Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home    Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2017
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>       01 02 03 04
> 05 06 07 08 09 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28        Agenda deze week:

Zaterdag, februari 17
10:00 - 14:00 Zaalkaatsen FBAZoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Jan Dijkstra: 70 jier lid fan De Twa Doarpen

Jan Dijkstra: 70 jier lid fan De Twa DoarpenAs de wyn om e hs glt en raast skik ik oan by Jan Dijkstra fan Seisbierrum. Jan waard berne op 3 desimber 1933 op it Heechhiem yn Seisbierrum en is ien fan Pieter en Nellie. Ja, sa wie dat doe. It earste wat de minske ommers altyd freget: Fan wa bisto ien?

No, Jan is ien fan Pieter en Nellie Dijkstra en hy kaam t in grut gesin. Wy wienen mei s fjirtjinnen, bern wol te ferstean, dr kamen heit en mem noch by. Mar dat wie doe net sa gek. Jan Nauta hie der achttjin en by Rinze Leistra (it kanon) sieten der ek fyftjin om de tafel. Gerrit wie de ldste en ik siet yn it midden. (Foto: Boppeslach).

Ik wit noch as de dei fan juster dat ik nei de Harmonie moast wrt Bantema it foar it sizzen hie. Op in gearkomst fan de Twa Doarpen moast ik foar de hege hearen ferskine. Alde Doekle Banning wie foarsitter. Fierder sieten om e tafel Teatse Fennema, broer fan Piet Fennema de hynstekeapman, Brouwer de man fan de Molkfabryk, grut boer Jan Landstra en ik leauw dat Jan de Jong fan Pitersbierrum ek oan de tafel siet. No, dat wie wat! Sjoch, omdat it noch net sechstjin wie koe ik net lid wurde fan de CFK. Dus dat koe net in beletsel wze. Mar goed der waard my wol sein dat ik nea wer foar de kristliken keatse mocht as ik lid waard fan de Twa Doarpen. No, dr koe ik my wol yn fine. Ik ha fan dy tiid f ek nea wer foar de kristliken keatst.


Lees verder: Jan Dijkstra: 70 jier lid fan De Twa Doarpen

 

Griep epidemie voorbij bij de 55+
Gepost op: Dinsdag 13 februari @ 05:12:19 (170 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Met slechts 2 afvallers waren er weer 98 kaatsers naar Franeker afgereisd om de strijd aan te gaan.
Een na de griep nog kwakkelende Piet Keizer vertrok weer op tijd naar huis (voor het schaatsen?).

De winnaars vlnr: Klaas Postma, Durk Kamstra en Siete Wassenaar

 

55+ wordt geplaagd door de griep
Gepost op: Dinsdag 30 januari @ 04:18:14 (321 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Begonnen werd met 102 kaatsers op de lijst. De avond van tevoren melden zich al 4 kaatsers ziek, op de dag zelf 1 en tijdens het kaatsen de 6e.

De winnaars vlnr: Jaap van der Veen, Jan Buitenga en Jan Pieter Bennema

 

Jong Nederln werom yn Frjentsjer
Gepost op: Maandag 29 januari @ 00:08:22 (466 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Foar de 10 bnswedstriden hat de bond ek wer plak fn. It begjint op 19 maaie yn Frjentsjer mei de Jong Nederln dyt nei in oantal jierren wer op it plak is wrt hy heard.

 

Wedstriidaginda 2018 telt rom 440 wedstriden
Gepost op: Zondag 28 januari @ 23:56:22 (541 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Oer pak em beet 13 wike dan giet it wer los op de keatsfjilden. De wedstriidaginda 2018 is altyd in hiele befalling mar no ein jannewaris is dizze op in pypfol saken no ticht. De aginda telt rom 440 wedstriden ferdielt oer 16 kategorien.

VvV Concordia mei it seizoen yn gong sette!

 

Bestuur KV Minnertsga beklimt Alpe dHuez
Gepost op: Zondag 28 januari @ 21:22:02 (278 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Bestuur KV Minnertsga beklimt Alpe dHuez om zieke leden hart onder de riem te steken.Ieder jaar beklimmen vele mensen de Alpe d'Huez voor het goede doel. Om onmacht om te zetten in kracht, iets te kunnen doen en geld te inzamelen voor onderzoek naar kanker. De onmacht voelt het bestuur van de kaatsvereniging Minnertsga ook.


 

Jan Dijkstra: 70 jier lid fan De Twa Doarpen
Gepost op: Dinsdag 23 januari @ 05:46:46 (1047 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


As de wyn om e hs glt en raast skik ik oan by Jan Dijkstra fan Seisbierrum. Jan waard berne op 3 desimber 1933 op it Heechhiem yn Seisbierrum en is ien fan Pieter en Nellie. Ja, sa wie dat doe. It earste wat de minske ommers altyd freget: Fan wa bisto ien?

No, Jan is ien fan Pieter en Nellie Dijkstra en hy kaam t in grut gesin. Wy wienen mei s fjirtjinnen, bern wol te ferstean, dr kamen heit en mem noch by. Mar dat wie doe net sa gek. Jan Nauta hie der achttjin en by Rinze Leistra (it kanon) sieten der ek fyftjin om de tafel. Gerrit wie de ldste en ik siet yn it midden. (Foto's: Boppeslach).

De priis foar de moaiste tn by 200 jierich bestean goed foar krapoan 4500 dollar!

 

Ballen zoek bij 55+
Gepost op: Dinsdag 16 januari @ 14:25:47 (550 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


In sporthal De Trije te Franeker hadden 102 55-plussers zich weer aangemeld om met elkaar de strijd aan te gaan voor de vleesprijzen.

De winnaars vlnr: Bouke Jousma, Andries Gillebaard en Henk Porte

 

Hoarekakeatsen hat no eigen tribune
Gepost op: Vrijdag 12 januari @ 17:41:11 (616 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Hja ha der efkes op wachtsje moatten mar op 14 july kinne alle besikers fan it Hoarekakeatsen in noflik plakje opsykje om nei it keatsen te sjen.

 

Hutspot partij 55+
Gepost op: Dinsdag 02 januari @ 20:54:32 (416 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


102 kaatsers werden woensdag 3 januari 2018 in sporthal de Trije welkom geheten door de voorzitter Piet Bosgraaf waarbij wederzijds de beste wensen werden uitgewisseld.

De eerste prijswinnaars vlnr: Sjouke Herrema, Lieuwe Bosch en Jelle Velsma

 

Durk Kuperus nij HB-lid KNKB
Gepost op: Dinsdag 02 januari @ 18:31:54 (1114 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018
Durk Kuperus (58) fan Frjentsjer wurdt nei alle gedachten mei yngong fan it nije keatsjier de opfolger fan Tseard Dijkstra fan de Easterein dyt der nei de AV fan 2018 in punt efter set.

 

Een goede jaarwisseling en een gezond 2018
Gepost op: Dinsdag 26 december @ 23:18:17 (281 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2017


De medewerkers van kaatsen.nl en kaatsnieuws.nl wensen iedereen een goede jaarwisseling en een gezond 2018. (Foto: Henk Bootsma). 

Tom Zuiderhof wint klassement 55+
Gepost op: Dinsdag 19 december @ 20:41:36 (535 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2017


Met 106 kaatsers op de lijst en volop spanning in het eindklassement vielen de laatste slagen van dit jaar op de 20ste december.

De trotse winnaar Tom Zuiderhof ontvangt de prijs uit handen van voorzitter Piet Bosgraaf

 

Bouwperikelen bij de PC in Franeker
Gepost op: Dinsdag 19 december @ 02:40:08 (1067 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2017


Dat de Franeker architect Nicolaas Johannes Adema (1860-1946) een rol zou spelen bij de opbouw van onder andere tribunes tijdens de PC had ik nooit kunnen vermoeden. (Foto's: Kaatsmuseum).

Germ Gjaltema: groot historisch besef!

 

Michiel Scheepvaart: Wy begjinne moai op nul
Gepost op: Vrijdag 08 december @ 04:55:57 (1759 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De wedstriid oan de ein fan 2016 yn Mantgum hat my it hiele jier dwerssitten. Myn maten foar 2017 Michel van der Veen en Klaas Pier Folkertsma wnen de priis en ik pakte ek noch de preemje. It bestjutte wol dat wy troch dizze winst yn Mantgum in sek fol punten krigen foar de ranking foar 2017. Dat besef kaam pas oan it begjin fan it nije seizoen doet wy s partoer werom fnen op it tsiende plak fan de ranking. (Foto: Boppeslach).

Michiel: leaver by s heit oan it wurk...

 

Weer volle bak bij de 55+
Gepost op: Dinsdag 05 december @ 05:56:10 (516 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2017


Met 114 kaatsers op de lijst was het aanpoten om op tijd klaar te zijn. Dankzij de straffe hand van Piet keizer lukte het om klokslag half vijf de laatste bal geslagen te krijgen.

De winnaars vlnr: Theo Smit, Jan Sipma en Anne Dijkstra

 

Jacob (Jappie Mulder) 1943-2017
Gepost op: Donderdag 30 november @ 07:05:19 (1577 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tongersdei 30 novimber kaam der in ein oan it libben fan Jacob (Jappie) Mulder fan Seisbierrum. As it libben in lijen wurdt dan bringt de dea faak tkomst. Sa wie it ek mei de noch altyd striidbere Seisbierrumer. (Foto: FD).

Wies van der Meer nimt Jappie Mulder nder hannen...

 

Friese ploeg sluit af met zilveren medaille bij Chaza
Gepost op: Vrijdag 24 november @ 18:13:18 (638 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2017


De Friese kaatsploeg heeft zaterdag de zilveren medaille behaald bij het onderdeel Chaza. In de finale werd verloren van Colombia die zien liet dit onderdeel perfect te beheersen. (Foto: R. Miedema).

 

Marrit Zeinstra wint zilver!
Gepost op: Donderdag 23 november @ 14:06:29 (594 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2017


Marrit Zeinstra stal de harten van veel Colombianen met met haar manier van spelen. Aanvallend met passie om alles te geven. In de finale van het Wallball Single gaf ze alles wat in haar zat. In de eerste set bleef ze sterk bij de ervaren Baskische Patricia Espinar. (Foto: R. Miedema).

 

Drie halve finales voor Friese ploeg
Gepost op: Woensdag 22 november @ 18:31:14 (400 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2017


De Friese ploeg heeft zich als beste nummer twee geplaatst voor de halve finale in de spelsoort Chaza. (Foto: R. Miedema)

 

Brons bij het Llargues: Marrit Zeinstra stunt!
Gepost op: Dinsdag 21 november @ 17:19:21 (572 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2017


In de spectuculaire kleine finale van het onderdeel Llargues wist de Friese ploeg beslag te leggen op het brons op dit wereldkampioenschap. Het was bijzonder op en langs de kaatsbaan van Pasto met bijna 3000 toeschouwers. (Foto: R. Miedema).

 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard

   Nieuwsarchief
21 november
55* staat stil bij overlijden Jan Wagenaar

Sieb Vegter: It is sat it is!

20 november
Brons voor Friese kaatsers

Jan Wagenaar 1940-2017

19 november
Friese kaatsers winnen van favoriet Valencia

15 november
Sieb Vegter riddere foar reedriden en keatsen

14 november
Nieuw PC-lid Gert Jan Breman: Ik hie no net yn de PC sitte moatten.

07 november
Freerk Haanstra woe syn wurd net brekke

Veel winnaars bij de 55-plus

01 november
Gert Jan Breman nieuw lid PC-commissie

31 oktober
Sjanet Wijnia: Hoe faak krije je san kns!

30 oktober
Leendert van Wieren: it wurdt my allegearre wat te folle!

24 oktober
Dirk Jan van der Woud geen directeur KNKB:Teloarsteld, mar net frustrearre.

Vakantietijd bij 55+

17 oktober
50-plus de zaal weer in

09 oktober
Nieuwe KNKB directeur Marco Hoekstra: Fan ljipaai nei keatsbal

07 oktober
Wie kaatst met wie in 2018

03 oktober
KV Moed en Volharding Dongjum stapt uit de KNKB

02 oktober
Marco Hoekstra nieuwe directeur kaatsbond

24 september
Doekle Yntema: 1922-2017


Copyright Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20