Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2017
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
> 02 03 04 05 06 07 08
> 09 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31          Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Wieger Boonstra: hat noch altyd nocht oan it spultsje!

Wieger Boonstra: hat noch altyd nocht oan it spultsje!As ik op woansdeistomoarn om goed healwei tolven it Jan Rodenhuisplein opryd mei de auto dan merkbit ik dat der hast gjin frije parkearplakken mear oer binne. De keatsende jonge âldere binne wer manmachtich te gast yn sporthal De Trije yn Frjentsjer. Krekt as ik werom sil nei de binnenstęd fan Frjentsjer om in plak foar myn auto te sykjen makket âld-keatser Gerrit de Jong rom plak foar my. Hy giet en ik kom. (Foto: Boppeslach).

Mei syn 75 jier kin Wieger de ballen der noch aardich foarhâlde. Alles ticht tsjin de linen. Yn de krite is syn plak foaryn en hoewol de twa nije heupen beheiningen jout lit hy mar in bytsje ballen sitte. Underhâns makket hy syn plakje mear as skjin. Tuskentroch wurdt der om raak eamele. It falt noait stil. Trije keatsers: fjouwer mieningen!


Lees verder: Wieger Boonstra: hat noch altyd nocht oan it spultsje!

 

Wieger Boonstra: hat noch altyd nocht oan it spultsje!
Gepost op: Zaterdag 21 januari @ 01:42:21 (237 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


As ik op woansdeistomoarn om goed healwei tolven it Jan Rodenhuisplein opryd mei de auto dan merkbit ik dat der hast gjin frije parkearplakken mear oer binne. De keatsende jonge âldere binne wer manmachtich te gast yn sporthal De Trije yn Frjentsjer. Krekt as ik werom sil nei de binnenstęd fan Frjentsjer om in plak foar myn auto te sykjen makket âld-keatser Gerrit de Jong rom plak foar my. Hy giet en ik kom. (Foto: Boppeslach).

 

Buiten is het winter binnen kaatsen de 55-plussers
Gepost op: Dinsdag 17 januari @ 19:50:41 (198 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2017


Terwijl buiten de wereld in een prachtig winterlandschap was omgetoverd werd er in de Trije weer door 102 kaatsers fel gestreden om de begeerde vleesprijzen.

De winnaars vlnr: Age van der Goot, Henk Noordbruis en Durk Kamstra

 

PC set yn op dielname Belgen
Gepost op: Maandag 16 januari @ 15:15:07 (693 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De Permanente Kommisje fan de PC spilet mei de gedachte om in partoer fan Belgen dielnimme te litten oan de kommende 165ste PC. (Foto: Keatsmuseum).

Flnr: George Herphelin, kening August van Lierde en Emile Hoyois winners PC 1917!

 

Durk de Vries: 1922-2017
Gepost op: Maandag 16 januari @ 12:01:23 (523 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op 14 jannewaris 2017 kaam der in ein oan it libben fan Durk de Vries. Op 14 desimber hie ik noch mei de fuotten űnder de tafel sitten by De Vries. Wa koe tinke dat in moanne letter in ein oan libben fan De Vries komme soe. (Foto: Boppeslach).

 

Rein van der Kooi: 1933-2017
Gepost op: Dinsdag 10 januari @ 20:53:11 (1100 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Snein 8 jannewaris 2017 is Rein van der Kooi ferstoarn. Van der Kooi wie in bekende namme yn it fermidden fan de KNKB.

 

Een nieuw jaar met nieuwe kansen
Gepost op: Woensdag 04 januari @ 07:40:10 (325 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2017


Ruim honderd kaatsers werden in de Trije welkom geheten door de voorzitter Piet Bosgraaf waarbij eerst de beste wensen werden uitgewisseld.

De winnaars vlnr: Theo Smit, Jan Feenstra en Jan Spoelstra

 

Monumint oprjochter NKB Willem Westra bekladde
Gepost op: Zondag 01 januari @ 16:32:15 (373 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2017


It byld fan de oprjochter fan de NKB Willem Westra is flak foar de ein fan 2016 bekladde.

 

Een goede jaarwisseling en een gezond 2017
Gepost op: Maandag 26 december @ 13:22:28 (382 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2016


De medewerkers van kaatsen.nl en kaatsnieuws.nl wensen iedereen een goede jaarwisseling en een gezond 2017. (Foto: Henk Bootsma).

 

Nicole Hempenius: ‘Ik moat konstanter wurde’
Gepost op: Zaterdag 24 december @ 09:56:58 (1549 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op Kiestersyl gean ik op besite by Nicole Hempenius. Nicole keatst sűnt 2013 op it heechste nivo en hat sűnt dy tiid in knappe 70 punten by elkoar slein. Hielendal net gek foar ien dy’t noch in lange karrięre foar har hat. (Foto: Henk Hempenius).

Nei ôfrin kin Nicole dochs noch laitsje...

 

Tjeerd de Jong winnaar van het jaarklassement 2016!
Gepost op: Dinsdag 20 december @ 23:00:41 (751 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2016


Er konden woensdag ruim 100 kaatsers verwelkomd worden en 16 dames die zich o.a. bezig hielden met het maken van een mooi kerststuk.

 

Durk de Vries: ‘yn Harns woe it altyd wol keatse’
Gepost op: Zaterdag 17 december @ 09:30:13 (1598 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Frjentsjer, op de Froonackerflat 77, skik ik oan by Durk de Vries. Durk de Vries is berne yn Seisbierrum mar hat it grutste part fan syn libben wenne yn Frjentsjer węr’t hy mear as fjirtich jier as boekhâlder yn tsjinst wie by de FLC ek wol de Franeker Landbouw Coöperatie neamd. Durk de Vries, op 24 maart 2017 hopet hy 95 jier te wurden, is noch ien fan die âlde krigers dy’t noch mei Taede Zijlstra, Klaas Kuiken en Dooitzen de Bildt keatst hat. As je dan noch yn de gelegenheid binne om dęr mei De Vries oer te praten dan moatte je sa’n kâns dy’t net sa faak mear foarby komt mei beide hannen gripe. (Foto: LC).

De finale partoeren op de útnoegingspartij dd 5 augustus 1945 yn Frjentsjer. Steand flnr: Pieter de Haan, Dirk de Vries en Frans Helfrich. Derfoar flnr: Hiele de Haan, Adrianus Paassen en Jan Rodenhuis. De lęsten pakten de priis.

 

Yme Braaksma: ‘In grutte partij dan ek de bęste keatsers’
Gepost op: Zaterdag 10 december @ 09:39:07 (1743 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yme Braaksma wennet al syn hiele libben yn Niawier. Hy wie jierrenlang in baas keatser by de CFK, en tsjintwurdich it úthingboerd foar alles wat mei Niawier te krijen hat. En fansels it boechbyld fan keatsferiening Niawier-Mitselwier-Easternijtsjerk. Yme hat yn de 67 jier dat hy hjir omstapt al hiel wat út de wei set en is noch lang net klear. Hy is in doarpsman yn ieren en sinen. Je kinne it net sa gek betinke of der wurdt wol in berop op Yme dien. (Foto: Henk Bootsma).

 

Spanning stijgt ten top bij de 55-plussers
Gepost op: Dinsdag 06 december @ 23:34:37 (603 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2016


Op deze een na laatste kaatstdag van 2016 was de spanning af te lezen van een aantal van de 108 kaatsers die weer in de Trije waren.

De winnaars vlnr: Roel Sijbesma, Albert Dijkstra en Bart Limburg

 

Wedstriidaginda bliuwt swiere befalling
Gepost op: Zaterdag 03 december @ 08:35:19 (2378 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Lang om let foel ôfrűne tiisdei de wedstriidaginda 2017 op de matte. Wie it eartiids al net sa maklik om de aginda rűn te krijen anno 2017 liket it der op dat it hieltyd slimmer wurdt om alle wedstriden in plakje te jaan. (Foto: Henk Bootsma).

 

Nicole Adema vertrekt bij de KNKB
Gepost op: Woensdag 30 november @ 19:02:51 (2142 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2016


Nicole Adema, commercieel manager, bij de KNKB gaat na een dienstverband van drie jaar de kaatsbond alweer verlaten. (Foto: Henk Bootsma).

 

Ald-skiedsrjochter Durk Houtsma ferstoarn
Gepost op: Maandag 28 november @ 21:22:15 (3084 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Hjoed is nei in muoilike tiid fan siik węzen ferstoarn âld-skiedsrjochter fan de KNKB Durk Houtsma. Durk Houtsma waard op 18 maaie 1939 berne yn Seisbierrum. Al jong die bliken dat Durk aardich mei de lytse bal oerwei koe. It begűn mei potsjekeatsen mar al rillegau gong Durk der op út. Hy wie in betűfte keatser en syn plak wie efter yn de krite. Durk seach net allinne it spul hiel goed mar hy koe him mei de műle ek wol ręde. Foar de Twa Doarpen hat hy gauris in medalje oan it findel brocht. (Foto: Henk Bootsma).

 

Frans Postmus: ‘Ik ha te min ynfloed op it spul’
Gepost op: Zaterdag 26 november @ 09:12:15 (1753 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Ljouwert wie ik him tsjin it liif rűn doe’t hy krekt as ik oan it sneupen wie op de Hobby Beurs dy’t mids novimber yn it WTC gebou hâlden waard. It keatsen leit dan alwer in moai skoft efter ús mar praat oer it spultsje hâldt noait op. Je binne leafhawwer of je binne it net. Omdat wy allebeide yn selskip binne fan de twadde helte, prate wy ôf dat ik him meikoarten efkes skilje sil foar in stikje. (Foto: Boppeslach).

Frans: Mei de Eendracht it skip fan Kuifje. Sels makke yn twa jier tiid!

 

Spanning stijgt bij 55+
Gepost op: Dinsdag 22 november @ 20:35:53 (754 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2016


In sporthal de Trije in Franeker traden vandaag 23 nonember 2016 maar liefst 108 kaatsers aan om allereerst te kaatsen voor voor de dagprijzen maar een aantal kaatsers waren was ook druk met de plaats die men inneemt in de jaarlijkse competitie.

De winnaars vlnr: Tom Twerda, Jan Feenstra en Andries Engbringhof.

 

Murk de Jong: ‘Ik fyn it spultsje noch sa moai!’
Gepost op: Zaterdag 19 november @ 10:05:31 (1787 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn it lęste part fan novimber skik ik oan by Murk de Jong. Op Grytmanshof 22 sjoch ik werom en foarút mei de Sintannebuurtster. Murk is sűnt koart Operationeel manager by Qbuzz. Yn gewoane minsketaal oanstjoerder fan de planners en teamleiders fan Qbuzz. Węr’t dan wer 450 sjauffeurs űnder hingje. (Foto: Henk Bootsma).

Jenco Sieperda en Murk yn Arum: de put sit der wer op!

 

Van der Meulen en Iseger: andere wegen
Gepost op: Zaterdag 12 november @ 09:16:13 (1208 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Rynk Bosma


De Oldehovepartij 2016 stond in het teken van het afscheid van een viertal min of meer gezichtsbepalende kaatsers. Met name Johan van der Meulen en Daniël Iseger voorzagen het kaatsen van een geheel eigen handtekening. (Foto’s: Henk Bootsma).

Iseger en Van der Meulen: jaren gezichts bepalend

 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum

   Nieuwsarchief
11 november
PC-lid Joop van der Veen wie noch net klear mei de PC

09 november
Volle bak en dito prijzen bij 55+

05 november
Louise Krol: ‘Miskien wol ik wol te graach!’

29 oktober
Alle Jan Anema: As partoer ha wy te min wűn!

25 oktober
55+ mist afslag Franeker

22 oktober
Werom yn de tiid mei Sytse Vijver

15 oktober
Taeke Triemstra: fiif kear earste yn in tiidrek fan seis jier!

08 oktober
Ilse Tuinenga: ‘Leonie hat my by de hân nommen’

30 september
Willem Beimers: ‘Ik hie graach ôfskie nommen op de Aldehou partij’

21 september
55+ sluit seizoen zonnig af

20 september
Wie kaatst met wie in 2017

19 september
Taeke Triemstra: 700 punten grens volgende doel

Sjoukje Visser: negende plaats klassement aller tijden

Kweapraat (131)

Taeke Triemstra prolongeert titel

Ilse Tuinenga pakt titel bij de dames

17 september
Johan van der Meulen zwaait af met koningschap

Manon Scheepstra heerst op Oldehovepartij

14 september
Keatsen op de Easterdyk fan Snits

13 september
Lijst heren hoofdklasse Leeuwarden


Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2017
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20