Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home    Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>     01 02 03 04 05
> 06 07 08 09 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30      Agenda deze week:

Woensdag, april 15
Evenement start om 09:45 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Onderwerpen > Bijdragen Jan Braaksma
Bijdragen Jan Braaksma
 

Evert Heeg: 1938-2020
Gepost op: Zaterdag 21 maart @ 09:42:42 (1569 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Seis dagen foardat hy der wer in streekje op de latte by krije soe moast Evert Heeg dochs belies jaan. Hy, dyt sa oan it libben hong, wist dat de ein net fier mear wie. 18 desimber 2019 wie hy noch op it jubileumfeest fan de 55+ wer't hy no as muzikant foar it best opsloeg. (Foto: Henk Bootsma).

Evert tredde fan links op it feest fan de 55+

 

Durk Houtsma: Mei de bus nei Frjentsjer.
Gepost op: Woensdag 26 februari @ 01:11:20 (1353 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It is al ris earder bart dat de ynwenners fan Rie mei de bus nei Frjentsjer gongen. Dat wie yn de tiid dat it postkantoar yn Rie sluten wurde soe. Dat lieten de ynwenners fan Rie net samar oer harren kant gean en as protest tsjin de sluting waard der fsetten nei Frjentsjer. Ik wit it noch as de dei fan juster. Oan it wurd is Durk Houtsma, ld-skiedsrjochter fan de KNKB, en ynwenner fan Rie. (Foto: Henk Bootsma).

 

Anton de Vries 1941-2020
Gepost op: Dinsdag 18 februari @ 02:44:51 (1428 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Moandei 17 febrewaris 2020 kaam der in ein oan it libben fan Anton de Vries, yn de keatswrld better bekend, as Tonnie de Vries fan Winsum. Ut de advertinsje yn de Ljouwerter foel op te meitsje dat it ferstjerren fan Tonnie dochs noch nferwachts wie. Ik wist wol dat it mei de snens fan Tonnie op en del gong. (Foto: Boppeslach).

 

Ilse Tuinenga: Ik fiel my besoademitere.
Gepost op: Maandag 10 februari @ 07:20:15 (2653 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op in rzige neimiddei yn febrewaris skik ik oan by Ilse Tuinenga, no te set yn Frjentsjer mar hikke en tein yn Berltsum. Fjouwer jier ferlyn siet ik ek alris mei de fuotten nder de tafel by Ilse, doet sy noch yn it opkommen wie. Sy hie doe al namme makke, mar no, op har 22ste, is Ilse in grutte namme yn it frouljuskeatsen. As je har sifers derby pakke dan wurde je der stil fan. (Foto: Henk Bootsma).

 

Je binne der efkes t no!
Gepost op: Woensdag 18 december @ 17:04:16 (1151 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It wie woansdei de grutte dei fan it 55+ keatsen. Leafst 114 leafhawwers hienen har foar dizze jubileumpartij opjn. Jubileumpartij? Ja seker want goed 25 jier lyn wie de berte fan de 55+. Ut it moaie programma boekje koe ik lze dat de hjoeddeiske foarsitter Piet Bosgraaf mei Jan Hoeksma 25 jier lyn dizze klub oprjochte hat. (Foto: Henk Bootsma).

 

Tjeerd de Jong hommels ferstoarn
Gepost op: Woensdag 20 november @ 18:04:36 (1520 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tjeerd de Jong fan Wytmarsum wie der altyd as der in wedstriid wie foar de 55+. Sawol op it fjild as yn de seal miste hy noait. Ik sjoch him noch rinnen of draven troch de seal. Snt hy 55 jier wurden wie hie hy feitlik noait in wedstriid mist. (Foto: Lieuwe Bosch).

 

Jan Meijer 1937-2019
Gepost op: Woensdag 20 november @ 11:00:10 (1885 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tiisdei 19 novimber 2019 kaam der in ein oan it libben fan Jan Meijer fan Jirnsum. Jan syn lste jierren wienen dreech, foar himsels mar miskien noch wol dreecher foar syn neisten. It wie in striid dyt net mear te winnen wie. De dea bringt dan tkomst! Yn 2012 wie ik noch op besite west by Jan yn Jirnsum. Doe spile der al wat mar Jan hie it der leaver net oer. Wy beheinden s doe oer syn dwaan en litten yn it keats fermidden. As eare betoan oan in oprjochte leafhawwer fan it Fryske spul noch ien kear it ferhaal dat ik doe mei Jan hie. (Foto: Piet Burenga).

 

Hoe no fierder!
Gepost op: Donderdag 14 november @ 16:08:01 (1197 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Woansdei wie yn Holwert de lste regio byienkomst t in rige fan fjouwer. De bond neamt dat it ledeberie en it is in broeke en suske fan it eartiids hlden foarsitters oerlis. Mar de flagge dekt de lading net want san byienkomst is allinnich bedoeld foar de foarsitters fan de oansluten keatsferienings en federaasjes. (Foto: R. Miedema).

 

Watze de Boer 1945-2019
Gepost op: Donderdag 31 oktober @ 15:42:10 (1467 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Moandei 28 oktober 2019 kaam der in ein oan it libben fan Watze de Boer fan Ljouwert. Op de Aldehou hie ik Watze noch moete. Hy siet efter ien fan de perken as karmaster en hie sa as gewoan praat foar twa. Watze siet ommers noait om in praatsje ferlegen.

Op 14 juny 1980 wie Watze links op de foto ien fan de skiedsrjochters by de bnswedstriid foar jonges yn Bitgum.

 

Wie kaatst met wie in 2020
Gepost op: Zaterdag 21 september @ 14:06:25 (2180 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De kruitdampen van het seizoen 2019 zijn nog niet eens helemaal weggetrokken en nu bij het begin van de herfst is het oog al weer gericht op het volgende seizoen 2020. Bij zowel de heren als de dames is er qua formatie wel het een en ander gebeurd. De toekomst zal uitwijzen of de dames en de heren de juiste keuze hebben gemaakt! (Foto: Henk Hempenius).

De toekomst zal uitwijzen wie het gelijk aan zijn of haar kant krijgt...

 

Taeke Triemstra hard op weg naar top van de apenrots
Gepost op: Donderdag 19 september @ 06:57:06 (1739 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De 36-jarige Taeke Triemstra beleefde in 2019 weer een top seizoen met maar liefst 17 finales waarvan hij er dertien wist te winnen wat goed was voor 52 punten. Triemstra debuteerde als achterinse in 2000 en begint in 2020 aan zijn eenentwintigste seizoen in de hoofdklasse.

Gert-Anne en Taeke: al jarenlang een succesvolle combinatie! (Foto: Henk Bootsma).

 

Manon Scheepstra: klimt naar achtste plaats in klassement aller tijden
Gepost op: Woensdag 18 september @ 16:06:05 (1760 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Manon Scheepstra, drievoudig winnaar van het jaarklassement deed goede zaken in het kaatsklassement alle tijden. Met haar 65 punten klom zij van de 11de plaats naar de achtste stek. De grens van 400 punten werd daarbij al royaal overschreden. Scheepstra staat nu op 413 punten. (Foto: Henk Bootsma).

 

Manon Scheepstra prolongeert titel bij de dames
Gepost op: Maandag 16 september @ 15:54:45 (1397 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Manon Scheepstra uit Leeuwarden is net als in 2015 en 2018 de glorieuze winnaar geworden van het jaarlijkse puntenklassement bij de dames hoofdklasse. (Foto: Henk Bootsma).

Manon Scheepstra: evenaring persoonlijk record!

 

Tjisse Steenstra winnaar puntenklassement 2019
Gepost op: Maandag 16 september @ 06:06:46 (1503 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De 26-jarige Tjisse Steenstra is winnaar geworden van het jaarlijkse puntenklassement. (Foto: Henk Bootsma).

Tjisse Steenstra: voor de 2de maal winnaar puntenklassement in goed gezelschap van Manon Scheepstra winnaar bij de dames hoofdklasse!

 

Wedstriidaginda 2020: mear as 10% noch net nder dak!
Gepost op: Woensdag 04 september @ 08:40:18 (1740 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Sneon de 31ste augustus krige ik de wedstriidaginda 2020 nder eagen. De wedstriidaginda is en bliuwt in hiele befalling mar hoewol it keatsseizoen 2019 noch dwaande is giet my de grize oer de grauwe as ik sjoch hoefolle iepen einen der ek foar 2020 noch yn dizze keatsaginda sitte.

VvV Concordia iepet it seizoen op 27 april 2020!

 

Taeke Triemstra boekt 185ste zege
Gepost op: Zondag 18 augustus @ 18:15:44 (567 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De 36-jarige Sintjabuurtster behaalde zondag op de vrije formatiewedstrijd van De Helfrichs in Kimswerd de 185ste overwinning in de hoofdklasse sedert hij in 2000 zijn intrede deed bij het vlaggenschip van de KNKB. (Foto: Henk Bootsma)

Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra: 100ste krans!

 

Jan Bantema: Ik stie efteryn by Johannes van Dyk
Gepost op: Donderdag 18 april @ 07:46:40 (1814 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


As de maaitiid har fan har allerbste kant sjen lit skik ik oan by Jan Bantema fan De Pein. Jan hat der krekt wer in streekje by en mei syn 50 streekjes docht hy no echt mei. Dat wie trouwens in knikker op e kant want troch lichaamlik ngemak hie it ek samar de oare kant op falle kind. Jan en syn Anja binne dan ek tige bliid dat it libben har wer oanlaket. Wie Jan mar koart yn it haadklasse fermidden te sjen en hat hy ek net in sek fol punten en prizen nei de Pein brocht, maatskiplik is it Jan aardich foar de wyn gongen as ik efkes om my hinne sjoch. (Foto: Boppeslach).

 

Kader kaarten: flok of seine!
Gepost op: Vrijdag 12 april @ 10:25:39 (1681 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Der binne op dizze site al de nedige wurden fallen oer de kaderkaart. En as ik dizze dagen troch de std rin of earne oars in leafhawwer tsjin it liif rin dan giet it praat perfoarst oer de kaderkaart. Krekt as binne der oars gjin saken mear yn keatsln wrt in minske him drok om meitsje kin of soe. Hoe kin dat dochs? Is de kaderkaart san hillich hske yn it Fryske keatsln wurden dat praat der oer gelyk stiet mei it dwaan fan in nearber foarstel? Geert van Tuinen opperet yn syn skriuwen dat dit mear is as samar in stien yn de fiver en ik tink dat hy gelyk hat. Wr giet it no presys om? (Foto: Boppeslach).

 

Mediator tilt bestjoerskrisis oer seizoen hinne
Gepost op: Vrijdag 12 april @ 10:06:24 (1226 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op 5 maart 2019 waard op it lste nipperke in bestjoerskrisis yn de keatsferiening Jan Bogtstra t Frjentsjer foarkommen. Op de Algemiene Gearkomste fan keatsferiening Jan Bogtstra driegde op 5 maart in bestjoerskrisis. In kommisje fan 6 leden hie har dwaande hlden mei foarstellen om Jan Bogtstra wer op de kaart te setten.

 

Hast it net fan my hear!
Gepost op: Zondag 31 maart @ 12:42:03 (2100 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It is no krapoan trije wike ferlyn dat de seal yn Blomketerp fol siet mei keatsleafhawwers, want op 14 maart wie der wer de tradisjonele Algemiene Lede Gearkomste fan it keatsbn. Dy byienkomst hie mear fan in Poolse Landdag, dan fan in gewoane gearkomste sat ik dyt wend wie, mar dr hawwe wy it mar net mear oer. Wrt ik it wol oer hawwe wol is dat der altyd de wrld oan wurden binne mar oan de ein tinke je altyd wat hat dit no opsmiten foar it hjoeddeistige keatsen. Want dr giet it dochs om.

 

Algemiene Gearkomste fol reuring en emoasjes
Gepost op: Vrijdag 15 maart @ 02:52:07 (3243 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It wie justerjn let, sis mar moarns ierbetiid, doet foarsitter Wigle Sinnema oan de jierlikse AV in ein breide. It gong der bytiden hurd oan ta op de jierlikse byienkomst fan it keatsbn. (Foto: Henk Bootsma).

 

Kin de wal it skip noch keare!
Gepost op: Zaterdag 02 maart @ 14:57:30 (2435 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Ofrne wike krige ik de stikken fan de kommende Algemiene Gearkomste nder eagen. It is in soad fan itselde. Pak tsien jier AV der mar by en 80 of 85 prosint is fste prik. Dat witte je al jierren en dat wie eartiids sa en dat sil ek wol sa bliuwe. Der binne foarstellen fan sus en foarstellen fan sa. It binne faak marginale feroarings yn in wrld dyt de hannen net op elkoar krijt as de feroaring grutter is as de punt fan in bsdoek. Saken oanpakke leit de keatsbestjoerder net omdat je dan reuring krije. Drokte yn it hinnehok. Dat hat syn foar en dat hat ek syn tsjin. Keatsen is krekt gelyk as pakem beet hndert jier tebek. Doe waard der ek mar troch in pear minsken wat roppen en dat is hjoed de dei noch presys sa. Miskien is dat ek it moaie fan it spultsje. (Foto: Henk Bootsma).

Ze dronken een glas deden een plas en het bleef zo het was!

 

Drokte yn it hinnehok
Gepost op: Woensdag 27 februari @ 16:40:16 (1608 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma
It wie hjoed yn sporthal de Trije yn Frjentsjer wer in drokte fan belang. In lytse hndert 55plussers gongen der wer plat foar. Mar yn de kuiergongen wie it ddlik dat der noch wat spile. Juster liet keatsferiening Cannegieter fan Balk nei bten komme dat harren PC foar de 55+ fei stiet. Dat is al in hoartsje bekend mar juster brocht de foarsitter fan kv Cannegieter it nijs nei bten ta.

 

Piet Keizer: Ik maan dut soa graag doen.
Gepost op: Zondag 24 februari @ 06:05:28 (2066 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It is al in drokte fan belang as ik tsjin healwei tsienen de auto op it Jan Rodenhuisplein set. Fan alle kanten komme de 50plusers del. Hjoed de 13de ferbrewaris binne wer 106 man nei Frjentsjer kommen om te keatsen en dat bart dit jier al 25 jier lang. It begn ea yn 1994 en noch alle fjirtjin dagen komme der, pakem beet, in hndert man nei de sporthal De Trije yn Frjentsjer. (Foto: Boppeslach).


 

Reinder Triemstra: Ik gaan soa lang deur as t kin
Gepost op: Zaterdag 23 februari @ 16:05:02 (3580 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Sint Jabik skik ik oan by Reinder Triemstra, ien fan de trije lisinsjehlders fan de KNKB. Reinder is wer by de pinken mar hy hat nei de problemen mei syn hert in jaske tdien. Net in kolbrke, mar in dikke winterjas. Mar hy is noch altyd sa skerp as in mes. In echte Bilkert. It hert op e tonge. Boppedat in echte leafhawwer. (Foto: Boppeslach).

 

Durk Oosterman 1949-2019
Gepost op: Woensdag 20 februari @ 05:23:43 (2672 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Krekt foar syn 70ste jierdei moast Durk Oosterman fan Grou belies jaan. Durk wie in bekend persoan yn de keatswrld. Jierren lang hat hy ferskatte funksjes han. Mar de measte minsken kenne Durk foaral fan it frouljuskeatsen. Dat hie syn hert. (Foto: Boppeslach).

 

Underweis (2)
Gepost op: Zaterdag 16 februari @ 14:53:31 (2214 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


No, dat wie it dan! No, mar efkes yn de rst. Sjogge wy elkoar yn Weidum hooplik wer. Dat binne fan dy kreten dyt je oan it ein fan al wer in keatsjier altyd optekenje kinne. No, mar efkes yn de rstFoar de leafhawwer dyt gewoan is om nei de keatspartijen te gean is dat miskien wol sa mar foar my leit dat wol efkes oars. Foar my duorret it keatsseizoen fan jannewaris oant desimber. (Foto: Boppeslach).

Jelke Hoekstra: iis, iis wa wol der noch in iisko?

 

Underweis
Gepost op: Zaterdag 09 februari @ 15:40:58 (2109 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


By it opromjen fan tal fan saken kaam ik de koffer fan Hindrik Dijkstra tsjin. De koffer mei de toga fan de dmny stiet al snt syn ferstjerren op myn argyf by myn keatssaken. It wie de winsk fan soan Rients dat ik dy koffer mei ynhld mar ha moast. Ja, Hindrik Dijkstra rint in bytsje as in reade tried troch myn libben. Yn 1987 bring ik myn earste PC-boekje t en ik kom dan t by Hindrik Dijkstra om it earste foarwurd te skriuwen. Hindrik skreau yn dy tiid foar de doetiidse WIS-IN. Hindrik wie de man fan Bten de touwen. Ik ha al syn stikjes sammele en se bliuwe aardich om te lzen. (Foto: Henk Bootsma).

Jehannes Duhoux mei Hindrik Dijkstra ope bank yn Arum yn 2007

 

Sa gie dat doe! (diel 2)
Gepost op: Zondag 20 januari @ 15:08:28 (1757 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn deselde gearkomste fan 20 april 1919 lit it HB witte dat keatser G.T. Kool fan Dokkum foar it hiele jier 1919 skorst wurdt omdat hy de priis dyt hy yn 1918 yn Tsjommearum wn hie, net werom betelle hatWat dat dan ek wze mei. Der wurdt net ddlik wat de keatser no feitlik ferkeard dien hat. Mar de straf wie der net minder om! Past boem!! In jier oan de kant! (Foto: Keatsmuseum).

It haadbestjoer fan de NKB yn 1922. Steand flnr: Folkert Jans Wiersma, Auke F. Gerbens, Douwe de Jong, Wiebe K. Postma en Hein Buisman. Der foar flnr: Oepke Hiemstra, Willem Westra en Dirk de Zee.

 

Sa gie dat doe! (diel 1)
Gepost op: Vrijdag 11 januari @ 16:58:04 (1898 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Dizze kear nim ik jim mei nei it jier 1919. Hoe gie it doe en hoe stie it keatsen der foar. Oan de hn fan jierstikken en krante ferslaggen fan 1919 sil ik besykje om in byld te jaan fan dy tiid en wat der doe spile en wat der foar bst opsloegen.

Op snein 20 april 1919 waard de Algemiene Lede Gearkomste hlden yn it stasjon-kofjehs yn Frjentsjer. De gearkomsten wienen altyd op de snein. Dr siet fansels in gedachte efter. Snein koenen de measte minsken de gearkomste besykje. Troch de wike koe dat net omdat der op de sneon ek noch wurke wurde moast. Der wie doe noch net sprake fan in frije sneon. (Foto: Keatsmuseum).

Willem Westra earste foarsitter fan de NKB. Waard berne yn 1863 en is ferstoarn yn 1923.

 

Wat bringt 2019
Gepost op: Vrijdag 28 december @ 17:15:25 (2465 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Noch in pear kear goed sykhelje en dan is 2018 ek al wer skiednis. Dan kin der troch dit jier ek wer in kras. De iene minske sjocht werom yn blierens en de oar yn fertriet. Sa is dat altyd al gongen en dat sil yn 2018 fst ek wer sa wze. Ik betraapje my der op dat ik te faak dit jier ien fuort brocht haw. It liket wol dat de rige minsken dyt s ferlitte hieltyd mar grutter wurdt. Dat docht sear. Ferrekte sear mar wy sille der net oan ntkomme. (Foto: Henk Bootsma).

 

Eartiids wie alles betterja toch?
Gepost op: Vrijdag 14 december @ 08:31:42 (2581 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Eartiids wie alles better. De keatsers wienen better, der wienen folle mear goeie en betfte keatsers as hjoeddedei. Se keatsten folle mear mei it kopke en der kaam ek folle mear folk op it spultsje f. Hoe langer as je it spul folchje hoe mear as je dat hearre. Ik betraapje mysels der ek wol op. Dat it eartiids better wie. Ik kom t de tiid dat Hotze Schuil, Rinny Kuiper, Wijtse Vlietstra, Arp Hiemstra, Roel Hoekstra en Johannes Stavinga noch keatsten. Ik mocht derby wze. Ik haw dy mannen allegear noch keatsen sjoen. Dat wienen doe myn helden en bettere soenen der dochs noait wer komme. Hotze stie altyd op it plak wrt de bal kaam. Rinny Kuiper syn ballen seagen je amper en Johannes Stavinga die ien stap en it spul fluitte der oer. (Foto: Keatsmuseum).

Jan Uldrik Vlietstra: wist it yn 1916 al!

 

KV Jan Zeinstra: keatse yn de marge!
Gepost op: Donderdag 06 december @ 18:41:06 (2817 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It jild is net it probleem dat hat it ek noait west mar it brek oan minsken! It oantal minsken dat noch waarm rint foar it keatsen yn in lytse mienskip as hjir yn Hjerbeam rint hieltyd fierder eftert. No hearre wy as bestjoer hieltyd faker de lden fan dan en dan binne wy der net hear. Net op s rekkenje want wy hawwe boekt foar in festifal tidens de dagen dat it hjir feest is fan keatsferiening Jan Zeinstra. (Foto: Henk Bootsma).

 

Hendrikus Jan (Henk) Seerden 1936-2018
Gepost op: Zaterdag 01 december @ 05:56:24 (3340 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tongersdei 29 novimber kaam der dochs noch hommels in ein oan it libben fan Hendrikus Jan Seerden better bekend as Henk Seerden.

Op de roubrief stiet: Doelgericht, Doorzetter, Markant, Eigenzinnig, Bijzonder. Een sportman in hart en nieren. (Foto: Henk Bootsma).

 

Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 5)
Gepost op: Zaterdag 17 november @ 21:37:02 (2604 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De manljus haadklasse haw ik al earder yn in bijdrage by it ear hn. No sjoch ik werom op it krewearjen fan de froulju haadklasse. As je der goed nei sjogge en realist binne dan brekt it swit je bytiden t. Net fan de frouljus dyt dit jier foar master opslein hawwe, mar ik meitsje my grutte soargen oer hoet it skylk fierder moat en giet mei it flaggeskip fan de froulju haadklasse. Want it frouljus keatsen is tin wurden. Hiel tin. It oantal toppers is op de fingers fan ien hn te tellen en de oanwaaks fan nije talinten lit noch wol efkes op har wachtsje. (Foto: Henk Bootsma).

Manon Scheepstra: grutte tenoar by de froulju!

 

Der komme feroarings.
Gepost op: Vrijdag 09 november @ 02:24:23 (3140 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It wie ien fan de kreten dyt ik op de regiobyienkomst yn Anjum optekene hie. Marco Hoekstra, de direkteur fan it keatsbn, hie dizze wurden yn de mle nommen. Doet ik nei frin mei Geert van Tuinen yn de auto wer nei hs riid hienen wy it der noch efkes oer. Stel dat wy dizze jn om hokker reden no ris oerslein hienen, hienen wy dan perfoarst wat mist wat wy eigenlik net misse mochten. Wy stelden elkoar dy fraach op wei nei hs. It antwurd kin simpel wze: Nee dus. (Foto: Henk Bootsma).

 

Leo (nard) Hubert Vogels 1923-2018
Gepost op: Dinsdag 06 november @ 12:28:11 (2345 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Noch san niget oan it libben. Noch safolle kriichen dan ynienen is der dochs de ein. Dat binne de earste regels fan de rou advertinsje yn de Ljouwerter Krante oer it ferstjerren fan Leonard Hubert Vogels better bekend as Leo Vogels. Leo Vogels wie in bekende namme yn keatsln. Yn jannewaris 2017 wie ik noch by him op besite op de Kamp yn Tsjummearum. Hy hie der doe krekt wer in streekje op de lotte by krigen mar sa as altyd siet der noch in soad fjoer yn Leo Vogels. (Foto: Henk Bootsma).

Altyd fol fjoer prate en fertelle oer it keatsen...

 

Iepen einen op wedstriidaginda 2019
Gepost op: Zondag 28 oktober @ 21:48:53 (1980 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn it stik oer wedstriidaginda 2019 wie it wurd al fallen maar yn it betreffende item wienen de wedstriden dyt noch net in feriening efter harren namme hienen net ddlik del set. (Foto: Boppeslach).

 

Wedstriidaginda 2019: 10% noch net nder dak!
Gepost op: Vrijdag 26 oktober @ 14:47:49 (2476 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Snein de 28ste oktober krige ik de wedstriidaginda 2019 nder eagen. De wedstriidaginda is en bliuwt altyd in hiele befalling mar no ein oktober bin ik skrokken fan de 34 iepen einen dyt der noch binne.

VvV Concordia mei it seizoen yn gong sette!

 

Hoe no fierder yn keatsln!
Gepost op: Donderdag 25 oktober @ 23:25:23 (2926 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Kommende wike, te begjinnen op tiisdei 30 oktober, sil de KNKB mei de ferienings te set oer hoet it no fierder moat yn keatsln en oft it ek better kin en moat. Oer de fraach oft it ek better kin hoege je net folle nei te tinken, want it kin altyd better. It binne de saneamde regioledeberieden. Eartiids hienen wy it oer it lede berie. (Foto: Henk Bootsma).

Wa fan de leafhawwers is noch lid fan de bn?

 

Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 4)
Gepost op: Vrijdag 19 oktober @ 22:01:09 (2691 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn diel 4 fan it keatsjier 2018 sjoch ik werom op it dwaan en litten fan it flaggeskip fan de KNKB de haadklasse by de manlju. Der is oan de ein fan 2018 gench oer te sizzen. 32 wedstriden stienen der dit frne jier op it programma. 23 frije formaasje, 5 trochinoarlotterspartijen en 4 fdielingswedstriden. Dizze wedstriden wienen goed foar 573 punten. (Foto: Henk Bootsma).

Marten Bergsma: De bste wze wol noch net sizze dat je dan ek mei de hage nei hs gean

 

Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 3)
Gepost op: Zaterdag 13 oktober @ 00:18:26 (2881 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn diel 3 fan it keatsjier 2018 sjoch ik werom op saken dyt je lns de tomstok lizze kinne. Gewoan de sifers fan 2017 tsjin dy fan 2018 hlde. Dan falt it op dat der net safolle feroare is. It oantal btenslaggen is net omleech gongen hoewol t der faak sein en ropt is dat der folle mear op traind is. Sjoen de sifers fan dit jier sis ik dan: kletspraat. Opslaggers hawwe der grutte muoite mei as der in bal fan harren fuort slein wurdt, dus wurde der noch altyd in soad risikos nommen by it opslaan. (Foto: Lijkle Spijksma).

Willem Heeringa: 11 boppeslagen yn Arum!

 

Oeltsje Velstra 1937-2018
Gepost op: Donderdag 11 oktober @ 21:49:38 (2761 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tongersdei 11 oktober 2018 kaam der nei in lange striid in ein oan it libben fan Oeltsje Velstra fan Idaerd. Oeltsje Velstra wie in bekende namme yn keatsln. Miskien wol net by it grutte publyk maar Oeltsje Velstra wie in grutte leafhawwer fan it Fryske keatsen.

 

Jan van der Vlugt 1955-2018
Gepost op: Maandag 08 oktober @ 17:39:04 (2317 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Sneon 6 oktober 2018 kaam der hommels in ein oan it libben fan ld-keatser Jan van der Vlugt fan Bitgum. Jan van der Vlugt makke foaral yn de jeugd namme. Mei syn fdielingspartoer fan OKK t Bitgum wist hy yn 1972 de Freule partij te winnen.

Flnr: begelieder Dirk Braaksma, Oepie Larooi, Jan van der Vlugt en Klaas Larooi (Foto: LC).

 

Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 2)
Gepost op: Vrijdag 05 oktober @ 23:26:15 (3557 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Wy binne noch net iens in slach om it fjild west en dan is der al wer drokte yn it hinnehok. Je kinne it hast net leauwe mar dochs: It bard gewoan. Sjoch, omdat ik net nder in stien lis komt der ek nei san keatsseizoen noch hiel folle op je f. Je hoeve der sels net sa folle foar te dwaan. Gewoan eagen en earen iepen hldemear net! (Foto: Henk Bootsma).

Troch de direkteur by it jak pakt om in miening hoe terjochte ek omdat dyt net past yn it tinken fan de bondhoe fier binne wy fan hs?

 

Werom sjen op keatsjier 2018 (diel 1)
Gepost op: Maandag 01 oktober @ 13:13:06 (3297 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Mei de btenslach fan Menno van Zwieten op de Aldehou partij foel sneon 15 septimber it doek oer it keatsseizoen 2018. De fraach dyt ik my doe stelde wie oft it no wol of net in goed keatsseizoen west wie. Foar de ien sil dat wol opgean en foar de oar leit it faaks gns oars. Mar yn dit earste oersjoch wol ik it hawwe oer de rnesaken dyt miskien noch wol wichtiger binnen as in spultsje sels. Dizze saken bepale of it keatsen wer omheech sjen kin. Want ek nei it seizoen 2018 is ien ding wis: it keatsen sit yn de nederklits en dat duorret no al in pear jier. (Foto: Henk Bootsma).

Op de Rengers like it wol oft Klaas Postma it ryk allinne hie...

 

Johannes van Sinderen 1929 2018
Gepost op: Zondag 30 september @ 20:33:36 (2176 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Sneon 29 septimber 2018 kaam der in ein oan it libben fan ld-keatser Johannes van Sinderen fan Ternaard. Johannes van Sinderen kaam as opslager yn it grutte spul doet hy krekt 20 jier wie. (Foto: Kaatsmuseum).

Steand flnr: Aebe Haima, Hotze Schuil en Dreeuwes Smedinga. Der foar: Johannes van Sinderen, Johannes Zijlstra en Jan Venema

 

Jan Tamminga 1947-2018
Gepost op: Maandag 24 september @ 22:55:10 (2293 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Snein 23 septimber kaam der nei in slimme sykte in ein oan it libben fan ld-keatser Jan Tamminga fan Bears. Jan Tamminga hat net sa lang yn de rijen fan de doetiidse haadklasse keatst mar yn de tiid dat hy op de Fryske fjilden aktyf wie die wol blyken dat reade Jan wol in aardich baltsje opslaan koe. (Foto: Pieter Burenga).

 

Sieb Vegter: 1956-2018
Gepost op: Zondag 23 september @ 03:42:32 (4124 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Sljocht fan it reedriden

Snein 23 septimber kaam der dochs noch hommels in ein oan it libben fan Sieb Vegter fan Kollumerpomp. Sieb Vegter wie al lang slim siik mar hja woe der feitlik neat fan witte dat dizze striid net te winnen wie. (Foto: Martin de Jong).

 

Foart sjen nei de grutte dei!
Gepost op: Zaterdag 28 juli @ 14:37:15 (2457 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma
Woansdei 1 augustus is it dan wer safier. Foar de 165ste kear wurdt dan de ferneamde PC ferkeatst. De lotting, oars in fst nderdiel fan de moandeitojn, wurdt no hlden yn it ramt fan de theaterfoarstelling HEEDAAR. Dat is foar ien kear, want as ik de foarsitter fan de PC goed belstere ha yn PC-kafee is de lotting sat no moarn bart eenmalig. Want litte wy earlik wze: Dat binne je sa wend. Al pakwei 50 jier bin ik wend om moandeis om fiif oere nei de Koornbeurs te gean om by it lotsjen te wzen.

 

Albert (Appie) Veldkamp 1929-2018
Gepost op: Zaterdag 21 juli @ 22:46:38 (1427 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tongersdei 19 july kaam der in ein oan it libben fan ld-earsteklasser Albert (Appie) Veldkamp fan Ljouwert. Veldkamp wie in bekende namme yn de Fryske keatswrld. Rom 20 jier hat hy op de keatsfjilden omswalke en op syn 33ste wie hy der klear mei. It fskie fan de fjilden fielde foar him as in befrijing sa liet hy ea yn in petear witte. Hy wie der klear mei en hat dernei, wy prate dan oer 1962, hast nea wer in foet op de fjilden setten. (Foto: Keatsmuseum).

Flnr: Albert Veldkamp, Johan Jansen en Roel Hoekstra

 

Pier Sijtze Hidma 1927-2018
Gepost op: Dinsdag 10 juli @ 20:30:45 (2299 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op woansdei 11 july 2018 kaam der in ein oan it libben fan Pier Sijtze Hidma. Pier Sijtze Hidma wie net in nbekende yn keatsersln. Hy waard op 30 septimber 1927 berne yn it keatsdoarp Wytmarsum.
(Foto: Boppeslach).

 

Linksom of rjochtsom: der wurdt wol keatst op de 14de july!
Gepost op: Donderdag 17 mei @ 02:08:13 (1755 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Hoarekakeatsen hat no eigen tribune. Dat wie de tekst dyt in skoftsje werom op dizze site te lzen wie. Ja, wrom net tochten wy doe. Yn 2017 moast de leafhawwer it noch dwaan mei in bult stiennen mar as it klear, it gebou fan Ln fan Taal, wie dan koe der gebrk makke wurde fan de moaie tribune dyt bout is yn it ramt fan de LF 2018. Mar not it hast wer safier is docht bliken dat it wol ris hiel oars rinne kin.

 

Cor Veenstra 1930 2018
Gepost op: Dinsdag 20 maart @ 03:01:47 (3546 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op tiisdei 20 maart kaam der in ein oan it libben fan Cor Veenstra fan Bitgum. Cor Veenstra wie in begrip yn keatsln en mar foaral by OKK yn Bitgum. (Foto: Henk Bootsma).

Cor Veenstra: altyd warber foar syn OKK!

 

Jan van der Meer 1946-2018
Gepost op: Maandag 19 februari @ 18:27:15 (5010 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Sneon 17 febrewaris kaam der in ein oan it libben fan Jan van der Meer fan Winsum. Jan van der Meer wie de heit fan Thomas van der Meer dyt yn de jierren 90 furoare makke op de Fryske keatsfjilden. (Foto: Klaas Koopmans).

 

Wedstriidaginda 2018 telt rom 440 wedstriden
Gepost op: Zondag 28 januari @ 23:56:22 (2287 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Oer pak em beet 13 wike dan giet it wer los op de keatsfjilden. De wedstriidaginda 2018 is altyd in hiele befalling mar no ein jannewaris is dizze op in pypfol saken no ticht. De aginda telt rom 440 wedstriden ferdielt oer 16 kategorien.

VvV Concordia mei it seizoen yn gong sette!

 

Jan Dijkstra: 70 jier lid fan De Twa Doarpen
Gepost op: Dinsdag 23 januari @ 05:46:46 (3190 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


As de wyn om e hs glt en raast skik ik oan by Jan Dijkstra fan Seisbierrum. Jan waard berne op 3 desimber 1933 op it Heechhiem yn Seisbierrum en is ien fan Pieter en Nellie. Ja, sa wie dat doe. It earste wat de minske ommers altyd freget: Fan wa bisto ien?

No, Jan is ien fan Pieter en Nellie Dijkstra en hy kaam t in grut gesin. Wy wienen mei s fjirtjinnen, bern wol te ferstean, dr kamen heit en mem noch by. Mar dat wie doe net sa gek. Jan Nauta hie der achttjin en by Rinze Leistra (it kanon) sieten der ek fyftjin om de tafel. Gerrit wie de ldste en ik siet yn it midden. (Foto's: Boppeslach).

De priis foar de moaiste tn by 200 jierich bestean goed foar krapoan 4500 dollar!

 

Michiel Scheepvaart: Wy begjinne moai op nul
Gepost op: Vrijdag 08 december @ 04:55:57 (3327 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De wedstriid oan de ein fan 2016 yn Mantgum hat my it hiele jier dwerssitten. Myn maten foar 2017 Michel van der Veen en Klaas Pier Folkertsma wnen de priis en ik pakte ek noch de preemje. It bestjutte wol dat wy troch dizze winst yn Mantgum in sek fol punten krigen foar de ranking foar 2017. Dat besef kaam pas oan it begjin fan it nije seizoen doet wy s partoer werom fnen op it tsiende plak fan de ranking. (Foto: Boppeslach).

Michiel: leaver by s heit oan it wurk...

 

Jacob (Jappie Mulder) 1943-2017
Gepost op: Donderdag 30 november @ 07:05:19 (4044 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tongersdei 30 novimber kaam der in ein oan it libben fan Jacob (Jappie) Mulder fan Seisbierrum. As it libben in lijen wurdt dan bringt de dea faak tkomst. Sa wie it ek mei de noch altyd striidbere Seisbierrumer. (Foto: FD).

Wies van der Meer nimt Jappie Mulder nder hannen...

 

Sieb Vegter: It is sat it is!
Gepost op: Dinsdag 21 november @ 02:12:24 (4389 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tongersdei 17 novimber 2017 wie in dei mei twa gesichten. Oan de iene kant wie der de blidens foar it keninklike lintsje mar oan de oare kant wie der ek de grutte soarch oangeande de snens fan hja dyt it lintsje opspjelde krige. Je koenen in spjeld fallen hearre doet Sieb troch har dochter Aukje de seal yn riden waard. In part fan de genoadigden setten de hn fan alteraasje foar de mle. (Foto: Kollumerland c.a.).

 

Jan Wagenaar 1940-2017
Gepost op: Maandag 20 november @ 05:19:00 (3739 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tiisdei 21 novimber 2017 kaam der dan dochs noch hommels de ein oan it libben fan Jan Wagenaar fan Winsum. Jan Wagenaar waard berne yn Gau mar hat it grutste part fan syn libben troch brocht yn Winsum.

 

Sieb Vegter riddere foar reedriden en keatsen
Gepost op: Woensdag 15 november @ 17:47:36 (3619 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Sieb Vegter fan Kollumerpomp is tongersdei op de neimiddei beneamd as lid yn de Oarder fan Oranje-Nassau. (Foto: Kollumerland c.a.).

Flnr: Balling van Kuiken, Angelika Steiner-Bilker frou fan de boargemaster, Jaap van Kuiken, Sieb Vegter, boargemaster Bearn Bilker en Aukje van Kuiken.

 

Freerk Haanstra woe syn wurd net brekke
Gepost op: Dinsdag 07 november @ 04:26:30 (3773 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Freerk Haanstra, berne yn 1936, keatste fan 1956 oant en mei 1963. Hat altyd reserve-earsteklasser west op eigen oantrunen. Keatste sn kear op e PC. Wie sawol op de earste as twadde klasse aktyf en pakte 42 punten yn de hjoeddeiske haadklasse en 72 punten yn de twadde klasse. Wn yn 1959 de preemje op de PC mei Pier Koopmans fan Weidum en Dreeuwes Smedinga fan Harns. (Foto: Keatsmuseum).

Flnr: Steand Skiedsrjochter Evert Colmer, Dreeuwes Smedinga, Freerk Haanstra en Pier Koopmans. Troch de knibbels flnr: Albert Rinia, Rinnie Kuiper en Meindert van der Weerd.

 

Sjanet Wijnia: Hoe faak krije je san kns!
Gepost op: Dinsdag 31 oktober @ 00:43:21 (4248 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op in moaie tiisdeistemoarn yn oktober skik ik oan by Sjanet Wijnia fan Wommels dyt yn de lste wike fan augustus mear as ien kear yn it nijs kaam. De Frouljus-PC winne wie ien ding, mar wat drnei op har fkaam wie slimmer. It winnen fan de Frouljus-PC hie yn Wommels mar ek dr bten hiel wat los makke.. (Foto: Henk Bootsma).

Winne makket hiel wat los...

 

Leendert van Wieren: it wurdt my allegearre wat te folle!
Gepost op: Maandag 30 oktober @ 03:10:22 (3910 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Ofrne freed krige ik fan Leendert van Wieren berjocht dat hy stopt mei it skiedsrjochter wzen by de KNKB. De PC fan 2017 is ien fan syn lste putsjes west. Hy wol it in jier besjen mar der moat bot wat feroarje as hy op syn beslut werom komt. (Foto: Henk Bootsma).

Leendert van Wieren: spitich mar it is net oars!

 

Doekle Yntema: 1922-2017
Gepost op: Zondag 24 september @ 17:43:25 (4052 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Snein, 24 septimber kaam der dochs noch nferwachts in ein oan it libben fan Doekle Yntema. Doet ik it fan 'e moarn yn de Ljouwerter lies waard ik der klt fan. Doekle wie der al sa lang yn myn libben. Je tochten der net oan dat der ea in ein oan komme koe. Yntema wie in sn man. In piltsje foar dit of dat dat koe hy net. No ja, in nije knibbel der wie it dan wol by bleaun. Yntema, ik koe noait Doekle sizze, dat woe gewoan net. Hoe faak hy dat ek tsjin my sei: sis mar Doekle mar ik krige dat net oer myn lippen. Yntema rint as in reade tried troch myn keatsers libben. Jierren ha wy gearwurke oan de WIS-YN en boppedat koe ik altyd op him rekkenje as der wer ris in hier yn 'e sop siet. Hy wie krekt sa ngeduldich as ik wie mar ja wie ja en nee wie nee. Der siet neat tusken. (Foto: Boppeslach).

 

Hoarekakeatsen moat flink ta de bse
Gepost op: Vrijdag 02 juni @ 00:36:41 (2514 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It jierlikse strjitkeatsen yn Ljouwert krige op 3 april 2017 in klde dse doet hja fan de gemeente Ljouwert in skriuwen krigen dat de jierlikse leges grauwelich omheech gongen wienen. Sjoch dat hja leges betelle moatte dat wisten hja en der is ek neat mis mei mar nei de lste brief fan april 2017 stean hja der no wol wat oars yn. (Foto: Henk Bootsma).

 

Taeke Triemstra boekt 150ste zege
Gepost op: Woensdag 31 mei @ 06:03:22 (2136 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De 34-jarige Sintjabuurtster behaalde zaterdag op de vrije formatiewedstrijd van KV Oostergo in Dokkum de 150ste overwinning in de hoofdklasse sedert hij in 2000 zijn intrede deed bij het vlaggenschip van de KNKB. (Foto: Sieb Vegter)

Taeke Triemstra: 150ste krans!

 

Tettero Zijlstra 1936-2017
Gepost op: Zondag 21 mei @ 11:24:34 (2195 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tettero Zijlstra: Ik sil sa lang it kin noed ha foar de prizen fan s heit

Freed 19 maaie kaam der hommels de ein oan it libben fan Taede Zijlstra de jongste soan fan ld-keats-kennig Taede Zijlstra.

Tettero waard berne yn 1936 en is ferneamd nei syn heit Taede, mar eltsenien kin him as Tettero Zijlstra. Nei it ferstjerren fan syn bruorren Elias en Huite kom ik yn kunde mei Tettero. De jongste soan fan Taede wie in noflik man. It wie net in man dyt foarop rn. Hy wie in tefreden man hoewol it libben foar him net altyd even noflik west hat. Tettero learde al jong wat it libben wie. (Foto: Henk Bootsma).

Tettero te midden fan syn fste maten op it fjild fan Penjum

 

Koos van der Veen 1951-2017
Gepost op: Vrijdag 28 april @ 09:48:11 (2772 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It libben jout, mei stean en fallen, rju driuwerkes nei stive ballen. Kom keatser! Lit de lju ld roppe, sis neat, mar slach de ballen boppe!

Dizze tekst op de roubrief fan de woansdei ferstoarne Koos van der Veen jout oan dat Koos oant de ein fan syn libben besibe wie mei it keatsen.

 

Nocht oan nnocht
Gepost op: Maandag 24 april @ 10:58:04 (3089 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma
Ofrne moandeis stie Fokke foar de doar. Hast it sjoen? Hast it sjoen? Ik sei: Wr ha wy it oer ouwe reus. No, sei hy moast efkes nei de werhelling sjen fan Frysln Hjoed fan Omrp Frysln fan frne tiisdei de 18de april.

 

Andr Braaksma hommels ferstoarn
Gepost op: Woensdag 15 februari @ 07:10:46 (5542 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Woansdei 15 febrewaris kaam der hommels in ein oan it libben fan Andr Braaksma. Andr yn it deistich libben wurksum by it CJIB yn Ljouwert waard yn de nacht fan fan tiisdei op woansdei troffen troch in swiere hertoanfal. (Foto: Jan Braaksma jr.)

De PC: hichtepunt foar heit en soan!

 

Leo Vogels: Nei de oarloch wie it samar dien.
Gepost op: Woensdag 08 februari @ 08:33:15 (3862 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op 22 jannewaris 2017 krige Leo Vogels fan Tsjommearum der wer in streekje by. Dat oantal streekjes is al oprn nei 94 stiks. Ik bin jusjes wat jonger as Doekle (Yntema) dyt 4 jannewaris 95 jier waard. Wy ha noch altyd kontakt mei elkoar. Ik kaam Doekle foar it earst tsjin op 21 july 1934 op de skoalwedstriid dyt doetiids organiseare waard troch de Permanente Commissie. (Foto: Henk Bootsma).

Noch altyd fol fjoer...

 

Wieger Boonstra: hat noch altyd nocht oan it spultsje!
Gepost op: Zaterdag 21 januari @ 01:42:21 (3929 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


As ik op woansdeistomoarn om goed healwei tolven it Jan Rodenhuisplein opryd mei de auto dan merkbit ik dat der hast gjin frije parkearplakken mear oer binne. De keatsende jonge ldere binne wer manmachtich te gast yn sporthal De Trije yn Frjentsjer. Krekt as ik werom sil nei de binnenstd fan Frjentsjer om in plak foar myn auto te sykjen makket ld-keatser Gerrit de Jong rom plak foar my. Hy giet en ik kom. (Foto: Boppeslach).

 

PC set yn op dielname Belgen
Gepost op: Maandag 16 januari @ 15:15:07 (3110 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De Permanente Kommisje fan de PC spilet mei de gedachte om in partoer fan Belgen dielnimme te litten oan de kommende 165ste PC. (Foto: Keatsmuseum).

Flnr: George Herphelin, kening August van Lierde en Emile Hoyois winners PC 1917!

 

Durk de Vries: 1922-2017
Gepost op: Maandag 16 januari @ 12:01:23 (3141 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op 14 jannewaris 2017 kaam der in ein oan it libben fan Durk de Vries. Op 14 desimber hie ik noch mei de fuotten nder de tafel sitten by De Vries. Wa koe tinke dat in moanne letter in ein oan libben fan De Vries komme soe. (Foto: Boppeslach).

 

Rein van der Kooi: 1933-2017
Gepost op: Dinsdag 10 januari @ 20:53:11 (3886 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Snein 8 jannewaris 2017 is Rein van der Kooi ferstoarn. Van der Kooi wie in bekende namme yn it fermidden fan de KNKB.

 

Nicole Hempenius: Ik moat konstanter wurde
Gepost op: Zaterdag 24 december @ 09:56:58 (4799 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op Kiestersyl gean ik op besite by Nicole Hempenius. Nicole keatst snt 2013 op it heechste nivo en hat snt dy tiid in knappe 70 punten by elkoar slein. Hielendal net gek foar ien dyt noch in lange karrire foar har hat. (Foto: Henk Hempenius).

Nei frin kin Nicole dochs noch laitsje...

 

Durk de Vries: yn Harns woe it altyd wol keatse
Gepost op: Zaterdag 17 december @ 09:30:13 (4498 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Frjentsjer, op de Froonackerflat 77, skik ik oan by Durk de Vries. Durk de Vries is berne yn Seisbierrum mar hat it grutste part fan syn libben wenne yn Frjentsjer wrt hy mear as fjirtich jier as boekhlder yn tsjinst wie by de FLC ek wol de Franeker Landbouw Coperatie neamd. Durk de Vries, op 24 maart 2017 hopet hy 95 jier te wurden, is noch ien fan die lde krigers dyt noch mei Taede Zijlstra, Klaas Kuiken en Dooitzen de Bildt keatst hat. As je dan noch yn de gelegenheid binne om dr mei De Vries oer te praten dan moatte je san kns dyt net sa faak mear foarby komt mei beide hannen gripe. (Foto: LC).

De finale partoeren op de tnoegingspartij dd 5 augustus 1945 yn Frjentsjer. Steand flnr: Pieter de Haan, Dirk de Vries en Frans Helfrich. Derfoar flnr: Hiele de Haan, Adrianus Paassen en Jan Rodenhuis. De lsten pakten de priis.

 

Yme Braaksma: In grutte partij dan ek de bste keatsers
Gepost op: Zaterdag 10 december @ 09:39:07 (5832 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yme Braaksma wennet al syn hiele libben yn Niawier. Hy wie jierrenlang in baas keatser by de CFK, en tsjintwurdich it thingboerd foar alles wat mei Niawier te krijen hat. En fansels it boechbyld fan keatsferiening Niawier-Mitselwier-Easternijtsjerk. Yme hat yn de 67 jier dat hy hjir omstapt al hiel wat t de wei set en is noch lang net klear. Hy is in doarpsman yn ieren en sinen. Je kinne it net sa gek betinke of der wurdt wol in berop op Yme dien. (Foto: Henk Bootsma).

 

Wedstriidaginda bliuwt swiere befalling
Gepost op: Zaterdag 03 december @ 08:35:19 (5429 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Lang om let foel frne tiisdei de wedstriidaginda 2017 op de matte. Wie it eartiids al net sa maklik om de aginda rn te krijen anno 2017 liket it der op dat it hieltyd slimmer wurdt om alle wedstriden in plakje te jaan. (Foto: Henk Bootsma).

 

Ald-skiedsrjochter Durk Houtsma ferstoarn
Gepost op: Maandag 28 november @ 21:22:15 (6310 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Hjoed is nei in muoilike tiid fan siik wzen ferstoarn ld-skiedsrjochter fan de KNKB Durk Houtsma. Durk Houtsma waard op 18 maaie 1939 berne yn Seisbierrum. Al jong die bliken dat Durk aardich mei de lytse bal oerwei koe. It begn mei potsjekeatsen mar al rillegau gong Durk der op t. Hy wie in betfte keatser en syn plak wie efter yn de krite. Durk seach net allinne it spul hiel goed mar hy koe him mei de mle ek wol rde. Foar de Twa Doarpen hat hy gauris in medalje oan it findel brocht. (Foto: Henk Bootsma).

 

Frans Postmus: Ik ha te min ynfloed op it spul
Gepost op: Zaterdag 26 november @ 09:12:15 (5281 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Ljouwert wie ik him tsjin it liif rn doet hy krekt as ik oan it sneupen wie op de Hobby Beurs dyt mids novimber yn it WTC gebou hlden waard. It keatsen leit dan alwer in moai skoft efter s mar praat oer it spultsje hldt noait op. Je binne leafhawwer of je binne it net. Omdat wy allebeide yn selskip binne fan de twadde helte, prate wy f dat ik him meikoarten efkes skilje sil foar in stikje. (Foto: Boppeslach).

Frans: Mei de Eendracht it skip fan Kuifje. Sels makke yn twa jier tiid!

 

Murk de Jong: Ik fyn it spultsje noch sa moai!
Gepost op: Zaterdag 19 november @ 10:05:31 (5610 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn it lste part fan novimber skik ik oan by Murk de Jong. Op Grytmanshof 22 sjoch ik werom en foart mei de Sintannebuurtster. Murk is snt koart Operationeel manager by Qbuzz. Yn gewoane minsketaal oanstjoerder fan de planners en teamleiders fan Qbuzz. Wrt dan wer 450 sjauffeurs nder hingje. (Foto: Henk Bootsma).

Jenco Sieperda en Murk yn Arum: de put sit der wer op!

 

PC-lid Joop van der Veen wie noch net klear mei de PC
Gepost op: Vrijdag 11 november @ 18:21:07 (5247 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Joop van der Veen fan Frjentsjer is sneon 12 novimber 2016 hommels ferstoarn. Joop wie op faknsje yn Ingeln en die mei in oantal freonen mei oan in autorally ien fan de grutste passies fan him. (Foto: Henk Bootsma).

 

Louise Krol: Miskien wol ik wol te graach!
Gepost op: Zaterdag 05 november @ 09:52:54 (4753 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Ie gean ik op besite by Louise Krol, ien fan de keatssters dyt sljochtwei wat mear kin as de gemiddelde keatsster. Louise pakte har earste puntsje yn it haadklassefermidden op 25 maaie 2013 yn Kimswert. Hja is dan noch mar 14 jier ld en komt noch t by de famkes. Mei Froukje Wolters en Sjoukje Visser pakt se foar de Trochsetters t Ie de lytse preemje. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Alle Jan Anema: As partoer ha wy te min wn!
Gepost op: Zaterdag 29 oktober @ 08:12:41 (5119 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Reduzum skik ik oan by Alle Jan Anema. Alle Jan is snt 2008 in fste wearde op de Fryske keatsfjilden. Keatste him op 25 maaie 2008 foar it earst yn de prizen op de haadklassenpartij yn Doanjum. Alle Jan wit it noch as wie it de dei fan juster. De priis wie foar Simon Minnesma, Hijlke Bruinsma en Marten Feenstra en de lytse preemje wie doe foar Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Alle Jan. It soe it begjin wze fan in keatskarrire mei de nedige ups en downs. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Werom yn de tiid mei Sytse Vijver
Gepost op: Zaterdag 22 oktober @ 08:41:49 (5013 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Der binne keatsers dyt je mear oansprekke as sljochtwei. Dat is altyd sa west en dat sil ek wol sa bliuwe. Meastentiids binne dat keatsers dyt je sels meimakke ha mar dat hoecht net perfoarst. Der binne omstannichheden dat it dwaan en litten fan in keatser je sa oansprekke dat it saak is om der wat djipper op yn te gean. San keatser is en wie Sytse Vijver fan Frjentsjer. (Foto: Keatsmuseum).

 

Taeke Triemstra: fiif kear earste yn in tiidrek fan seis jier!
Gepost op: Zaterdag 15 oktober @ 09:19:22 (4620 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Mei de lste klap op de Aldehoupartij foel yn septimber it doek oer it keatsseizoen 2016. Wie it no wol of net in goed seizoen. Dr kinne je hiel wat fan sizze. Wy beheine s ta de klassemintswinner fan 2016, Taeke Triemstra, en sette syn behelle punten fan hjoeddedei f tsjin de man dyt 50 jier lyn it jierklassemint wn, Gerrit de Jong fan Snits. Utgongspunt binne de 54 punten dyt De Jong yn 1965 behelle tsjinoer de 44 dyt de Sintjabuurtster no yn 2016 byelkoar keatst hat. Drby de fraach: hoe wie it doe en hoe is it no. (Foto: Henk Bootsma).

 

Ilse Tuinenga: Leonie hat my by de hn nommen
Gepost op: Zaterdag 08 oktober @ 00:33:04 (4618 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Berltsum praat ik mei Ilse Tuinenga, winner fan it jierklassemint by de froulju haadklasse. It jier 2016 wie foar de pas 18-jierige opslager in jier om nea wer te ferjitten. Want gean mar nei: winst yn it sa ferneamde jierklassemint, winst op de bond, Frouljus-PC en de verneamde Van Aisma partij. Boppedat waard hja ek noch keninginne op de PC. Dat hie in jier earder ek wol kinnen mar doe keas de kommisje noch foar maat Manon Scheepstra. Net dat Ilse dr noch mei sit, mar sy fn it no wol moai dat de kar op har foel. Fansels hie se it maat Sjoukje Visser ek wol gund, mar ja der kin mar ien keninginne wze. (Foto: Henk Bootsma).

 

Willem Beimers: Ik hie graach fskie nommen op de Aldehou partij
Gepost op: Vrijdag 30 september @ 20:33:59 (6663 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op in woansdei yn septimber skik ik oan by Willem Beimers fan Wjelsryp. Willem is hikke en tein yn De Ryp mar is no al wer jierren te set yn Wjelsryp wrt hy wennet mei syn Tamara en harren twa lytse bern. Fan beide hat Willem ien! As ik it paad del kom komt Willem krekt werom mei de dochter fan fuotbal trening. (Foto: Henk Bootsma).

Willem: 'Geweldich fan Jan dat ik finale op de Freule dwaan mocht.

 

Thomas Bouma ferstoarn
Gepost op: Dinsdag 13 september @ 01:05:14 (6393 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Thomas Bouma, hikke en tein yn Littens, is net mear. Snein kaam der in ein oan in libben dat stiif stie fan it keatsen. Fansels Thomas Bouma stie rjocht op yn it libben mar it keatsen hie by Thomas in fin mear as in bears. Ein 2015 wie ik noch op besite by Thomas en syn Lolkje. Wy eiden it libben oer wryn it keatsen sa sintraal stie. (Foto: Henk Bootsma).

 

By it fskie fan in topformaasje
Gepost op: Maandag 05 september @ 12:14:47 (4034 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Snein 4 septimber 2016 kaam der in ein oan in formaasje dyt de skiednis fan it keatsen yngean sil as it suksesfolste partoer ea. As de mannen ek it bste partoer ea west ha, lit ik graach yn it midden omdat it apels mei parren fergelykjen bliuwt. Elts tiidrek hat wol in toppartoer opsmiten mar der is net ien formaasje dyt sa lang en sa goed en sa folle ea wn hat. (Foto: Henk Bootsma).

 

Jan Galema 1928-2016
Gepost op: Dinsdag 23 augustus @ 04:11:28 (2591 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Oud-kaatser Jan Galema is afgelopen vrijdag in zijn woonplaats Harlingen op 88-jarige leeftijd overleden. De Harlinger opslager was actief op de velden van 1951 tot 1960. Was koning op de Oldehove partij in 1959, pakte een kleine premie op de Jong Nederland in 1947, en er was in 1956 op de bond nipt verlies in de finale tegen Franeker. (Foto: Jan Braaksma sr.)

 

Pieter van Althuis: in leafhawwer lkt de stekker der t
Gepost op: Dinsdag 10 mei @ 12:38:22 (5181 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tsjin healwei snen krige ik him justerjn oan de telefoan. Ja, mei Pieter. Pieter van Althuis om presys te wzen. Braaksma ik ha in min berjocht. Ik stopje mei keatsen. It wol net mear. Te folle lst fan e hd. De heup en rch spile te folle op en dan is keatsen net leuk mear. (Foto's: Henk Bootsma).

Pieter van Althuis: ien brok emoasje!

 

Gerard Groothoff plotseling overleden
Gepost op: Dinsdag 03 mei @ 10:10:29 (3175 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Oud-scheidsrechter Gerard Groothoff uit Bitgummole is gisteren plotseling overleden. Groothoff werd afgelopen zaterdag getroffen door een hersenbloeding en werd in allerijl naar het UMC in Groningen vervoerd.

 

Werom yn de tiid (7)
Gepost op: Vrijdag 08 april @ 15:49:26 (2988 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op de AV fan 1935 wurdt stilstien by it ferstjerren fan Lammert Skeltes Hilarides fan Penjum. Hy ferstoar op 19 july 1934. Hilarides wie winner fan de PC fan 1887, 1888 en 1889. Wie dat al hiel bysnder, noch mear bysnder wie dat hy trije kear efterinoar kening fan de partij waard. As je no der op werom sjogge dan wie dat miskien minder bysnder dan dat Tunno Schurer yn de jierren tachtich dy't ek trije kear efterinoar kening fan de PC waard. Siet oan dy tferkiezing ek wol in raffel mar oan dy fan Hilarides sieten noch folle mear raffels. Syn maten fan doe Meindert Geerts Kooistra en Sybren Geerts Kooistra fan Harns en Wybren Tseard Kooistra fan Dokkum bygelyks wienen benammen breakeatsers en koenen fan de eare net libje. Hilarides lei yn in widze wryn net op in pear sinten mear of minder sjoen hoegde te wurden. Gean der mar fant dat de eare foar Lammert Skeltes wie en dat hy dat rom mei sulverlingen mei syn maten ferrekkene hat. Want de keatskarrire fan de Penjumer koe fansels net yn it skaad stean fan de mannen wrmei hy fan 1887 oantemei 1889 de priis wn. Mar goed der sil faaks net ien mear by stilstien ha doet Hilarides op de AV fan 1935 betocht waard.

Lammert Scheltes Hilarides, waard berne op 7 april 1868 yn Penjum en stoar op 19 juli 1934. Hij wn yn 1887, 1888 en 1889 de PC yn Frjentsjer en waard trije kear kening fan de partij. Hy wie fan 1919 oant 1933 skiedsrjochter op de PC. (Foto: Keatsmuseum).

 

Geke Bloembergen nije foarsitter de Wldklappers
Gepost op: Dinsdag 05 april @ 07:25:26 (3810 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Geke Bloembergen is de nije foarsitter fan keatsferiening De Wldklappers t Tytsjerk.

 

PC: werom nei frij lotsjen
Gepost op: Vrijdag 01 april @ 06:26:38 (2947 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It grutste nijs op de jierlikse AV wie fansels dat de Keninklike PC mei yngong fan dit nije keatsseizoen werom giet nei it lotsjen sat der ea altyd lotte waard. (Foto: Henk Bootsma).

Lotsjen sa't it heard. No de rest noch...

 

Keatsikoan Johannes van Dijk ferstoarn
Gepost op: Dinsdag 29 maart @ 15:31:21 (4567 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De Fryske keatswrld hat in ikoan ferlern. Hjoed waard bekend dat Johannes van Dijk nei in lang slim siikwzen yn de ldens fan 55 jier is ferstoarn yn syn wenplak Ljouwert. (Foto: Gert Gort).

 

Werom yn de tiid (6)
Gepost op: Vrijdag 25 maart @ 06:49:18 (2933 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op de AV fan 1926 docht bliken dat de Jong Nederln partij noch altyd foar de bond in bongel oan de poat is. De bond foar senioaren hat syn plak geandewei fertsjinne mar de Jong Nederln hat nei krapoan tweintich jier noch altyd gjin fste grn nder de fuotten. It liket betiden wol dat de ferienings him leaver kwyt as ryk binne. Miskien soe in fst plak en datum hjir wat yn feroarje kinne. Dat wurdt ek faak op de gearkomsten wol nei foaren brocht. Ek yn 1925 wie der wer in tekoart fan 565,75 gne. Gelokkich bliuwt de bond wat de sinteraasje oangiet oan de goeie kant fan de streek. By it opmeitsjen fan de jierrekkening sit der noch 516,65 gne yn de pot. Mar nei krapoan 30 jier hat de bond noch altyd gjin fleis op e bonken. De hn moat noch altyd op e knip. (Foto: Ketasmuseum).

De winners fan 1932. Flnr: Geert Kracht, Harmen (Hampie) Bogaard en Melle van der Heide, winne de priis foar keatsferiening "Eendracht" t Harns

 

Werom yn de tiid (5)
Gepost op: Vrijdag 18 maart @ 09:38:00 (3576 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op de AV fan 1918 wurdt der wiidweidich stil stien by it tige suksesfolle partoer fan de Belgen August van Lierde, George Herphelin en Emile Hoyois. Hja pakten yn 1917 acht kear de priis wernder dy op de PC en de partij yn Bitgum. It wie in frije formaasjepartoer wrt de Friezen doe net tsjin op koenen. Mar der wienen fansels mear Belgyske keatsers dyt yn 1917 foarbst opsloegen.

Ids Karel Jousma waard berne op 19 novimber 1900 yn Dokkum en hy ferstoar op 5 oktober 1935 yn Jelsum. Hy wie slachter en kroechbaas. Hy keatste fan 1918 oantemei 1930 en hy kaam ta 473 punten. Jousma wn yn 1916 de Freulepartij. Yn 1918 de priis op de Jong Nederln partij. Op e bond koe hy ek aardich t de fuotten. Earste prizen yn 1920, 1921, 1924, 1927 en 1929. Fjouwer kear stie hy foaroan by de PC. T.w: 1920, 1925, 1926 en 1929. Yn 1920 waard hy ek noch kening fan de partij. (Foto: Heeringa)

 

It is twa foar tolve foar keatsferiening De Wldklappers
Gepost op: Maandag 14 maart @ 14:05:38 (2760 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It spilet al efkes langer mar keatsferiening De Wldklappers t Tytsjerk sit op dit stuit omheech wat it kader oanbelanget.

 

Werom yn de tiid (4)
Gepost op: Zaterdag 12 maart @ 08:34:20 (3606 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Mei yngong fan it seizoen 1913 komme der by de opslach wite spnzen te lizzen. Dit om it flybjen op e bal tsjin te gean. (Foto: Keatsmuseum).

Flnr: Rinze Werkhoven, Johannes Bosma en Anne Smidts op in wedstriid foar ld-keatsers yn Berltsum.

 

Werom yn de tiid (3)
Gepost op: Maandag 07 maart @ 15:09:00 (3573 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op de AV fan 1907 komt Amsterdam mei it foarstel dat de keatsbal en de hn net mear wiet makke wurde mei. It wurdt de keatser ferbean om noch langer op de bal te flybkjen. Ek it flybkjen yn e hn is dan ferbean. De ffurdiger fan Amsterdam fynt it mar in rare gewoante en it soe oare belangstellenden foar it keatsen keare kinne

De frijeformaasjewedstriid yn 1917 yn Arum. Steand flnr: Okke van der Zee, Anne Bergsma, Ulbe Hiemstra, Sjouke Visser njonken de telegraaf, Pieter Huizinga, Jan Posthuma, Jan Lukkes en Lyckle Kuipers. De winners fan de earste priis flnr: Rein Zaagemans, Rinse Yetsenga en Catrinus Werkhoven. Lizzend flnr: Rinze Werkhoven, Valentijn Bruinsma en Klaas Sijtsma, winners fan de preemje en Johannes Molenaar. (Foto: P. J. Burenga).

 

Jeremias Quarr ferstoarn
Gepost op: Zaterdag 05 maart @ 10:14:24 (3001 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Jeremias Quarr fan Frjentsjer is juster 4 maart ferstoarn. Jeremias, better bekend as Meijes Quarr, wie in bekend gesicht yn Frjentsjer. Sis mar yn hiel keatsend Frysln. Wrt it ek mar keatsen wie je koenen him oeral tsjin komme mar syn hert lei by it Jeu de Pelote. (Foto: Germ Gjaltema).

 

Werom yn de tiid (2)
Gepost op: Zondag 28 februari @ 15:16:44 (3465 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op sneon 24 maaie 1947 is it dan safier. It is de dei fan de betinking dat 50 jier lyn op 7 juny 1897 de NKB it ljocht seach. In lytse 17 ferienings mei krapoan 1200 leden stienen oan de widze fan de hjoeddeiske KNKB. Arum, Amsterdam, Bitgum, Frjentsjer, Tsjummearum en Winaem en Wytmarsum om der mar in pear te neamen wienen bestjoerders fan it earste oere. De oprjochting fn plak yn Saakstras kafee, de lettere Stadsherberg. By de oprjochting telt de bond 1200 leden en 17 ferienings en fyftich jier letter is dat oantal oprn nei in lytse 13.000, ferdield oer 113 ferienings. (Foto: Keatsmuseum).

It federaasjebstjoer fan de Ynternasjonale keatswedstriden yn Ljouwert op 29 july 1932. Sittend flnr: R. Fronville (Belgi), Ulbe Rijpma en Alfred Martin (Frankryk). Steand flnr: Maurice Martin (Frankryk), Raymond Doubresse (Frankryk), A. Dupuis (Frankryk), Douwe de Jong, Johannes Werkhoven, R. Carbies (Belgi) en J. Laner (Belgi).

 

Werom yn de tiid (1)
Gepost op: Dinsdag 23 februari @ 08:24:57 (4422 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


As it ferline de spegel fan de takomst is dan is it wol nijsgjirrich om werom te sjen op de earste fyftich jier fan de KNKB doe noch NKB. Je moatte derby wol in dikke fst oan artikels en stikken oereidzje mar as jo in bytsje hystoarysk besef ha dan is dat gjin opoffering en je komme dan yn in wrld dyt net folle ferskilt mei hoet it der hjoeddedei oan ta giet. De nammen fan de bestjoerders binne oars ynkleure mar foar de rest is der net safolle feroare.

Willem Westra earste foarsitter fan de NKB. Waard berne yn 1863 en is ferstoarn yn 1923.

 

Fan alle tiden
Gepost op: Donderdag 04 februari @ 19:59:25 (4542 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Eartiids wie alles better. Der waard better keatst, der wienen folle mear taskgers, der wie minder reboelje en gean sa mar troch. Wa sil it sizze. Ik sels kom no san lytse fyftich jier by it keatsen en ha de wrld oan partijen foarby kommen sjoen. Ik kom t de tiid dat Hotze Schuil en Johan Jansen noch hiel aardich meikomme koenen en de generaasje Gerrit Okkinga, Durk Talsma, Johan Halbesma, Tamme Velstra oan it opkommen wie. Drfoar moat ik it dwaan mei de petearen dyt ik hn ha mei tal fan ld-keatsers dyt de mof al yn de wylgen hongen hienen en dyt ik spitigernch noait keatsen sjoen ha.

Pieter Helfrich (midden) yn geselskip fan syn Harnzer maten Hans Knol (rjochts) en Klaas de Jager (lofst).

 

Thomas en Lolkje Bouma: keatsen heart by s libben
Gepost op: Donderdag 17 december @ 06:30:25 (5740 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Se binne der altyd. Moai waar of gjin moai waar. Rein, kjeld, dat makket net t. Moarre, Penjum, Dokkum of Sint Anne, Thomas Bouma en syn Lolkje misse noait in partij. Hja hearre by de fste ynboedel fan it keatsen en misse noait in slach. As ik de eagen ticht doch, dan sjoch ik beiden op it keatsfjild. Rom yn t foar rinne hja nei it fjild mei de onafscheidelijke tnstoel foar Lolkje yn e hn. (Foto's: Henk Bootsma).

Emoasje, emoasje nei de winst op de PC fan 2008
Vlnr: Douwe Groenendijk en Thomas en Lolkje

 

Kaats-en handbalicoon Jokelyn Tienstra overleden
Gepost op: Dinsdag 08 december @ 14:59:21 (5182 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De Friese en Nederlandse sportwereld heeft een icoon verloren. Vandaag werd bekend dat Jokelyn Tienstra na een lang ziekbed op 45-jarige leeftijd in haar woonplaats Xanten is overleden aan de gevolgen van een hersentumor.

 

Johan van der Meulen: 2016 wurdt myn lste jier yn de haadklasse
Gepost op: Zondag 06 december @ 17:56:40 (5437 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


As it jier 2015 nei de ein rint skik ik oan by Johan van der Meulen, hikke en tein yn Broeksterwld, en snt 2013 te wenjen set yn Bitgummole. Us wldsjer mei him snt dit jier mei freondinne Mariska eigner neame fan in moai optrekje oan de Van Aismawei 24 yn Bitgummole. Der moat noch wol it ien en oar ferspikere wurde mar it mei no al mear as it lijen besjen. Oan alles is te merken dat hja der wiis mei binne. Wy binne noch net klear mar dat komt noch wol. Je moatte fansels wol wat om hannen hlde is it net. (Foto's: Henk Bootsma).

Johan (midden) yn de krnse yn Huzum.

 

Is it kwartsje dan dochs fallen?
Gepost op: Donderdag 05 november @ 10:55:58 (5127 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Hasto it al heard? Wat heard? Dus do wist it noch net? Ik stean bten yn de tn as Geale fan Skuzum der oan komt. Geale is fan hs t net sa'n drok mantsje mar no rattelt hy mar troch. Ik sis kom der mar efkes yn dat praat wat nofliker. (Foto: Henk Bootsma).

Hy wist it wol...

 

Werom sjen: keatsseizoen 2015
Gepost op: Donderdag 29 oktober @ 18:35:39 (5490 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It keatsseizoen 2015 leit no goed fjouwer wiken efter s. Wie it no wol of net in goed seizoen. Dr kinne je in hiele beam oer opsette. Wy beheine s ta de klassemintswinner fan 2015 Taeke Triemstra en sette syn behelle punten fan hjoeddedei f tsjin de man dyt 50 jier lyn it jierklassemint wn, Durk Talsma fan Weidum en no al wer in oantal jierren te set yn Ljouwert. Utgongspunt is de 45 punten dyt beide mannen sawol yn 1965 as no yn 2015 byelkoar keatsten. Drby de fraach: hoe wie it doe en hoe is it no. (Foto: Henk Bootsma).

 

Ald-foarsitter Jan van der Meij fan de PC ferstoarn
Gepost op: Maandag 05 oktober @ 12:04:02 (3727 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Ald-foarsitter Jan van der Meij fan de Keninklike PC yn Frjentsjer is snein ferstoarn. (Foto: Henk Bootsma).

Jan van der Meij: leafhawwer yn ieren en sinen

 

Hille Couperus 1927-2015
Gepost op: Woensdag 08 juli @ 17:35:20 (2136 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Zondag is Hille Couperus uit Heerenveen overleden. De in Tritzum geboren Couperus was een van de toppers van de CFK. Maar zo voelde hij dat niet. Hij wilde niet in een bepaald vakje worden geplaatst. Voor mij is het kaatsen op zondag het enige onderscheid liet hij ooit in een interview optekenen. (Foto: Sjoerd Andringa).

 

Roel Hoekstra 1922-2015
Gepost op: Woensdag 22 april @ 16:42:24 (3237 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Ald-earsteklasser Roel Hoekstra is snein op 92-jierrige leeftiid ferstoarn. (Foto: Boppeslach).

PC 2008. Foarsitter Jan van der Meij en Roel Hoekstra

 

Sin of nsin
Gepost op: Vrijdag 06 maart @ 04:47:13 (3095 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma
Ik tink en ik bin der wol wis fan dat de thsbliuwers hjoed it gelyk oan harren kant ha, sei in bestjoerder justerjn doet hy mei my oprn nei de tgong fan Tulip Inn yn Frjentsjer. Dizze freon, hikke en tein yn keatsln, sloech miskien wol de spiker op e kop. Wat ha wy hjir noch te sykjen as alles al knipt en skeard is. Neat dochs. Freon Durk Talsma sei it al: de ferienings binne sa njonkenlytsen net mear as it suurtsje by it boadskip.

 

It keatsen hat ferlet fan in sterke lieder
Gepost op: Woensdag 25 februari @ 09:38:59 (4598 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It hie nochal wat fuotten yn ierde mar lang om let dochs it ferhaal oer ien fan de grutste keatsers dyt Frysln ea hn hat, de Weidumer Durk Talsma. It petear fn yn de hjerst al plak mar omdat de man dyt it ferhaal optekene hie nferwacht t de tiid rekke kaam it allegearre wat op de lange baan. (Foto: Sjoerd Andringa).

Kening op 'e PC fan 1970. Flnr: Klaas van Wieren, Durk Talsma (kening) en Gerrit Okkinga

 

Goed dat de media der binne
Gepost op: Vrijdag 14 november @ 16:05:47 (5252 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Je koenen der hast op wachtsje en no is it sa fier. In kat yn it nauw makket rare sprongen. Wy ha it dan oer de brief dyt koartlyn by s yn e bus foel. No yn e bus is net it goeie wurd, wy krigen him fia de mail op s buro. As dat bart moat der wat mear as gewoanlik oan de hn wze want de freonen t it Fryske Haagje binne nochal selektyf mei it stjoeren fan parseberjochten. As it heal kin litte se s links lizze. Dat snappe wy ek noch wol omdat de bobos fan de KNKB s wol slite kinne. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Docht it keatsen himsels de das om?
Gepost op: Zaterdag 09 augustus @ 19:51:55 (5861 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma
Hjir moast ik oan tinke doet ik fan e middei weromkaam t Dokkum wrt miskien foar de lste kear in grutte partij organisearre waard. Dokkum wie noch net sa lang lyn in begrip yn keatsend Frysln. 112 tolve jier bestiet de feriening al en no liket it der op dat ek Dokkum dwaande is mei syn lste reis. De leden binne op ien hn te tellen en minsken foar it kader binne der net of binne muoilik te finen. Dat docht sear. It wie de Dokkumers fan e middei oan te sjen. Wat je leaf ha glidet tusken de hannen troch.

 

MARTY SLAGER SCHOFFEERT SCHRIJVERS
Gepost op: Vrijdag 20 juni @ 06:27:07 (3223 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Marty Slager is een voorzitter geweest waarop kv Het Noorden trots mag zijn. Maar dan gaat het aan het eind toch nog mis. En hij had het zo goed in het hoofd: er moet een jubileumboek komen en dan niet een gewoon jubileumboek, geschreven door n auteur, maar een boek met artikelen van verschillende schrijvers. Uiteraard zal de inhoud van elke bijdrage een zwaar Sint Jacobstempel moeten dragen.

 

Reinder Triemstra: De kaatsers fan nou wille 'n goeie mof
Gepost op: Maandag 14 april @ 19:11:51 (5647 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Sint Jabik skik ik oan by Reinder Triemstra, ien fan de trije lisinsjehlders fan de KNKB. Reinder is wer by de pinken mar hy hat nei de problemen mei syn hert in jaske tdien. Net in kolbrke mar in dikke winterjas. Mar hy is noch altyd sa skerp as in mes. In echte Bilkert. It hert op e tonge. Boppedat in echte leafhawwer. (Foto: Boppeslach).

De lde en de nije mof

 

Noch altyd gjin grien ljocht foar nije keatsmuseum
Gepost op: Zaterdag 01 maart @ 22:57:43 (3103 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Foarman Jan Hiemstra fan de Stichting Keatsmuseum hie it graach oars sjoen mar ein febrewaris 2014 is der noch altyd gjin ddlikheid oer hoet it no komt mei it nije keatsmuseum. Dat wie feitlik it ferhaal dat de ploechbaas oan de parse en oare belangstellenden freedtomiddei witte liet. (Foto: Henk Bootsma).

Foarman Jan Hiemstra sjocht der noch wol ljocht yn...

 

Geert Faber: Algemien belang giet foar yndividuele belang
Gepost op: Zondag 16 februari @ 09:17:17 (6112 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Minnertsgea skik ik oan by Geert Faber de nije direkteur fan de KNKB. Faber is snt 1 augustus 2013 de nije man op de bok fan de KNKB. Faber is no in heal jier nderweis. Heech tiid foar in petear.

Do bist de earste direkteur mei keatsferstn. Dyn foargongers wienen dan wol yn namme direkteur mar wienen mear managers. Se pasten sa goed en sa kwea dat gie op de winkel mar dat wie it dan ek. Mear koene je ek net ferwachtsje.


 

Jannie Iseger: grutsk op wat Danil berikt hat
Gepost op: Zaterdag 21 december @ 22:00:35 (7449 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


As it jier 2013 nei de ein rint skik ik oan by Jacob (Jacky) en Jannie Iseger, heit en mem fan Danil Iseger. Al jierren lang binne hja de grutste supporters fan harren keatsende soan Danil. Jack(y) groeide op yn Ljouwert en kin net weromsjen op in ymposante keatskarrire. (Fotos: Henk Bootsma).

 

As it der net mear is komt pas it gemis
Gepost op: Zaterdag 02 november @ 18:54:40 (3615 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It wurdt tsjuster op e boppeste ferdjipping fan de Camminghastins fan de eardere Friesland Bank. De bank hat in oare eigner krigen en foar it keatsmuseum, it ldste yn syn soart, is sat it no liket gjin plak mear. It siet der fansels al in skoft oan te kommen doet de bank gjin besteansrjocht mear hie en syn earen hingje litte moast nei de nije boppebaas, yn dit gefal de Rabobank. Yn de fyzje fan de Rabobank wie der gjin plak mear foar de monumintale Camminghastins oan de Breedepleats yn Frjentsjer, ea it keatsmekka fan Frysln. (Foto: Henk Bootsma).

 

Doek valt voor kaatsmuseum
Gepost op: Woensdag 23 oktober @ 11:25:30 (4856 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Het hing al een tijdje in de lucht maar nu is er geen ontkomen meer aan. Per 1 januari 2014 gaat de deur van de bovenverdieping van de voormalige Friesland Bank definitief op slot. (Foto's: Boppeslach).

1 jannewaris moat de boel leech wze...


 

Jenco Sieperda: In hn op it skouder moat kinne
Gepost op: Zondag 20 oktober @ 09:32:07 (5353 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op in rzige freedtemiddei skik ik oan by Jenco Sieperda. Jenco, 42 jier jong, wennet yn Wytmarsum en is yn it deistich libben transportplanner by Peter s Hout BV yn Boalsert. Dat docht hy no al in lytse tolve jier en it ferfeelt noch altyd net. Sa te sjen en te hearren sit Jenco goed yn syn fel. Hy sit net om in wurd ferlegen. Foar de man dyt de eintsjes oan elkoar knoopje moat is dat moai meinommen. (Foto's: Henk Bootsma).

It dbut wie yn Kimswert

 

Albert Sieswerda: Keatsen is foar my foaral gesellichheid
Gepost op: Zondag 06 oktober @ 00:10:02 (6510 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


In lytse wike nei de ein fan it keatsseizoen 2013 bch ik f nei Makkum. Om presys te wzen nei Krommesloot 17. Ik skik oan by Albert Sieswerda. Albert Sieswerda waard yn 1950 berne yn Allingawier. Doet hy trije jier ld wie ferhuze hy nei Eksmoarre, it doarp fan de lettere PC-kening Sjouke de Boer. Syn ldelju hienen dr in winkel. Snt 1970 hat hy him te wenjen set yn Makkum. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Eartiids mear goeie keatsers as hjoeddedei
Gepost op: Zondag 07 april @ 07:13:46 (5986 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It is sa ld as it keatsen sels en it docht altyd wer opgong. Tidens de winterpetearen mei keatsers en leafhawwers komt dizze fraach faak op it aljemint. Waard der eartiids better of minder keatst as hjoeddedei? Wiene de keatsers fan doe better as de keatsers fan no?

Flnr: Jan Wallendal, Jan Rodenhuis en Frans Helfrich toppers t de jieren fjirtich.

 

Jan Scheepvaart: By ferlies hat de bal it dien
Gepost op: Zondag 31 maart @ 00:05:05 (15566 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It is in goed wike nei it holden ledenberie fan de KNKB dat ik fset nei Makkum. It petear mei Jan Scheepvaart wie wat letter ynpland mar troch omstannichheden is it no wat nei foaren helle. Jan is dit jier presys tweintich jier ballenmaker. Yn dy tiid binne der mear as 50.000 ballen troch syn tekene hannen gongen. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Oud-PC-winnaar Wijtse Vlietstra overleden
Gepost op: Donderdag 21 maart @ 22:27:04 (4302 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Oud-eersteklasser Wijtse Vlietstra is donderdagavond plotseling overleden. (Foto: Henk Bootsma)

Wijtse Vlietstra: groot kaatser en groot liefhebber van het Friese kaatsen

 

Sikke Sikkema: Winst op Freule hat measte yndruk makke
Gepost op: Zondag 10 maart @ 08:10:47 (7377 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Frjentsjer oan de Spaarbankstrjitte, net fier fan it ferneamde Alvestdebrechje, skik ik oan by Sikke Sikkema, de fleindige foarynse, dyt syn plakje mear as skjin makke hat. Fan 1960 oant en mei 1974 wie hy in fste wearde op de Fryske keatsfjilden. Hy stie 81 kear yn e finale fan in partij en drfan wn hy der 43. Drnjonken pakte hy noch 49 lytse preemjes. Alles goed foar 254 punten yn it klassemint aller tiden. Drneist waard hy fiif kear troppen ta kening fan de partij. Sikke pakte syn earste punt op de PC fan 1960 en syn lste krns yn it fermidden fan de earste klasse yn 1974 op de haadklassepartij fan keatsferiening Boalsert.

De winst op de PC fan 1969. Flnr: Jehannes Westra, kening Johan van Seijst en Sikke Sikkema

 

Foppe de Vries: Ha der net alles thelle
Gepost op: Zondag 24 februari @ 09:20:55 (6988 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De fspraak foar in petear stie al in tiidsje mar it wie der troch omstannichheden noch net fan kommen. Yn Tsjummearum oan de Sytzemaleane moetsje ik Foppe de Vries, ld-earsteklasser, mar foaral leafhawwer fan it Fryske spul. De Vries waard 77 jier lyn berne yn Kimswert, it doarp wrt safolle grutte keatsers weikamen. Yn in lang ferline wienen dat Frans Post, Cathrinus en Meindert Helfrich. In generaasje letter koe net ien om Sjouke Helfrich en Jehannes Zijlstra hinne. It koe dan hast ek net oars of Foppe de Vries kaam ek yn it wrldsje telne.

Foppe de Vries (5de fan links) oan it begjin fan de PC fan 1961

 

Aukje van Kuiken: Doe fn ik it keatsen moaier as no
Gepost op: Zondag 10 februari @ 06:41:23 (6175 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It wie mar in lyts berjochtsje yn e krante mar foar de keatsleafhawwer wie it dochs wol efkes skrikken. Aukje van Kuiken, hikke en tein yn Kollumerpomp mar no te wenjen set yn Grins, noch mar 24 jier jong, hat foarearst de stekker t har keatskarrire lutsen. Sjoch, der binne wol mear keatsers en keatssters dyt der mei ophlde mar Aukje hie dochs wol in fin mear as in bears. (Foto: Boppeslach).

De tiid mei Sjoukje en Klaske wie nbefongen

 

Wim Jousma: Better ferslaafd oan keatsen as ferslaafd oan drank
Gepost op: Zondag 20 januari @ 08:33:52 (5705 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Tytsjerk, oan de Klaverkamp 11, skik ik oan by Wim Jousma in grut leafhawwer fan it Fryske keatsen. Wim besiket net allinne in soad partijen mar hy mei sels ek noch ferrekte graach in baltsje slaan. Sawol yn de seal as op it griene fjild komme je Wim tsjin. Op himsels is dr neat frjemd oan, allinne dat barde pas doet hy al 29 jier ld wie. Drfoar hie hy noch noait in bal oanrekke.

Yn 'e krnse op de Vijversburgpartij 2012 mei Henk Werkhoven en Richard Tamminga as maten

 

Thomas van der Meer: Drompel meidwaan te heech
Gepost op: Zondag 06 januari @ 07:47:29 (8305 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It hie wat fuotten yn de ierde, mar yn ien fan de lste wiken fan it jier 2012 skik ik oan by Thomas van der Meer. Fan 1988 oant en mei 2001 wie hy in fste wearde op de Fryske keatsfjilden. Mar leafst 125 kear stie hy yn e finale fan in partij en drfan wn hy sechtich earste prizen. Drnjonken pakte hy noch 66 lytse preemjes. Alles goed foar 376 punten yn it klassemint aller tiden. (Foto: Boppeslach).

 

Henk Bootsma: "Ik bin der wol klear mei
Gepost op: Zondag 23 december @ 00:07:55 (8451 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Frjentsjer moetsje ik Henk Bootsma, dyt 59 jier lyn berne waard yn Wommels. Henk, dyt syn brea fertsjinnet yn de wrld fan de bou, kenne wy foaral fan de prachtige fotos dyt hy al jierrenlang makket. Henk is in ferwoed amateur-fotograaf dyt net foar in prof nderdocht. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Jelte-Pieter Dijkstra: De wille stiet by my foarop
Gepost op: Zondag 09 december @ 09:10:45 (7819 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op in reinige tongersdeitejn bch ik f nei Easterein wrt ik in petear ha sil mei Jelte-Pieter Dijkstra, de middelste fan de trije keatsende bern fan HB-lid Tjeerd Dijkstra. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Janus Bijsterveld 1933-2012
Gepost op: Zaterdag 01 december @ 12:52:22 (4887 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Janus Bijsterveld is niet meer. Vrijdag 30 november overleed de sympathieke sportman in hart en nieren aan een slopende ziekte. (Foto: Boppeslach).

 

Albert Reinsma: Ik kin it oars sjen, mar net fout
Gepost op: Zondag 25 november @ 00:12:24 (7866 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op de dei dat hiel it ln it each rjochte hat op Aldwld en omkriten, skik ik oan by Albert Reinsma. Albert, 23 jier jong, wennet yn Skettens en leart foar Vestigingsmanager yn de gruthandel. Noch ien jier op en del nei Snits en dan hopet Albert de saak f te sluten. (Foto's: Henk Bootsma).

Yn Doanjum krige Albert (rjochts) syn 'vuurdoop' oan de side fan Hendrik Sweering

 

Thomas van Zuiden: Sy moasten, wy mochten
Gepost op: Zondag 11 november @ 08:07:05 (6662 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It is op de dei krekt twa moanne lyn dat hiel Tsjerkwert op e kop stie nei de winst op de PC fan harren pleatselike favoryt Thomas van Zuiden. Boppedat waard de pas 21-jierrige Thomas ek noch kening fan de dei. In grutte foto yn de wenkeamer en de replika fan de keningsbal binne de stille tsjgen fan dizze bjusterbaarlike dei. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Alle-Jan Anema: It ferlies op e PC koe ik min fan my fsette
Gepost op: Zondag 28 oktober @ 00:05:14 (10354 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It is op de dei dyt de skiednis yn gean sil as de waarmste dei ea metten yn de moanne oktober. Ik skik oan by Alle-Jan Anema, hikke en tein yn Reduzum, en no te wenjen set yn it Hearrenfean. (Foto's: Henk Bootsma).

Alle-Jan giet t syn dak nei de winst yn Arum

 

Martijn Olijnsma: Ik stean noch altyd achter myn beslt
Gepost op: Zondag 14 oktober @ 09:30:43 (7541 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It is de tiisdeis foar de Freule. De dei begjint sa as altyd. Neat wiist derop dat dizze dei langer as gewoanlik yn de tinzen fan keatser Martijn Olijnsma hingjen bliuwe sil. Nei it deistich wurk is der de jns wer trainen. Nei it nferwachte ferlies yn de heale finale fan de PC en de flotte tskeakeling de snein drop yn Wytmarsum sitte je as sporter no daliks net te wachtsjen om der wer fol foar te gean. (Foto's: Henk Bootsma).

Martijn: 'Ik tocht in partoer te hawwen'

 

Sietse van der Meer: De boppe wie myn plakje
Gepost op: Zondag 30 september @ 08:20:02 (7894 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


As de simmer nei de ein rint praat ik op in reinige moandeitemoarn mei Sietse van der Meer, hikke en tein yn Rinsumageast, no al wer jierren te set yn Oentsjerk. Fan 1984 oant en mei 1991 wie hy in fste wearde op de Fryske keatsfjilden. 46 kear stie hy yn e finale fan in partij en drfan wn hy 19 earste prizen. Drnjonken pakte hy ek noch 31 lytse preemjes. Alles goed foar 142 punten yn it klassemint aller tiden. Foar in laatbloeier dyt hy wie net gek. Der binne folle mear dyt it mei minder dwaan moatte.

 

Foppe Visser ferstoarn
Gepost op: Maandag 23 april @ 18:54:31 (5148 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Foppe Visser, it kanon fan Rie, is sneon hommels ferstoarn. Visser waard berne op 28 oktober 1924 yn Rie. Visser mocht dan net ta de grutte tenoaren rekkene wurde mar hy hie wol ien fan de moaiste bynammen: it kanon fan Rie. In earetitel dyt ea betocht wie troch joernalist Tjitte Piebenga. (Foto: Boppeslach).

 

Johan van Seijst: Ik bin noait ien t de wei gongen
Gepost op: Zondag 22 april @ 06:48:00 (7937 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It hie nochal wat fuotten yn ierde mar op in dizige tiisdeitemoarn bin ik op besite by Johan van Seijst, ien fan de grutte tenoaren t de jierren sechtich. Fan 1963 oant en mei 1976 wie hy in fste wearde op de Fryske keatsfjilden. 143 kear stie hy yn e finale fan in partij en drfan wn hy 83 earste prizen. Drnjonken pakte hy ek noch 64 lytse preemjes. Alles goed foar 433 punten yn it klassemint aller tiden. Hy stie seis kear yn de finale fan de PC en kaam drby trije kear as winner nei foaren. (Foto: FD)

Johan van Seijst: 'Ien fan de grutte Fryske tenoaren'

 

Maaike Osinga: Ik ha noch besocht om wat te ritseljen
Gepost op: Zondag 15 april @ 06:49:53 (7421 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Kbaard bin ik op besite by Maaike Osinga, dyt krekt werom is fan in wrldreis fan in moanne as seis. Nei it fmeitsjen fan de stdzje oan de ALO koe Maaike dwaan wat se altyd al graach woe: as backpacker nei de oare kant fan de tobbe. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Tettero Zijlstra: Ik sil sa lang it kin noed ha foar de prizen fan s heit
Gepost op: Zondag 08 april @ 07:03:57 (6499 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op moandei, de 25ste maart krij ik it kundskip dat Elias Zijlstra, de twadde soan fan de legindaryske ld-earsteklasser Taede Zijlstra, dochs noch hommels is ferstoarn. Je wisten dat hy wat nder de lea hie mar it berjocht fan syn ferstjerren oerfalt je. Wer hat in lde kriger it tydlike foar it ivige ferwiksele. Foar alle wissichheid skilje ik mei Tettero, de jongste soan fan Taede.

 

Evert Heeg: Ik ha my altyd bewize moatten
Gepost op: Woensdag 04 april @ 08:01:25 (9026 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


In dei foardat hy der wer in streekje op de latte by kriget moetsje ik Evert Heeg, de ld-earsteklasser dyt it keatsen as in way of life beskget en dat noch altyd docht. Hy waard berne yn Hns en ferhuze op jonge leeftiid nei Easterlittens. Dr wie Evert wol op syn plak want Littens wie in echt keatsdoarp. (Foto: Piet Burenga).

 

Arend Doldersum: It haadklassekeatsen moat him beheine ta de snein
Gepost op: Zondag 01 april @ 07:49:41 (7836 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Takom jier bin ik 25 jier dwaande by de klub, lit foarsitter Arend Doldersum my witte as wy beide op wei binne nei de auto nei frin fan it reguliere foarsittersoerlis. Dat is moai sis ik noch. Wy ha it der noch wol efkes oer. Dat efkes fynt in pear wike letter plak yn Menaam, it wenplak fan de man dyt al jierrenlang it thingboerd is fan de 112-jier lde keatsferiening VvV Menaem.

 

Jurjen Dijkstra: De wille fan it spultsje hat by my altyd foarop stien
Gepost op: Woensdag 28 maart @ 07:15:24 (8775 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Oentsjerk bin ik op besite by Jurjen Dijkstra de ld-earsteklasser dyt fan 1983 oant en mei 1992 op it heechste nivo aktyf wie op de Fryske keatsfjilden. Jurjen hat syn paadsje mear as skjin fage. Hy stie 41 kear yn in finale, behelle 13 kear de heechste eare en achtentweintich kear de preemje en drnjonken wie der noch 23 kear in lytse preemje. Boppedat waard hy trije kear keazen ta kening fan de partij. (Foto: Friesch Deibld).

Winne yn Bitgum mei Tunno Schurer en Piet Jetze Faber

 

Elias Zijlstra ferstoarn
Gepost op: Maandag 26 maart @ 11:03:19 (5808 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op 9 maart 2012 is Elias Zijlstra, de ld-earsteklasser, noch frij hommels ferstoarn. Elias Zijlstra waard berne op 9 novimber 1931 yn Wytmarsum as ldste soan fan de ferneamde keatser Taede Zijlstra. (Foto: Boppeslach).

 

Jan Meijer: De ballen koenen it paad net altyd fine
Gepost op: Zondag 25 maart @ 07:27:16 (8367 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Jirnsum, it plak dat krapoan fjirtich jier lyn troch Atsje Keulen-Deelstra, op e kaart set waard, praat ik mei Jan Meijer. Jan Meijer wie in linkshandige opslager dyt fan 1958 oant en mei 1974 aktyf wie yn sawol de earste - as de twadde klas. Hy sloech in lytse 150 punten byien werfan 86 punten yn de earste klas. Jan waard 74 jier lyn berne yn Rie en groeide op yn in hshlding drt yn de simmermoannen hast alle dagen fane wike wol oer keatsen praat waard en drt de jonges alle jnen op it keatsfjild te finen wienen. (Foto: Piet Burenga).

 

Jan van der Meij: It is my allegearre oerkommen
Gepost op: Woensdag 21 maart @ 07:21:51 (7647 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Berltsum bin ik op besite by Jan van der Meij, ien fan de grutste keatstalinten dyt it eardere CFK ea hn hat. Jan groeide op yn in gesin wrt feitlik neat oan sport dien waard. Jan foel yn dat ljocht besjoen bten de board. Ik koe wol fan in oar west ha lit hy him tidens it petear ntfalle. Ik wie de iennige dyt wat mei sport hie. Ja, sa giet dat
bytiden. (Foto: FD).

Flnr: Theunis van der Graaf, Fokke Laverman en Jan van der Meij

 

Piet de Jong: De stellerij nei de PC fan 1972 wie it begjin fan de ein
Gepost op: Zondag 18 maart @ 07:16:56 (8625 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Wommels moetsje ik Piet de Jong, de ld-earsteklasser, dyt der al mei ophold doet syn keatskarrire feitlik noch begjinne moast. Yn 1971 op de tnoegingswedstriid fan OKK yn Bitgum pakte hy syn earste priis by de earste klasse en yn 1975 yn datselde Bitgum wie de lytse preemje op de bekende Van Aismapartij syn lste priis yn de heechste klasse fan de KNKB. Piet is dan noch mar 22 jier ld.

 

Jehannes van der Meij: Ik ha in machtich moaie tiid hn
Gepost op: Woensdag 14 maart @ 07:43:28 (8328 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De Aldehoupartij fan 1987 wie de lste wedstriid fan de no 61-jierrige ld-earsteklasser Jehannes van der Meij. Van der Meij wie in lytse 25 jier aktyf op de Fryske keatsfjilden. Stie 69 kear yn de finale fan in earsteklas partij wrfan hy der 29 wn. (Foto: Friesch Deibld).

Jehannes yn 'petear' mei Andries de Haan op 'e PC fan 1977


 

Cor Hoekstra: Nei de PC fan 1949 begn it keatsen foar my pas echt
Gepost op: Zondag 11 maart @ 07:52:35 (7343 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Frjentsjer bin ik op besite by Cor Hoekstra, de ld-earsteklasser, dyt pas twa jier lyn de mof foargoed oan de wylgen hongen hat. Corrie, foar syn freonen, is dan 75 jier ld. Ik tocht it is moai west. Je moatte der dochs in kear mei ophlde.

Op 'e Lanen keatse: it moaiste wat der is!

 

Organisatie WK kaatsen komt nog 65.000 euro te kort
Gepost op: Donderdag 08 maart @ 07:36:22 (4650 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De organisatie van het komende WK kaatsen dat eind augustus in Friesland plaats vindt komt op dit moment nog 65.000 euro te kort.

KNKB: naarstig op zoek naar het grote geld!

 

Johan van der Meulen: Der giet neat boppe it Fryske keatsen
Gepost op: Woensdag 07 maart @ 07:27:04 (7645 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Arum, trije dagen foar de frne PC, wie der al praat fan. De lytse man t de Wlden komt wer nei Frysln te keatsen waard der sein. Syn kontrakt mei de Belgyske klup Nivove wurdt net ferlingd. It binne dan allegearre noch geroften mar as Johan yn augustus witte lit dat hy yn 2012 keatse sil mei Karel Nijman en Folkert van der Wei is it praat wierheid wurden. (Foto's: Gert Gort).

De ntlading nei de lste slach op 'e PC fan 2007

 

Gosse Beeksma: It seizoen is oer foardat it noch begjinne moat
Gepost op: Zondag 04 maart @ 00:56:20 (6688 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op in wat mistreastige moandeitemiddei bin ik nderweis nei Gosse Beeksma, studint Bewegingswittenskippen oan de RUG yn Grins. Gosse sit yn it twadde jier fan de fiifjierrige oplieding. Hy fielt him ths by de studinten. It is syn wereldsje. Ik fiel my dr wol op myn gemak seit er as ik oansko oan de tafel. Mar it is net de wittenskip dyt myn earste ynteresse hat. Ik wol ris efkes hifkje hoet Gosse sa oan de start fan alwer in nij keatsseizoen der foar stiet. Foaral omdat it jier 2011 no net dat jier wie wat Gosse him der fan foarsteld hie. Litte wy fuort mar mei de doar yn hs falle. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Ren Anema: De PC fan 2010 is noch altyd tichte by
Gepost op: Woensdag 29 februari @ 07:05:52 (7977 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Balk, it doarp dat in wike lang wrldnijs wie, praat ik mei Ren Anema, de foarynse dyt him mei yngong fan it nije seizoen haadklasser neame mei. Mei syn partoer Hendrik Tolsma fan Goutum en Thomas van Zuiden fan Tsjerkwert heart hy der no echt by. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Piet de Groot: De minste keatsers binne de grutste leafhawwers
Gepost op: Zondag 26 februari @ 07:37:38 (8215 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Frjentsjer oan de Noorderbleek oan de rne fan de Alvestdenrte moetsje ik ld-keatser Piet de Groot. De Groot wie jierrenlang de geblokte achterynse fan keatsferiening Jan Bogtstra dyt yn alle silen mak wie. Piet wie in all-round sportman want njonken it keatsen koe hy him ek aardich rde op it fuotbalfjild en boppedat stie hy syn mantsje by it reedriden. (Foto: Leeuwarder Courant).

Piet de Groot en Johan van Seijst op 'e skouders nei de winst op 'e bond fan 1968

 

Sip-Jaap Bos: Ik keats foar de eare en de wurdearring fan de minsken
Gepost op: Woensdag 22 februari @ 07:08:09 (7067 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Anjum, op it fuottenein fan it keatsgebiet, praat ik mei Sip-Jaap Bos. Sip-Jaap is 23 jier ld en sit yn it lste jier fan de ALO yn Grins. Snt 2006 besiket hy in foet tusken de doar te krijen fan it earste klas keatsen. Sa as sa faak giet dat mei fallen en opstean. Sip-Jaap wit der njonkenlytsen alles fan. Hichte en djiptepunten gean drby faak hn yn hn. (Foto: Henk Bootsma).

 

Douwe Anema: Ik keats foar de krnse, net foar de sinten
Gepost op: Zondag 19 februari @ 00:25:32 (8078 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It is twa dagen nei it fblazen fan de Alvestdentocht as ik op besite gean by Douwe Anema fan Nes. Douwe, yn it deistich libben dosint skeikunde en biology, fynt it sneu mar hat in soad begryp foar it beslt. (Foto: Boppeslach).

 

Tineke Dijkstra: Miskien waard der fan s wol te folle ferwachte
Gepost op: Woensdag 15 februari @ 08:08:28 (7709 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It is acht graden nder nul as ik nderweis bin nei Easterein wrt it keatsen heech yn it findel stiet. Ja, sels yn de tiid dat de Alvestdenkoarts hieltiid mear oprint ha ik in petear mei Tineke Dijkstra, ien fan de keatssters dyt dit jier de stap nei de froulju
earsteklasse makket. Hast wat mei reedriden freegje ik har as ik my oan de skriuwtafel deljou?

De winst op de Ald-Meiers wie de slachrjemme op 'e taart. Flnr: Jelien Pompstra, Martine Tiemersma en Tineke Dijkstra mei coach Feite de Haan

 

Nelie Steenstra: "Ik stean pas oan it begjin"
Gepost op: Zondag 12 februari @ 07:02:01 (7965 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn in besnijd Bitgummole bin ik op besite by ien fan de jonge keatssters dyt de ambysje hat om de lste stap nei de top te meitsjen. Nelie Steenstra, tweintich jier jong, hat al it nedige foar de kiezzen krigen, mar hat it slimste hooplik wol achter har lizzen. In mysterieuze hnblessuere hold har hast in jier lang oan e kant. De medyske wrld stie foar in riedsel en stiet dat yn feite no noch. It is in lang ferhaal wrfan de ein noch net yn sicht is.

 

Henk Bosje: It moat wol myn keatsen bliuwe
Gepost op: Woensdag 08 februari @ 07:07:18 (7678 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op e dei dat Kening Jkelburd besiket in foet tusken de doar te krijen praat ik mei Henk Bosje fan Baaium. Henk waard 52 jier lyn berne op de Nijebildtdyk, keatste oant syn trettjinde by keatsferiening Het Noorden fan Sint Jabik en ferhuze doe nei Haulerwyk. Dr kaam hy noch oant syn santjinde t foar keatsferiening Drachten mar drnei wie it feitlik dien mei it aktyf bedriuwen fan it keatsen. Mar de leafde foar it spultsje soe bliuwe. (Foto: Boppeslach).

 

Albert Dijkstra: Dora en ik gean op de snein fan de Ryp no nei in oare partij
Gepost op: Zondag 05 februari @ 05:49:12 (6951 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Harns praat ik mei Albert Dijkstra. Dijkstra wie fyftjin jier bestjoerlik aktyf foar keatsferiening Eendracht, wrfan alve jier as foarsitter. Drnjonken is hy al in lytse 25 jier ferbn mei it Lanenkaatsen, wrfan 20 jier as karmaster. Keatst sels al wit hoe lang by de 55+ en mei syn frou Dora is hy tidens it keatsseizoen in fste besiker fan de haadklasse partijen. Se hearre ta dat lytse groepke fan leafhawwers dat der altyd is. (Foto: Dick Manshande).

 

Bauke Dijkstra: Ik moat noch wol in stap meitsje
Gepost op: Woensdag 01 februari @ 06:59:56 (7473 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Bauke Dijkstra, de geblokte achterynse t Easterein, sjocht mei in soad wille werom op it frne keatsjier. Foaral yn de twadde helte fan it seizoen siet Bauke gauris yn e prizen. Bauke komt t in gesin weryn it keatsen hast in libbensfilosofy is. Njonken it deistich miel stiet it keatsen eltse dei op it menu. Gean mar nei, heit hat in sit yn it deistich bestjoer fan de KNKB, broer Jelte-Pieter kin ek aardich t de fuotten op de griene matte en suster Tineke sette de famylje definityf op e kaart troch foar Easterein de De Ald-Meiers Partij te winnen. (Foto's: Henk Bootsma).


 

Gerrit-Jan Duiven: Mear wn mei klaverjassen as mei keatsen
Gepost op: Zondag 29 januari @ 08:29:27 (7714 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Hartwert moetsje ik Gerrit-Jan Duiven, in bliere en iepen jonge keatser dyt op de frne Jong-Nederln efkes fan in oare wrld wie. Gerrit-Jan Duiven is noch mar njoggentjin jier ld en liet doe op de sneon fan it pinksterwykein sjen dat hy ferdomd aardich keatse kin. Hy wie de motor fan it ferrassende partoer fan keatsferiening Spui yn e Want t Hartwert. Yn de finale tsjin it favorite Sint Anne kaam Hartwert mar seis punten te koart foar in sensasjonele oerwinning. Gerrit-Jan wit it noch as wie it juster bard. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Redmer Strikwerda: Je moatte it keatsen net grutter meitsje as it is
Gepost op: Woensdag 25 januari @ 07:01:18 (7580 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Wommels praat ik mei Redmer Strikwerda, in jonge keatser dyt nei de suksessen by skoaljonges en jonges wat heakjen bleaun is. Yn 2006 wurdt de oerstap nei de senioaren makke, mar tsein wat lytse sukseskes hat Redmer de ferwachtings noch net wier meitsje kinnen. Hoe kin dat? Wr leit dat oan? Is it miskien in mentale kwestje? Fragen wrt Redmer, 23 jier jong, ek noch net de antwurden op fn hat. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Piet Keizer: Der komme je niet fan los, Jan. Dat rake je nooit meer kwyt"
Gepost op: Zondag 22 januari @ 08:29:07 (8320 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


4 augustus 1964 is in datum dyt Piet Keizer t Sint Anne noait mear ferjitte sil. It is de dei fan de Freulepartij, de wedstriid foar jonges fan 14 oant en mei 16 jier. Foar de jongeskategory it absolute hichtepunt fan it jier. Dat is no sa en dat wie doe ek al sa. Miskien noch wol mear omdat der eartiids ek folle minder wie. No, 48 jier letter praat ik mei Piet Keizer, ien fan de keatsers dyt doe fan de partij wie. It wie net samar in Freule, nee it waard in Freule wrt no noch oer praat wurdt.

 

Sipke Wiersma: It wurk wie de baas
Gepost op: Woensdag 18 januari @ 07:08:30 (7937 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Sipke Wiersma is hikke en tein yn Minnertsgea en wennet no al wer njoggentjin jier yn Sint Jabik. De dei nei Kryst koe der by Sipke wer in streekje by. 84 streekjes stean der no op e latte en hooplik is de ein noch net yn sicht. Nei in wurksum libben as akkerbouwer hat Sipke no skoan de tiid foar syn grutte hobby keatsen. As it in bytsje kin is hy noch faak fan de partij oft it no yn Frjentsjer, Ljouwert, Sint Anne, Sint Jabik of Ferwert is. (Foto: Boppeslach).

 

Frederik van der Meij: Ik tink faak te folle nei
Gepost op: Zondag 15 januari @ 00:18:33 (7205 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It frne keatsjier wie no net bepaald it bste fan Frederik van der Meij, de jonge achterynse t Berltsum. Kwa prestaasjes wienen der wol bettere west, mar je ha it der mar mei te dwaan. Bytiden rinne bepaalde saken no ien kear sa. Je wolle wol oars mar it bart gewoan. Frederik van der Meij, krekt 23 jier ld, kin der oer meiprate.

 

Hendrik-Jan van der Velde: Der leit in skaad oer myn keatstiid yn Makkum
Gepost op: Woensdag 11 januari @ 07:33:45 (8338 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Boalsert moetsje ik Hendrik-Jan van der Velde, in bliere, beskieden jongeman. Hendrik-Jan groeide op yn Makkum mar wennet snt in pear jier mei syn freondinne yn in nijbouwyk fan Boalsert. Hy is noch mar trijentweintich jier ld, mar hat al hast in keatslibben achter him. As tolvejierrich jonkje kaam hy yn oanrekking mei it keatsen. Dat koe ek hast net oars want wat Makkum seit, seit keatsen. It wenplak fan de Rinias, de Ademas en net te ferjitten it berteplak fan ld-PC-kening Rinny Kuiper. (Foto's: Pier Santema).

 

Sjoerd Boonstra: Ik ha der thelle wat der yn siet
Gepost op: Zondag 08 januari @ 08:43:47 (7734 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


As it jier 2011 op de ein rint praat ik mei Sjoerd Boonstra, keatser en leafhawwer by tstek. Sjoerd waard 35 jier lyn berne yn Itens en wennet no al wer in moai skoft yn Akkrum. Yn 1982 komt Sjoerd foar de earste kear yn oanrekking mei it keatsen. Hy wit it noch as de dei fan juster. It wie de Merkepartij fan Itens. Drnei giet it as mei sa folle oare leafhawwers. Der wurdt mei wikseljend sukses keatst op federaasje en KNKB-partijen. By de jonges keatst Sjoerd yn dy tiid mei neef Jan en Peter Jansen. Sjouke Sjoukema, de man fan de tsiis, is harren begelieder. (Foto: Boppeslach).

 

Doekle Yntema: in libben lang tsjinstber oan de mienskip
Gepost op: Woensdag 04 januari @ 07:15:47 (8472 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Hjoed, 4 jannewaris, wurdt Doekle Yntema njoggentich jier. Oan de Marswei yn Grou wurdt der hjoed tiid ynromme foar in lyts feestje. It is ek net neat fansels. Njoggentich jier en noch sa geef as kryt. Mei syn Tjitske sjocht Doekle werom op in wurksum libben wryn it klear stean foar de mienskip in wichtich plak ynnommen hat en noch altyd ynnimt. (Foto: Boppeslach).

 

Siebe Greidanus: Ik ha gjin tiid om te trainen
Gepost op: Zondag 01 januari @ 02:05:17 (8428 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Siebe Greidanus, noch mar 22 jier ld, hat it drok, sis mar smoardrok. Tiid foar in petear hat der eins net, mar yn in stellen lyts oerke jout Siebe him dochs in bytsje bleat. Siebe is ZZPer yn de bou en drnjonken is hy ek tbater fan it Doarpshs Yn de Mande yn Wjelsryp. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Pieter Sybren Scharringa: Ik moat noch wol in pear stappen meitsje
Gepost op: Woensdag 28 december @ 08:04:28 (7311 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Pieter Sybren Scharringa wennet nder de reek fan Frjentsjer en hat foar syn feriening SMI t Wjelsryp al hiel wat medailles binnen brocht. By de skoaljonges koe Pieter Sybren al aardich meikomme mar by de jonges kaam syn talint noch mear nei foaren. Yn 2009 einige hy as twadde yn it jierlikse puntenklassemint en yn 2010 foel hy mei in fjirde plak krekt bten de top trije. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Marty Slager: Je meie net ferwachtsje dat eltsenien sa gek is as ik
Gepost op: Zondag 25 december @ 08:01:31 (7873 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op in reinige freedtemiddei praat ik mei Marty Slager, de besiele foarsitter fan keatsferiening Het Noorden t Sint Jabik. Marty Slager yt en drinkt keatsen. Ik bin no ien kear gek mei it spultsje mar der binne wol slimmere syktes hear. Marty waard yn 1988 ponghlder fan ien fan de ldste keatsferienings dyt Frysln ryk is. Dat hat hy in oantal jierren dien en doet Lammert Leeuwen yn de njoggentiger jierren opstapte as foarsitter naam Marty Slager syn plakje oer. (Foto: Boppeslach).

 

Tjisse Steenstra: Keatsen is in prachtich spultsje
Gepost op: Woensdag 21 december @ 07:27:15 (7780 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Bitgummole moetsje ik Tjisse Steenstra, ien fan de talinten dyt op termyn in ferriking foar de keatssport wze kin. Tjisse is achttjin jier ld en komt t in laach dr't it keatsen altyd sintraal stien hat.

Tjisse Steenstra: wyld fan it spultsje

 

Romy van der Veen: De zege bij het schoolkaatsen is mij altijd bijgebleven
Gepost op: Woensdag 14 december @ 07:45:46 (7296 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Romy van der Veen werd 31 jaar geleden geboren in Noord-Holland om precies te zijn in Opmeer dat deel uitmaakt van West-Friesland. Veel zal zij daar niet meer van weten want de oversteek naar het Friese werd al gemaakt toen Romy nog maar een jaar oud was. Sint Annaparochie werd de nieuwe omgeving en behalve een paar uitstapjes naar elders voelt de Bildtse klei nog steeds goed aan. Reeds op zesjarige leeftijd maakte Romy voor het eerst kennis met it spultsjeen het heeft haar daarna nooit meer losgelaten. (Foto: Henk Bootsma).

 

Foppe en Wietske misse hast noait in partij
Gepost op: Zondag 11 december @ 08:20:49 (7850 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Btenpost in petear mei Foppe de Vries en Wietske Nutma, twa leafhawwers dyt by de ynventaris fan it hjoeddeiske keatsen hearre. Foppe hat ynkoarten in lyts jubileum as hy 75 jier hopet te wurden en syn Wietske moat dr noch efkes op wachtsje. Mar beiden binne al jierren sljocht op it keatsen. It binne net allinne de besites oan it keatsen mar hja sette harren ek yn foar de wedstriden dyt in heech geselligheidsgehalte ha.

 

Andrea van Duinen: De brek mei KNKB hat my mear dien as ik tocht hie
Gepost op: Woensdag 07 december @ 06:51:23 (8822 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Andrea van Duinen is foarsitter fan kv Mei Elkoar Nij Libben fan Wytgaard-Wurdum. It is in dei neit de leden fan de keatsklup de stekker dr t lutsen ha. Dat is nochal in stap, want mei yngong fan 2012 is de feriening dyt yn 1923 oprjochte waard net langer lid fan de KNKB. (Foto: Henk Bootsma).

 

Jappie Klazinga: Keatsen hat in brek west foar myn houlik.
Gepost op: Zondag 04 december @ 00:06:21 (7957 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Jappie Klazinga waard berne yn Seisbierrum, ferhuze drnei nei Ljouwert en wennet no op e rne fan de std wat noch Frjentsjer hyt. Jappie is no 76 jier ld en komt al mear as santich jier op e keatsfjilden. Oant 1988 wie Jappie noch in geregelde dielnimmer op lede-en KNKB-wedstriden. In brek yn syn houlik sette dr abrupt in punt achter. (Foto: Boppeslach).

 

Pieter-Jan Plat: By de jonges wie ik ien fan de betteren
Gepost op: Woensdag 30 november @ 07:35:48 (6645 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Pieter-Jan Plat, de 22-jierrige studint oan de NHL yn Ljouwert, sjocht mei mingde gefoelens werom op it keatsjier 2011. Oan de iene kant wie der de winst op de Jong-Nederln en oan de oare kant bleau de teller by it haadklassekeatsen stean op ien punt. It lste meie je dochs wol teloarstellend neame. Ik praat mei Pieter-Jan op syn flat yn Ljouwert wrt hy snt koart syn plak fn hat. (Fotos: Henk Bootsma).

 

Gerrit Meijer: Ik stie altyd allinne.
Gepost op: Zondag 27 november @ 08:58:03 (7724 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Gerrit Meijer groeide op yn de Trynwlden en ferhuze drnei nei Hurdegaryp wrt hy no mei syn Hilda syn plakje fn hat. Gerrit begn te keatsen doet hy seis jier ld wie en sette der nei it ferlitten fan de jongeskategory in streep nder. Acht jier lang wurdt der dan feitlik gjin bal mear oanrekke. It keatsen rekke hielendal op it twadde plan. Pas in 2006 pakt Gerrit de tried wer op. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Hillebrand Visser: Wy koenen bytiden faak de earm net mear omheech krije.
Gepost op: Woensdag 23 november @ 08:02:53 (7974 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Hillebrand Visser waard berne yn Snits, ferhuze nei Skettens en wennet no mei syn freondinne yn Makkum. Dr tuskentroch hat Hillebrand noch in tstapke nei Curaao makke. Us heit wie offisier by de marine, sadwaande. Fan 1994 oant 1997 wenne it gesin Visser op Curaao. Dr waard net keatst hoewol Hillebrand fan keatsferiening Longerhou-Skettens noch wol in keatsbal meikrigen hie doet it gesin nei Curaao freizige wie. Nee, it keatsen komt oan de oarder as de famylje yn 1997 wer foet set op Fryske grn. (Fotos: Pier Santema).

 

Jehannes Duhoux: Keatsen is myn grutte passy
Gepost op: Zondag 20 november @ 08:52:53 (8085 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn Ljouwert ha ik in petear mei Jehannes Duhoux en syn frou Wiep. De lste is al jierrenlang it kompas yn it libben fan Jehannes Duhoux, berne yn 1932, yn it selde jier dat de fsluting fan de Ofsltdyk plakfn. Syn woartels lizze yn Frankryk. Rnom 1800 is in sekere Louis Duhoux de rivieren fsakke en hy hat de oanset jn wrt de lettere Duhouxs fan fstamme. (Foto: Boppeslach).

Jehannes Duhoux: hat in fin mear as in bears

 

Gerrit Flisijn: Ik ha noch gench oanbiedings hn
Gepost op: Woensdag 16 november @ 07:08:13 (7930 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Ynienen wie it nijs der, Gerrit Flisijn jierrenlang in fertroud gesicht op de Fryske keatsfjilden, lit de leafhawwers en de media witte: Ik hld der mei op. De PC wurdt myn lste wedstriid yn it fermidden fan de haadklasse. De ien stiet der al wat langer by stil as de oare mar de measte leafhawwers fine it spitich dat s altyd bliere freon net mear op it heechste nivo meidocht. Gerrit wie dan wol 31 jier ld mar sjoen it fjild fan hjoeddedei koe Gerrit noch goed meikomme. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Feikje Bouwhuis: Nei Frjentsjer koe ik in wike hast net rinne
Gepost op: Zondag 13 november @ 07:35:11 (7482 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Feikje Bouwhuis, noch mar 21 jier ld, hat al mear as 250 punten byinoar slein. Se waard winner fan in jierklassemint by de famkes yn 2007 mei 41 punten. Wn de Ald-Meiers Partij, de bnspartij foar froulju en de Jong Famme Partij. In listje om U tsjin te sizzen. En dochs stiet Feikje Bouwhuis feitlik noch mar oan it begjin fan har keatskarrire. Tiid foar in petear. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Hans Wassenaar: Foar 30.000 euro wurd ik profkeatser.
Gepost op: Woensdag 09 november @ 06:37:12 (7254 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Ik bin in liederstype, dat heart by my. Mar san rol wurdt pas akseptearre as je ek de bste binne. Dat wie dit jier efkes it gefal yn Harns op de frijeformaasje wedstriid fan kv Eendracht. Yn Harns ha ik miskien wol myn bste partij fan it seizoen keatst. Foaral yn de partijen tsjin Jan Dirk de Groot en Martijn Olijnsma-en-dy gong it sa ik it altyd wol ha woe. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Tjitze Gerlsma: Minsken wienen mear belutsen omdat der ek minder wie
Gepost op: Zondag 06 november @ 07:31:32 (8706 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tjitze Gerlsma is 88 jier ld en waard berne yn Frjentsjer. Nei de Mulo waard it de lnbouskoalle, wat letter de opstap wie nei in baan by de Rykslnboufoarljochtingstsjinst. Krapoan 35 jier hat Gerlsma dr yn tsjinst west. No, nei in wurksem libben, wennet Gerlsma yn Drachten oan de rne fan it keatsbarren. Dat wie eartiids wol oars fansels. Tjitze, soan fan slachter Sikke Gerlsma en broer fan Abe, de lettere keunstskilder, is hikke en tein yn Frjentsjer wat doe noch wol it Keatsmekka fan Frysln wie. (Foto: Henk Bootsma).

 

Hendrik Bouwhuis: 2012 wurdt foar my in learjier.
Gepost op: Zondag 30 oktober @ 06:29:37 (7779 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Hendrik Bouwhuis, de 17-jierrige junioare keatser t Boalsert, kin op in prachtich moai en suksesfol keatsjier weromsjen. Leafst trettjin kear wie de krnse foar ien fan de grutste talinten dyt it Fryske keatsen op dit momint ryk is. Dat grutte oantal prizen wie goed gench foar it earste plak yn it jierklassemint. Drnjonken pakte hy op de bond yn Arum noch in preemje foar keatsferiening Boalsert. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Jan Sjoerd Tolsma: Meeste blessures ontstaan na te lang doorzakken.
Gepost op: Woensdag 26 oktober @ 06:13:35 (6374 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De meeste blessures ontstaan door een combinatie van heel hard trainen en het bezoeken van de vele dorpsfeesten. Dit gaat op den duur ten koste van je lichaam. Je kan als sporter niet ongestraft onbeperkt feesten. Door de drank raakt het lichaam achterop met als gevolg dat barrires worden doorbroken. Het lichaam krijgt niet genoeg rust wat weer blessures tot gevolg kan hebben. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Hendrik Tolsma: Ik ben niet een man voor opdrachten.
Gepost op: Zondag 23 oktober @ 08:27:03 (6794 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Hendrik Tolsma, de 23-jarige opslager uit Goutum, is niet een man van twaalf in een dozijn. Een bepaalde dwarsigheid kan de jonge opslager uit Goutum niet worden ontzegd. De tegenwoordig in Groningen studerende opslager kan zich daar wel in vinden. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Jouke Bosje: Je sizze net gau nee.
Gepost op: Woensdag 19 oktober @ 08:08:04 (7455 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Jouke Bosje t Baaium is ien fan dy jonge keatsers dyt der oan komt mar noch tiid ha moat om troch te groeien nei it nivo fan haadklasser. Jouke is fan 1991 en keatst al fan syn jongste jierren f. Jouke is leafhawwer, mar wol al ferrekte graach winne. Dr is hy sportman gench foar. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Johan van Burken: Hollander tussen de Friezen
Gepost op: Zondag 16 oktober @ 07:31:08 (5386 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Hij werd geboren in Amsterdam, verhuisde op jonge leeftijd naar Amersfoort, en kwam via Ermelo in Den Helder terecht. Dat laatste had alles te maken met zijn werk bij de Koninklijke Marine. Johan van Burken was tot 2003 in dienst als officier technische dienst. Na zijn pensionering belandde Johan heel toevallig op de Camping It Mounewetter in Witmarsum. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Jan Kramer: Hotze is de reade tried yn myn keatslibben
Gepost op: Woensdag 12 oktober @ 08:01:31 (8223 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Jan Kramer wennet yn Ljouwert en is 88 jier ld. Hy is ien fan dy grize kopkes dyt praktysk hast noait in keatspartij oerslacht.

Gosse Jensma 'fste' sjauffeur fan Jan Kramer

Ik wie tink in jier as tsien doet s heit my foar de earste kear meinaam nei it keatsen. It wienen besites oan de PC en Bond foar senioaren. It moat 1933 west ha. Ja, wa keatsten dr doe? No, Taede Zijlstra, Klaas Kuiken, Dooitzen de Bildt, Sjouke Helfrich, Jorke Jellema om mar in pear te neamen. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Hyltsje Bosma: In moaie bal moat hndert meter boppe
Gepost op: Zondag 09 oktober @ 07:49:22 (7835 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Oan keatsers gjin gebrek yn it doarp fan de Rinias, Makkum. Hyltsje Bosma is ien fan dy jonge keatsers dyt hjir in eigen ferhaal fertelt. (Foto's: Henk Bootsma).

Yn Wytmarsum gong it bst aardich...

 

Marten van der Leest: tiid foar Pinkpop en Lowlands!
Gepost op: Woensdag 05 oktober @ 06:05:56 (8442 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Wat in hichtepunt wurde moatten hie kaam t op in minsklik drama mei Marten van der Leest as haadrolspiler snder dat hy it woe. We hawwe it dan oer de frne PC fan 3 augustus 2011. It leit alwer in tiidsje achter s mar as je oan de PC fan 2011 tinke, dan stiet it eltsenien noch hiel ddlik op it netvlies. (Foto's: Henk Bootsma).

Marten van der Leest: tiid foar Pinkpop en Lowlands!

 

Michiel Scheepvaart: De PC hat foar my in wike duorre
Gepost op: Zondag 02 oktober @ 07:50:42 (7933 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


De PC wie foar my it absolute hichtepunt fan it jier. Foar it earst meidwaan en dan daliks ek noch yn e prizen falle. Dat makkest net sa faak mei. Nei de winst op it partoer fan Rutmer van der Meer krige ik fan s heit in skouderklopke. Hast no wol in knappe boekenbon fertsjinne, sei hy. (Foto's: Henk Bootsma).

Michiel Scheepvaart: Gietst t dyn dak, wier!

 

Kars Klok plotseling overleden
Gepost op: Zaterdag 01 oktober @ 17:47:21 (4112 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Donderdag is oud-HB-lid Kars Klok plotseling overleden. Kars Klok had een naam in de kaatswereld. Ik kom fan Ikkerwld en ha it keatsen fan Sikke Wiersma leard. Maar al gauw bleek dat de kaatscapaciteiten van Klok beter van toepassing waren op zijn bestuurlijke kwaliteiten. Ruim dertig jaar was Kars Klok bestuurlijk actief.

 

Betty Blanksma: De gewoane man wol graach op e hichte holden wurde
Gepost op: Woensdag 28 september @ 10:28:19 (8121 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


,Je helje tsjintwurdich earder de kolommen fan de krante mei it fangen fan in grutte fisk as dat der noch in stikje oer it keatsen yn komt. Dat hat meastentiids de grutte fan in postsegel. Dat falt je dan wol rau op it dak. Je witte dat it yn medialn de lste tiid feroare is mar dat der mar san lyts bytsje noch oer skreaun wurdt, dr wurde je as bestjoerder en as keatsleafhawwer net bliid fan. (Foto: Boppeslach).

 

Danille Veenstra: Fan de earste omloop ha wy neat sjoen
Gepost op: Zondag 25 september @ 07:54:13 (8264 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Wy hienen dit jier kaarten foar de Bolwurktribune. Fia, fia hienen wy dy kaarten krigen. Dat giet al in oantal jierren sa. (Foto's: Henk Bootsma).

 

Rintje Rekker: De PC is foar my elts jier wer in grutte reny
Gepost op: Vrijdag 29 juli @ 10:13:31 (7094 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Rintsje Rekker (68) waard berne yn Marsum en sette him op syn 22ste te wenjen nei Frjentsjer. Heit Bauke wie foarsitter fan keatsferiening Foart yn Marsum en Rintsje koe him ek aardich rde op it keatsfjild. (Foto: Joachim de Ruijter).

 

Thomas van der Meer: Wy binne der klear foar.
Gepost op: Zondag 24 april @ 08:25:33 (11859 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It is hiel simpel, 2010 telt net mear. Wy begjinne gewoan wer op nul. Wat der yn 2010 bard is wie moai, hiel moai, mar dat leit efter s. Dat witte de jonges ek. Resultaten behelle yn it ferline telle net mear mei. We komme krekt werom fan in trainingkamp op Flyln en drmei sitte wy no yn it einstadium fan de tarieding op it kommende seizoen. It trainingskamp op Flyln hat my en de jonges geweldich foldien. (Foto's: Henk Bootsma).