Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home    Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2014
Kaatsmuseum
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>       01 02 03 04
> 05 06 07 08 09 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31  Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

In hazze fongen yn e koplampen

In hazze fongen yn e koplampenIk fyn dit net netsjes, nee dit is net netsjes Teun. It binne de wurden fan foarsitter Sipke Saakstra op de ein fan de AV fan frne tongersdei. Ddlik wie te sjen dat de foarman fan de KNKB oan de ein fan syn regear kommen is. It altyd en faak mispleatste glimke hie plakmakke foar in brimstich antlit. Hy wist donderse goed dat s Biltse freon him yn e hoeke setten hie. Dat wie nij foar s fskienimmende maat dyt it paad al jierren kwyt is mar dat sels spitich gench net noch altyd net yn e gaten hat. De opmerking fan De Jong wie goed foar sn tellen. It nusje fan de goed 31 ferienings dy t de gong nei Frjentsjer makke hienen seagen de Rypster yn e touwen hingjen. Soe hy noch ien kear opstean of waard no al de handoek goaid. Hy moast mei it wetter foar de dokter mar hy glde allinne al by de gedachte. (Cartoon: Peter Vassilev).

Mar allinne al by de fraach fan De Jong rekke s Sipke it paad kwyt. It altyd bliere antlit fan s Rypster freon feroare yn in troany dyt krekt in slok jittik nommen hie yn pleats fan in hap t in wite klets. Hy die my tinken oan dy hazze dyt ik koartlyn noch yn de koplampen hie. It bist wie ddlik de wei kwyt en socht eangstich nei de tgong.


Lees verder: In hazze fongen yn e koplampen

 

Indoorstraatkaatsen 2015
Gepost op: Donderdag 22 januari @ 17:35:35 (348 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2015
Op zondag 22 februari a.s. zal voor de 2de keer het indoorstraatkaatsen plaatsvinden.


 

Hutspot partij 55+ in de Trije
Gepost op: Donderdag 22 januari @ 17:32:44 (235 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Maar liefst 114 kaatsers waren afgekomen op de hutspot partij in sporthal de Trije in Franeker.

De winnaars van de diverse klassen in de kransen. Vlnr: Piet Keizer, Jan Feenstra, Pieter Bouma en Henk de Vries

 

Ruim honderd man bij 55+
Gepost op: Donderdag 08 januari @ 15:32:16 (334 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2015


Er waren weer 102 kaatsers naar de Trije in Franeker gekomen voor de eerste partij in 2015.

De winnaars vlnr: Age van der Goot, Bouke Jousma en Nanne Tichelaar (Foto: Wim Jousma).

 

Een goede jaarwisseling en het allerbeste voor 2015
Gepost op: Zondag 21 december @ 06:43:45 (397 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


De medewerkers van kaatsen.nl en kaatsnieuws.nl wensen iedereen een fijne jaarwisseling en het allerbeste voor 2015. (Foto: Henk Bootsma).

 

Keatsen en feest by de 55+
Gepost op: Vrijdag 19 december @ 16:41:31 (513 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Op 17 desimber 2014 wie de grutte dei om it 20-jierrig bestean fan it 55+ keatsen te fieren.

De priiswinners mei de krns flnr: Bouke Jousma, Piet de Groot, Jan de Ridder en Wiebe van Dijk

 

114 keatsers ynt spier by de 55+
Gepost op: Donderdag 11 december @ 17:25:13 (306 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Op 10 desimber wienen wer mear keatsers nei Frjentsjer kommen as de forige kear want der stienen no 114 man op de list.

De priiswinners mei de krns flnr: Jan Veenstra, Roel Zijlstra en Klaas Meekma

 

HET CIRCUS KNKB
Gepost op: Zondag 07 december @ 08:02:26 (1282 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
De voorstelling begint. Spreekstalmeester Saakstra verhaalt van de grote tijden van het circus. Daarbij spreekt hij o.a. van wereldkampioenschappen en doet dat met zoveel overtuigingskracht dat slechts een enkeling in het publiek denkt: Gaat hij nog iets zeggen over de mate van succes van de hoofdact, waar immers zoveel kritiek op is? Maar het blijft bij het memoreren van wat in zijn ogen successen mogen worden genoemd. Nou ja, los van die ene opmerking dan, waaruit blijkt dat het publiek zelf de schuldige is van de ellende die de hoofdact kenmerkt: men is er indertijd unaniem mee akkoord gegaan.

 

In hazze fongen yn e koplampen
Gepost op: Zaterdag 06 december @ 16:03:11 (1818 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Ik fyn dit net netsjes, nee dit is net netsjes Teun. It binne de wurden fan foarsitter Sipke Saakstra op de ein fan de AV fan frne tongersdei. Ddlik wie te sjen dat de foarman fan de KNKB oan de ein fan syn regear kommen is. It altyd en faak mispleatste glimke hie plakmakke foar in brimstich antlit. Hy wist donderse goed dat s Biltse freon him yn e hoeke setten hie. Dat wie nij foar s fskienimmende maat dyt it paad al jierren kwyt is mar dat sels spitich gench net noch altyd net yn e gaten hat. De opmerking fan De Jong wie goed foar sn tellen. It nusje fan de goed 31 ferienings dy t de gong nei Frjentsjer makke hienen seagen de Rypster yn e touwen hingjen. Soe hy noch ien kear opstean of waard no al de handoek goaid. Hy moast mei it wetter foar de dokter mar hy glde allinne al by de gedachte. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Undersyk nei plak bnsburo KNKB
Gepost op: Donderdag 04 december @ 20:56:06 (488 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


Der komt in ndersyk nei it plak wr't yn de takomst it bnsburo fan it keatsbn KNKB komme moat. Dat siet altyd yn Frjentsjer, mar ferhuze in oantal jierren ferlyn nei it Hearrenfean. It keatsbn fn dr plak by it fuotbalbn.

 

Folle bak by de 55+
Gepost op: Vrijdag 28 november @ 11:28:27 (292 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


As der yn Frjentsjer 108 man op de list steane dan meie jo wol sprekke fan in folle bak want dan kinne alle keatsers yn twa kear troch de earste omloop.

De priiswinners mei de krns flnr: Jolly Dooper, Piet Stellingwerf, Wim Jousma en Jan Hoekstra.

 

WY SILLE!
Gepost op: Vrijdag 21 november @ 19:00:14 (1116 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Raad van mandaad! Mooie spellingsvondst van Gerrit Kloosterman in de LC van 21 november jl. Net als iedereen zat ook hij te wachten op daden van KNKB-vooraanmannen en -vrouwen. Lammert Leeuwen, Jan Willem van Beem, ze slaagden er ternauwernood in hun woede nog wat te verbergen tijdens de AV van gisteravond: wat een verzameling machteloosheid daar in Franeker, achter en voor de bestuurstafel. Let mar op, zei mijn buurman, wy krije drekt noch in flamjend betooch fan PC-foarsitter Johannes Westra, want dy is ek kgelsk. Maar Westra bleek zich te kunnen beheersen.

 

Keatsbn yn it offinsyf
Gepost op: Vrijdag 21 november @ 10:03:11 (793 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


Foarsitter Sipke Saakstra sette tongersdeitejn by it begjin fan de Algemiene ledegearkomste fan it keatsbn KNKB yn Frjentsjer stevich de toan.

 

Goed dat de media der binne
Gepost op: Vrijdag 14 november @ 16:05:47 (1434 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Je koenen der hast op wachtsje en no is it sa fier. In kat yn it nauw makket rare sprongen. Wy ha it dan oer de brief dyt koartlyn by s yn e bus foel. No yn e bus is net it goeie wurd, wy krigen him fia de mail op s buro. As dat bart moat der wat mear as gewoanlik oan de hn wze want de freonen t it Fryske Haagje binne nochal selektyf mei it stjoeren fan parseberjochten. As it heal kin litte se s links lizze. Dat snappe wy ek noch wol omdat de bobos fan de KNKB s wol slite kinne. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Sipke Wiersma 87 jier: Mar wol de krns by de 55+
Gepost op: Donderdag 13 november @ 11:36:44 (343 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Der wienen 102 keatsers nei Frjentsjer delkommen en Willem van der Meulen wie der ien fan en dan te witten dat hy sneon 90 jier wurdt!

Sipke Wiersma, mei syn moai polsslagje, slacht de ballen noch moai fier fuort en by eltse slach komt wol in ferhaaltsje, begelyks "dat wie in prachtbal".

De priiswinners mei de krns flnr: Germ Hallema, Jurjen Tiesnitsch, Sipke Wiersma en Bart Limburg

 

KNKB VOLOP IN BEWEGING
Gepost op: Donderdag 13 november @ 09:27:43 (1389 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Herman Sytema heeft op alle punten gelijk, maar dat gesoademiter mei dy pear haadklassers staat niet los van de problematiek die hij schetst. Dit gesoademiter heeft invloed op alle facetten van de kaatssport, want dit heeft ervoor gezorgd dat het kaatsen zijn gezicht goeddeels kwijt is.

 

Gosse Blom (1946-2014): een zachtmoedig mens
Gepost op: Donderdag 06 november @ 18:34:52 (468 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Rynk Bosma


Gosse Blom werd een lopende encyclopedie genoemd door mensen die hem kenden, op zondag 2 november kwam er een plotseling einde aan zijn leven. ,,Ik tink dat hy op wie, zo zei Gauke Bootsma van het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen, bijna dagelijks had hij contact met Blom.

,,Hy hat nea in sterke gezondheid hn, fan jongsf oan sukkele hy al in bytsje. Bootsma noemt Blom een man die bepaald een eigen mening had en ook niet gauw van die mening was af te brengen.

Ruzie werd het bijna nooit, evenmin als heftige meningsverschillen want daar was de zachtmoedige Blom niet tegen opgewassen. ,,Dan wie hy in bytsje fan it hynder.

 

OPGEBLAZEN
Gepost op: Maandag 03 november @ 18:12:03 (598 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Het lijkt erop dat de wens het spelbeeld te veranderen eindelijk ook gaat leven bij het hoofdbestuur van de KNKB. Jammer genoeg lijken de voorgestelde maatregelen onvoldoende om het doel aantrekkelijk spel te realiseren: rigoureuze maatregelen zijn het zeker niet en daar komt nog bij dat de controle op naleving gedoemd is te mislukken, zolang men weigert die door externe mensen met ruime bevoegdheid te laten uitvoeren. Het lijkt te blijven bij wat cosmetische handelingen i.p.v. het Friese kaatsen zijn hart terug te geven.

 

Gerrit Tempel sloeg altijd met de blote hand uit
Gepost op: Maandag 03 november @ 18:02:54 (921 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Rynk Bosma


In het hoogseizoen droeg Gerrit Tempel wel eens een stukje blik om de ringvinger vanwege beurse plekken, dat was echter de enige bescherming van de hand die hij in zijn jaren als kaatser droeg. Samen met Willem Hiemstra vormde hij een uitzondering wat dit betreft, op en t kaatsen met de blote hand.

 

Wer in skepnet fol by de 55+
Gepost op: Donderdag 30 oktober @ 16:28:40 (385 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Der wienen 102 keatsers nei Frjentsjer delkommen en Willem van der Meulen wie der ien fan en dan te witten dat hy sneon 90 jier wurdt!

De priiswinners mei de krns flnr: Sjouke Herrema, Hilbrand Schuurmans, Roel Zijlstra en Bert de Jong

 

Is dit de toekomst van het kaatsen?
Gepost op: Donderdag 16 oktober @ 18:25:58 (1135 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


Tijdens het laatst gehouden voorzittersoverleg kwamen de heren Theun de Jong van kaatsvereniging Sint Anne Drie Spul is Ut en Jan Willem van Beem van kaatsvereniging Sjirk de Wal beide met een plan en ideen over een nieuwe zeggenschaps- dan wel beslisstructuur.

 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum

   Nieuwsarchief
16 oktober
Winterskoft foar de 55+

15 oktober
'Takomst keatsen stiet faai'

11 oktober
Alde wyn yn nije sekken

09 oktober
ONDERGRONDS

04 oktober
KV Het Noorden: Alles of neat

25 september
Reinige dei by de 55+ op Sonnenborgh

24 september
Kweapraat (87)

Danil Iseger: 17de in klassement aller tijden

Leonie van der Graaf best geplaatste van huidige generatie

Dani Iseger winnaar jaarklassment

Leonie van der Graaf prolongeert titel bij de dames

21 september
Jan Dirk de Groot laatste koning 2014

Partuur Nelie Steenstra wint in Leeuwarden

17 september
Kweapraat (86)

Lijst heren hoofdklasse Leeuwarden

Lijst dames hoofdklasse Leeuwarden

14 september
Hans Wassenaar zet wedstrijd naar zijn hand

13 september
Menno van Zwieten koning Lytse PC

Partuur Nicole Hempenius wint in Marsum

11 september
78 man te set op Sonnenborgh


Copyright Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2015
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20