Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home    Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>         01 02 03
> 04 05 06 07 08 09 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28      Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Underweis (2)

Underweis (2)No, dat wie it dan! No, mar efkes yn de rst. Sjogge wy elkoar yn Weidum hooplik wer. Dat binne fan dy kreten dyt je oan it ein fan al wer in keatsjier altyd optekenje kinne. No, mar efkes yn de rstFoar de leafhawwer dyt gewoan is om nei de keatspartijen te gean is dat miskien wol sa mar foar my leit dat wol efkes oars. Foar my duorret it keatsseizoen fan jannewaris oant desimber. Dat is altyd al sa west en dat sil ek wol sa bliuwe sa lang ik sn bliuw en der noch sa folle aardichheid oan ha. (Foto: Boppeslach).

Jelke Hoekstra: sa't in soad minsken him kinne as ferkeaper fan iisko's.

In jier letter bin ik te gast by Henk de Vries fan Frjentsjer. Henk, broer fan Bram Patat, stie altyd by de PC by it begjin fan it terrein. Je moasten altyd De Vries foarby om op it Sjkeln te kommen. De Vries koe it moai fertelle. Se wille de kop wel fan e romp trekke om wat te sien Braaksma. Kin it even, De Vries? Ik bin su werom! Se wden dan niet in kaartsje kope. Jou kenne die ferhalen wel. Maar dat doene wy niet. Ik hear it him noch sizzen. As je it wel doen: je siene die lui nooit weer. Dat snappe je wel!


Lees verder: Underweis (2)

 

Underweis (2)
Gepost op: Zaterdag 16 februari @ 14:53:31 (624 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


No, dat wie it dan! No, mar efkes yn de rst. Sjogge wy elkoar yn Weidum hooplik wer. Dat binne fan dy kreten dyt je oan it ein fan al wer in keatsjier altyd optekenje kinne. No, mar efkes yn de rstFoar de leafhawwer dyt gewoan is om nei de keatspartijen te gean is dat miskien wol sa mar foar my leit dat wol efkes oars. Foar my duorret it keatsseizoen fan jannewaris oant desimber. (Foto: Boppeslach).

Jelke Hoekstra: iis, iis wa wol der noch in iisko?

 

Krnsen foar Klaas, Ale en Roel
Gepost op: Donderdag 14 februari @ 16:09:46 (200 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2019


Woensdag was het weer volle bak in sporthal De Trije in Franeker. Liefst 106 50+ lieten zich weer van hun beste kant zien. Net als altijd werd er weer met verve gestreden om de vleesprijzen Geen zee ging de mannen daarbij te hoog.

De winnaars vlnr: Klaas Postma, Ale Mosselman en Roel Zijlstra

 

Underweis
Gepost op: Zaterdag 09 februari @ 15:40:58 (914 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


By it opromjen fan tal fan saken kaam ik de koffer fan Hindrik Dijkstra tsjin. De koffer mei de toga fan de dmny stiet al snt syn ferstjerren op myn argyf by myn keatssaken. It wie de winsk fan soan Rients dat ik dy koffer mei ynhld mar ha moast. Ja, Hindrik Dijkstra rint in bytsje as in reade tried troch myn libben. Yn 1987 bring ik myn earste PC-boekje t en ik kom dan t by Hindrik Dijkstra om it earste foarwurd te skriuwen. Hindrik skreau yn dy tiid foar de doetiidse WIS-IN. Hindrik wie de man fan Bten de touwen. Ik ha al syn stikjes sammele en se bliuwe aardich om te lzen. (Foto: Henk Bootsma).

Jehannes Duhoux mei Hindrik Dijkstra ope bank yn Arum yn 2007

 

DE VIOOL KAN IN DE KIST
Gepost op: Woensdag 06 februari @ 09:46:30 (829 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


Ruim zestien jaar gelden kwam mijn boek Kaatsen, meer dan kaatsen uit. Daarin sprak ik voor het eerst mijn zorgen uit over de toekomst van het kaatsen, dat o.a. het meer dan kaatsen aan het verliezen was. Een paar jaar later maakte ik deel uit van een groepje kaatsliefhebbers (met Wop de Groot, Ate de Jong en Jos en Wiep van Wieren). Doel was de boel wat bij te buigen, omdat duidelijk was dat het publiek in steeds grotere getale het kaatsen de rug toekeerde. (Foto: Gja Kuiken).

Gerrit Lettinga: It hert is t it keatsen wei!

 

Peter van Zuiden mist seizoen 2019
Gepost op: Woensdag 06 februari @ 09:35:42 (442 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2019


Opslager Peter van Zuiden fan Tjerkwerd kin no al in streep sette troch it keatsseizoen 2019. (Foto: Henk Bootsma).

 

Maar liefst 16 prijswinnaars bij de 55+
Gepost op: Woensdag 30 januari @ 17:51:20 (395 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2019


Met bijna 100 kaatsers was de Trije weer goed gevuld. Met verschillende snelle partijen op 6-0 en 6-1 standen was de verwachting op tijd klaar te zijn maar het venijn zat hem weer in de staart met verschillende 5-5 partijen. Uiteindelijk waren we toch redelijk op tijd klaar en kon iedereen op tijd naar huis zonder de wel verwachte maar niet gevallen sneeuw.

De winnaars vlnr: Jan Boorsma, Sjoerd Nicolai en Jan Feenstra

 

KROMMINGEN
Gepost op: Donderdag 24 januari @ 11:10:24 (1112 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Ik denk niet elke dag aan Pieter Breuker. Er gaan zelfs weken voorbij dat ik niet aan hem denk. Maar als ik aan hem denk, dan denk ik: Pieter, maak nu eens de sprong naar vandaag. Hij heeft voor ons allerlei zaken uit het verleden m.b.t. het kaatsen blootgelegd en dat is een reden om hem dankbaar te zijn. Want zonder (kennis van het) verleden, zonder inzicht in wat iets in het verleden heeft betekend, wordt elk bestaan van vandaag n morgen tekortgedaan. Er moeten verhalen zijn verteld en die moeten steeds worden herhaald, maar ook de verhalen van vandaag moeten eraan worden toegevoegd om de lijn tussen verleden en toekomst intact te houden.

 

Sa gie dat doe! (diel 2)
Gepost op: Zondag 20 januari @ 15:08:28 (627 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn deselde gearkomste fan 20 april 1919 lit it HB witte dat keatser G.T. Kool fan Dokkum foar it hiele jier 1919 skorst wurdt omdat hy de priis dyt hy yn 1918 yn Tsjommearum wn hie, net werom betelle hatWat dat dan ek wze mei. Der wurdt net ddlik wat de keatser no feitlik ferkeard dien hat. Mar de straf wie der net minder om! Past boem!! In jier oan de kant! (Foto: Keatsmuseum).

It haadbestjoer fan de NKB yn 1922. Steand flnr: Folkert Jans Wiersma, Auke F. Gerbens, Douwe de Jong, Wiebe K. Postma en Hein Buisman. Der foar flnr: Oepke Hiemstra, Willem Westra en Dirk de Zee.

 

Ouwe seunen slaan voorbest op bij 55+
Gepost op: Woensdag 16 januari @ 20:05:11 (397 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2019


Invloed Harlinger verbrandingsoven op kaatsers?
Regelmatig lezen we in de krant over wel of niet uitstoten van vreemde stoffen van de vuilverbrandingsoven in Harlingen. Opvallend is in ieder geval dat maar liefst 4 ouwe seunen in de prijzen vielen bij de 55-plussers.

De winnaars vlnr: Age van der Goot, Roel Zijlstra en Nanne Tichelaar

 

Sa gie dat doe! (diel 1)
Gepost op: Vrijdag 11 januari @ 16:58:04 (891 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Dizze kear nim ik jim mei nei it jier 1919. Hoe gie it doe en hoe stie it keatsen der foar. Oan de hn fan jierstikken en krante ferslaggen fan 1919 sil ik besykje om in byld te jaan fan dy tiid en wat der doe spile en wat der foar bst opsloegen.

Op snein 20 april 1919 waard de Algemiene Lede Gearkomste hlden yn it stasjon-kofjehs yn Frjentsjer. De gearkomsten wienen altyd op de snein. Dr siet fansels in gedachte efter. Snein koenen de measte minsken de gearkomste besykje. Troch de wike koe dat net omdat der op de sneon ek noch wurke wurde moast. Der wie doe noch net sprake fan in frije sneon. (Foto: Keatsmuseum).

Willem Westra earste foarsitter fan de NKB. Waard berne yn 1863 en is ferstoarn yn 1923.

 

Nieuw jaar - nieuwe kansen bij de 55+
Gepost op: Maandag 31 december @ 19:13:44 (642 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2019


De voorzitter had het met de eerste partij van het nieuwe jaar zoals elk jaar weer druk met handje schudden en daarbij de beste wensen geven aan 92 kaatsers die weer begonnen in het nieuwe jaar. Een bijzonder jaar omdat eind van het jaar het 55+ kaatsen zijn 25-jarig jubileum gaat vieren.

De winnaars vlnr: Jan Veenstra, Jan Kwast en Oeds Broersma

 

Wat bringt 2019
Gepost op: Vrijdag 28 december @ 17:15:25 (1665 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Noch in pear kear goed sykhelje en dan is 2018 ek al wer skiednis. Dan kin der troch dit jier ek wer in kras. De iene minske sjocht werom yn blierens en de oar yn fertriet. Sa is dat altyd al gongen en dat sil yn 2018 fst ek wer sa wze. Ik betraapje my der op dat ik te faak dit jier ien fuort brocht haw. It liket wol dat de rige minsken dyt s ferlitte hieltyd mar grutter wurdt. Dat docht sear. Ferrekte sear mar wy sille der net oan ntkomme. (Foto: Henk Bootsma).

 

Jaarafsluiting 55+ met Kerstpartij
Gepost op: Maandag 17 december @ 21:18:51 (703 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Met 96 kaatsers sloten de 55-plussers het jaar traditioneel af met de Kerstpartij. De laatste jaren werden hier nog de laatste punten voor het eindklassement nog gescoord en zorgden voor de beslissing. Dit jaar echter was de winnaar in de persoon van Ludwig Seerden uit Franeker al bekend.

De winnaars vlnr: Ludwig Seerden (winnaar eindklassement), Anne van der Werf, Jan de Jong en Klaas Postma

 

Eartiids wie alles betterja toch?
Gepost op: Vrijdag 14 december @ 08:31:42 (1444 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Eartiids wie alles better. De keatsers wienen better, der wienen folle mear goeie en betfte keatsers as hjoeddedei. Se keatsten folle mear mei it kopke en der kaam ek folle mear folk op it spultsje f. Hoe langer as je it spul folchje hoe mear as je dat hearre. Ik betraapje mysels der ek wol op. Dat it eartiids better wie. Ik kom t de tiid dat Hotze Schuil, Rinny Kuiper, Wijtse Vlietstra, Arp Hiemstra, Roel Hoekstra en Johannes Stavinga noch keatsten. Ik mocht derby wze. Ik haw dy mannen allegear noch keatsen sjoen. Dat wienen doe myn helden en bettere soenen der dochs noait wer komme. Hotze stie altyd op it plak wrt de bal kaam. Rinny Kuiper syn ballen seagen je amper en Johannes Stavinga die ien stap en it spul fluitte der oer. (Foto: Keatsmuseum).

Jan Uldrik Vlietstra: wist it yn 1916 al!

 

KV Jan Zeinstra: keatse yn de marge!
Gepost op: Donderdag 06 december @ 18:41:06 (1482 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It jild is net it probleem dat hat it ek noait west mar it brek oan minsken! It oantal minsken dat noch waarm rint foar it keatsen yn in lytse mienskip as hjir yn Hjerbeam rint hieltyd fierder eftert. No hearre wy as bestjoer hieltyd faker de lden fan dan en dan binne wy der net hear. Net op s rekkenje want wy hawwe boekt foar in festifal tidens de dagen dat it hjir feest is fan keatsferiening Jan Zeinstra. (Foto: Henk Bootsma).

 

Flinke opkomst bij de 55+
Gepost op: Maandag 03 december @ 22:58:37 (791 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Ruim 90 kaatsers hielden voor aanvang van de kaatspartijen een moment stilte voor oud-commissielid Henk Seerden. Ook waren onze gedachten bij Maartje Wassenaar, vrouw van onze kaatsvriend Siete.

De winnaars vlnr: Kees Sikkema, Jan Bootsma en Tjeerd de Jong

 

Hendrikus Jan (Henk) Seerden 1936-2018
Gepost op: Zaterdag 01 december @ 05:56:24 (2091 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tongersdei 29 novimber kaam der dochs noch hommels in ein oan it libben fan Hendrikus Jan Seerden better bekend as Henk Seerden.

Op de roubrief stiet: Doelgericht, Doorzetter, Markant, Eigenzinnig, Bijzonder. Een sportman in hart en nieren. (Foto: Henk Bootsma).

 

PC eert kv Jan Bogtstra met fraai wandbord
Gepost op: Dinsdag 20 november @ 16:51:08 (968 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Gisteravond tijdens de najaarsvergadering ontving kaatsvereniging Jan Bogtstra een mooi jubileumcadeau.

 

Veel prijzen bij de 55+
Gepost op: Maandag 19 november @ 22:19:01 (789 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Op woensdag 21-11-2018 waren weer 98 kaatsers present bij de 55+ partij in de Trije.

De winnaars vlnr: Ane Kramer, Anne Baarda en Henk Noordbruis

 

Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 5)
Gepost op: Zaterdag 17 november @ 21:37:02 (1646 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De manljus haadklasse haw ik al earder yn in bijdrage by it ear hn. No sjoch ik werom op it krewearjen fan de froulju haadklasse. As je der goed nei sjogge en realist binne dan brekt it swit je bytiden t. Net fan de frouljus dyt dit jier foar master opslein hawwe, mar ik meitsje my grutte soargen oer hoet it skylk fierder moat en giet mei it flaggeskip fan de froulju haadklasse. Want it frouljus keatsen is tin wurden. Hiel tin. It oantal toppers is op de fingers fan ien hn te tellen en de oanwaaks fan nije talinten lit noch wol efkes op har wachtsje. (Foto: Henk Bootsma).

Manon Scheepstra: grutte tenoar by de froulju!

 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel

   Nieuwsarchief
09 november
Der komme feroarings.

06 november
Leo (nard) Hubert Vogels 1923-2018

55+: Dit is keatsen lykas keatsen bedoeld is

01 november
In soad prate, neat sizze!

29 oktober
Tjeerd Dijkstra opvolger fan Johan van Tuinen in bestuur Stichting Freule Partij

28 oktober
Iepen einen op wedstriidaginda 2018

27 oktober
Anjum huldigt freule winnaars

26 oktober
Wedstriidaginda 2019: 10% noch net nder dak!

25 oktober
Hoe no fierder yn keatsln!

23 oktober
Sjerp Vormeer staat centraal op kaatsdag 55+

21 oktober
Foarsitter fan Stichting De Freulepartij stapt nei twa jier op

19 oktober
Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 4)

13 oktober
Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 3)

11 oktober
Oeltsje Velstra 1937-2018

08 oktober
55+ terug in de zaal

Jan van der Vlugt 1955-2018

05 oktober
Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 2)

01 oktober
Werom sjen op keatsjier 2018 (diel 1)

30 september
Johannes van Sinderen 1929 2018

24 september
Fantastische kaatsdag in Wommels voor de 55+


Copyright Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20