counter and web stats

'Takomst keatsen stiet faai'

\'Takomst keatsen stiet faai\'It keatsen ferkeart yn in krisis. Der komme hieltyd minder besikers op de fjilden, omdat it spultsje troch de bal en de want te statysk wurden is. It taktyske tuskenspul is ferdwŻn en dÍrmei ek de spanning. As de ferienings en it KNKB no gjin aksje Żndernimme en dit net feroarje, dan sjocht Johannes Westra, de foarsitter fan de PC, gjin takomst foar de Fryske keatssport. (Foto: Henk Bootsma).

De KNKB staat, naar de mening van de Koninklijke Permanente Commissie (PC), op een splitsing van wegen. Het is zaak de juiste afslag te nemen om er voor te zorgen dat het Friese kaatsen een goede toekomst heeft. Het geheel aangestuurd vanuit het centrum van de kaatssport, Franeker.


Lees verder: 'Takomst keatsen stiet faai'

 

Wer in skepnet fol by de 55+
Gepost op: Donderdag 30 oktober @ 16:28:40 (129 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Der wienen 102 keatsers nei Frjentsjer delkommen en Willem van der Meulen wie der ien fan en dan te witten dat hy sneon 90 jier wurdt!

De priiswinners mei de kr‚ns flnr: Sjouke Herrema, Hilbrand Schuurmans, Roel Zijlstra en Bert de Jong

 

Is dit de toekomst van het kaatsen?
Gepost op: Donderdag 16 oktober @ 18:25:58 (906 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


Tijdens het laatst gehouden voorzittersoverleg kwamen de heren Theun de Jong van kaatsvereniging Sint Anne Drie Spul is Ut en Jan Willem van Beem van kaatsvereniging Sjirk de Wal beide met een plan en ideeŽn over een nieuwe zeggenschaps- dan wel beslisstructuur.

 

Winterskoft foar de 55+
Gepost op: Donderdag 16 oktober @ 14:32:49 (256 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Foar de earste kear fan it winterskoft wienen 90 keatsers nei Frjentsjer delkommen. Om 10.00 oere koe it oangean mei de earste 54 keatsers fan de list.

De priiswinners mei de kr‚ns flnr: Jolly Dooper, Wim Jousma en Jan Brandsma

 

'Takomst keatsen stiet faai'
Gepost op: Woensdag 15 oktober @ 07:51:35 (936 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


It keatsen ferkeart yn in krisis. Der komme hieltyd minder besikers op de fjilden, omdat it spultsje troch de bal en de want te statysk wurden is. It taktyske tuskenspul is ferdwŻn en dÍrmei ek de spanning. As de ferienings en it KNKB no gjin aksje Żndernimme en dit net feroarje, dan sjocht Johannes Westra, de foarsitter fan de PC, gjin takomst foar de Fryske keatssport. (Foto: Henk Bootsma).

Westra:'Takomst keatsen stiet faai.'

 

Alde wyn yn nije sekken
Gepost op: Zaterdag 11 oktober @ 14:44:11 (1556 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


OfrŻne woansdeitejŻn wie it ledeberie, sis mar wat ea it foarsittersoerlis wie. Dat wisten wy net mar kunde fan ķs wie sa goed om ķs efkes in mailtsje te stjoeren. Jimme sille it faaks wol witte, mailde hy ek noch, mar foar de wissichheid mail ik it jimme dochs mar. Want je kinne it nea witte en litte se jimme wer Ďlinksí lizze. No, dat hie ķs freon goed sjoen want de KNKB joech as sa faak gjin lŻd. Hja dogge dan wol betiden dat se wiis binne mei in kritysk lŻd mar yntusken kinne se ķs bloed wol drinke. Altyd de finger op it seare plak lizze. Se wurde bytiden duvels fan. Wy snappe dat wol mar in bytsje bestjoerder mei kont yn íe broek soe dÍr net wekker fan lizze moatte.

 

ONDERGRONDS
Gepost op: Donderdag 09 oktober @ 06:37:45 (1348 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Er schijnen diverse groepjes kaatsliefhebbers regelmatig bijeen te komen om te bespreken wat er zou moeten gebeuren om het publiek terug te krijgen op de kaatsvelden of op zijn minst de terugloop van het aantal toeschouwers te stoppen. Ze werken ondergronds en dus hoor je er inhoudelijk niets over. Dat is jammer, want het zou de verontruste kaatsliefhebbers goed doen te weten dat zij niet alleen staan in hun overtuiging Ďdat er wat moet gebeurení.

 

KV Het Noorden: Alles of neat
Gepost op: Zaterdag 04 oktober @ 15:53:41 (971 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Rynk Bosma


Ouwesyl, het leek in de verbeelding Gibraltar of misschien nog wel veel verder weg dan dat. De afstand had het formaat van een stille oceaan, toch was het binnen een uur onder handbereik. Drie jongens uit De W‚lden in de tweede helft van de jaren zestig, het zal 1967 geweest zijn. Drie W‚ldmannen in de wankelmoedige puberleeftijd die hun eerste voorzichtige schreden zetten op een kaatsveld in de echte kaatshoek, weggedoken achter het brede postuur van een welwillende ouder met auto die bereid was hen naar het kaatsveld van Ouwesyl te brengen. (Foto: Gert Gort).

 

Reinige dei by de 55+ op Sonnenborgh
Gepost op: Donderdag 25 september @ 16:04:13 (373 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


In moaie kloft keatsers wie woansdei noch nei Ljouwert tasetten foar de lÍste wedstriid fan it simmerskoft nettsjinsteande it suterige waar.

De priiswinners mei de kr‚ns flnr: Oeds de Roos, Wim Jousma en Lieuwe Meijer

 

Kweapraat (87)
Gepost op: Woensdag 24 september @ 12:40:38 (3106 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen.

No, bliid dat it keatsseizoen der wer op sit?

No nee Sake, Fokke en ik meie ferrekte graach nei it keatsen ta en it is foar ķs mear as in spultsje. Sjoch, it keatsen en it praat der oer h‚ldt net op as de lÍste bal op de Aldehoupartij slein is. Dat giet troch oant it begjin fan it nije keatsseizoen. Wy krije nochal wat besite oan de doar en dan giet it trije fan de fjouwer kear oer it keatsen. Dat binne freonen dyít it goed mei it keatsen foar ha en gjin Ďeigení belang ha en net beheind wurde troch eachkleppen dyít in grut part fan de freonen noch altyd op ha. Hja ha dit jier ek wer oare wedstriden sjoen dan wy. It oantal bŻtenslaggen foel best wol mei en it reinde wer boppeslaggen. Kaam allegearre troch dy duvelske nap fansels. De kontrole op de mof wie goed. De mannen fan de wantenkontrole ha wer om raak kontrolearre. Gjin Ďwanklankí oer de skiedsrjochters. De ranking rŰpt gjin fragen mear op en de keatsers binne der wiis mei. (Cartoon Peter Vassilev).

 

DaniŽl Iseger: 17de in klassement aller tijden
Gepost op: Woensdag 24 september @ 12:36:22 (821 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


DaniŽl Iseger krijgt top tien van het kaatsklassement aller tijden in zicht. (Foto: Henk Bootsma).

DaniŽl Iseger: goed voor meer dan 500 punten!

 

Leonie van der Graaf best geplaatste van huidige generatie
Gepost op: Woensdag 24 september @ 11:20:45 (751 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


Leonie van der Graaf is van de huidige generatie de beste geplaatste kaatsster in het klassement aller tijden voor de dames hoofdklasse. (Foto: Henk Bootsma).

Leonie: in fin mear as in bears!

 

DaniŽ Iseger winnaar jaarklassment
Gepost op: Woensdag 24 september @ 09:19:07 (553 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


De 34-jarige DaniŽl Iseger is voor de tweede maal in zijn carriŤre winnaar geworden van het puntenklassement voor de heren hoofdklassers. (Foto: Henk Bootsma).

DaniŽl Iseger: winnaar jaarklassement 2014

 

Leonie van der Graaf prolongeert titel bij de dames
Gepost op: Woensdag 24 september @ 08:58:49 (417 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


Leonie van der Graaf is de verwachte winnaar geworden van het jaarlijkse puntenklassement bij de dames hoofdklasse. (Foto: Henk Bootsma).

Leonie van der Graaf: winnaar puntenklassement 2014!

 

Jan Dirk de Groot laatste koning 2014
Gepost op: Zondag 21 september @ 17:58:28 (1092 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Jan Dirk de Groot, Marten Feenstra en DaniŽl Iseger zijn zondag op Sonnenborgh winnaar geworden van de Oldehove partij. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Partuur Nelie Steenstra wint in Leeuwarden
Gepost op: Zondag 21 september @ 15:21:14 (772 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Nelie Steenstra, Sjoukje Visser en Renske Terwisscha van Scheltinga zijn zondag in Leeuwarden winnaar geworden van de laatste d.e.l. Ė wedstrijd voor de dames hoofklasse.
(Foto: Henk Hempenius).

Vlnr: Renske Terwisscha van Scheltinga, Nelie Steenstra en Sjoukje Visser

 

Kweapraat (86)
Gepost op: Woensdag 17 september @ 19:02:23 (1510 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


ĎGoeie mannen, der ek noch efkes op ķt west?

Fansels Sake, Fokke en ik ha, hoewol der noch mar in bytsje keatst wurdt, noch genŰch by de ein h‚n. Yn Mantgum waard foar de 64ste kear de Lytse PC ferkeatst. Keatsferiening Jacob Klaver nimt dÍr sa as gebrŻklik Űfskie fan in oantal keatsfreonen dyít it ķtkommen op wedstriden op in sacht pitsje sette. Miskien sjogge wy harren sa no en dan noch wol ris opdraven, mar yn prinsipe is it nei dit seizoen Ďeinde oefeningí. Yn Marsum keatsten de froulju harren ien nei lÍste wedstriid fan it seizoen en snein mochten de manlju opdrave foar in wedstriid trochinoarlotsjen. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Lijst heren hoofdklasse Leeuwarden
Gepost op: Woensdag 17 september @ 19:00:50 (1099 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Lotingen 2014


Kaatsvereniging LKC Sonnenborgh organiseert zondag een wedstrijd d.e.l. voor de heren hoofdklasse.

 

Lijst dames hoofdklasse Leeuwarden
Gepost op: Woensdag 17 september @ 18:58:39 (686 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Lotingen 2014


Kaatsvereniging LKC Sonnenborgh organiseert zondag een wedstrijd d.e.l. voor de dames hoofdklasse.

 

Hans Wassenaar zet wedstrijd naar zijn hand
Gepost op: Zondag 14 september @ 18:09:55 (1030 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


De jaarlijkse kermispartij van kaatsvereniging Foartķt uit Marsum is zondag een prooi geworden voor het partuur van Michiel Scheepvaart, Herman Sprik en Hans Wassenaar. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Menno van Zwieten koning Lytse PC
Gepost op: Zaterdag 13 september @ 18:11:24 (1000 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Het partuur van Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Renť Anema is zaterdag in Mantgum winnaar geworden van de 48ste uitvoering van de Lytse PC. (Foto: W. van Zwieten).

 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum

   Nieuwsarchief
13 september
Partuur Nicole Hempenius wint in Marsum

11 september
78 man te set op Sonnenborgh

Deelname Mantgum zakt door de ondergrens

10 september
Kweapraat (85)

Lijst heren hoofdklasse Marsum

Lijst dames hoofdklasse Marsum

09 september
Hillebrand Visser: dubbel gepakt!

08 september
Jubileum Kaatsvereniging De Keatsbal

Partuur Marije van der Meer wint in Reduzum

07 september
Zilveren Tulp voor Gert-Anne van der Bos

Trio Menno van Zwieten wint in Reduzum

Partuur Ludwig Seerden wint in Goutum

04 september
Lijst heren eerste klasse Reduzum

Lijst dames eerste klasse Reduzum

Lijst heren 50+ Goutum

55+ hienen yn Snits in bjusterbaarlik moaie dei

03 september
Anna-Dieuwke Dijkstra winnaar jaarklassement welpen-meisjes

Lijst heren hoofdklasse Pingjum

01 september
KV Melle Veenstra wint bij de FBA

Partuur Ludwig Seerden wint bij de 50+


Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2014
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20